Russisk og Vestlig Ny Verdensuorden

Posted By Anders On September 5, 2008 @ 00:15 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Som jeg tidligere har skrevet, har jeg - og andre bloggere med - set flammende russiske patriotiske kommentarer på vores blogs i den georgiske krig.Tidligere amerikanske udenrigsminister, [2] Madeleine Albright siger: "Vi kan ikke tillade os at forblive på sidelinjen i denne komplicerede situation. Med invasionen af et suverænt land, har russerne krydset den røde linje. Hvad, der er bekymrende, er at Rusland opfører sig på en måde, der minder os om det russiske imperium i det 19 århundrede - det er uacceptabelt i det 21 århundrede." (Spiegel Online den 1 september 2008).

[1] New Europe  fortæller os den 1 september, 2008: "Den russiske udenrigsminister, Sergey Lavrov, forklarede, at Rusland vil beskytte sine borgere hvor som helst, hvis de har problemer. En af Joseph Stalins mest intelligente politiske beslutninger var flytning af adskillige millioner russere til alle sovjetiske republikker for at skabe enklaver af potentiel destabilisering i de mest afsidesliggende områder i Sovjetunionen. Disse meget russiske enklaver anvendes nu af Moskva for at genopbygge det sovjetiske imperium i moderne form.

Dette er den russiske "realpolitik" og i denne sammenhæng er Ukraine den første i køen, efter Georgien. Det værste scenario ser de baltiske lande som potentielle kandidater til russisk "interesse, fx. "Finlandisering."

Under de omstændigheder er den første vurdering af denne hurtigt skiftende situation, at Den Europæiske Union blev fanget i en geopolitisk krise på et tidspunkt, hvor dens centraleuropæiske Administration viser sig at være en a-politisk enhed uden geopolitiske reflekser, overhovedet.

Rusland og Centralasien er centrale områder for Europas overlevelse. Russerne er klare til at videregive det budskab, at de ikke vil stoppe, før de har genetableret det russiske "imperium" i moderne form."

[3] BBC 1. Sept, 2008: Ny russisk verdensorden - de fem principper"
I kølvandet på den georgiske konflikt, har den russiske præsident, Dmitry Medvedev fastlagt fem principper, der … sandsynligvis synes temmelig indlysende for russiske ledere af det 19 århundrede. ..
Formand Medvedev's principper udelukker ikke nødvendigvis russisk aftale om at fortsætte den stærke diplomatiske kurs mod Iran. Og energi kontrakter er ikke nødvendigvis truet.
1. International ret
"Rusland anerkender forrang for de grundlæggende principper i international ret, som definerer forholdet mellem civiliserede nationer."
2. Multi-polar verden
"Verden bør være multi-polar. Unipolaritet er uacceptabel, dominans er utilladelig. Vi kan ikke acceptere en verdensorden, hvor alle beslutninger træffes af et land."
3. Ingen isolation
"Rusland ønsker ikke konfrontation med noget land, Rusland  har ikke til hensigt at isolere sig .
4. Beskytte borgerne
"Vores ubestridelige prioritet er at beskytte vore borgeres liv og værdighed, uanset hvor de er. Vi vil også gå videre herfra i forfølgelsen af vor udenrigspolitik. Vi vil også beskytte vores erhvervslivs interesser i udlandet. Og det bør være klart for alle at hvis en person gør aggressive strejftog, vil han få et svar."
5. Indflydelsessfærer
"Rusland har, ligesom andre lande i verden, regioner, hvor det har sine privilegerede interesser. I disse regioner er der lande, som vi traditionelt har haft venlige og hjertelige forbindelser til. Vi vil arbejde meget opmærksomt i disse regioner og udvikle disse venskabelige relationer med disse stater, med vores nære naboer.
"Adspurgt om disse "prioriterede regioner" var dem, der grænser til Rusland, svarede han: "Bestemt grænseregionerne [om Rusland], men ikke kun dem."
BBC's Kommentarer
1.Forrang for International Lov
Rusland underskrev Sikkerhedsrådets resolution 1808 i april i år, hvilken bekræftede "forpligtelsen for alle medlemsstater til at respektere Georgiens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet …" - og har siden opgivet den holdning. Dette princip må derfor betragtes som temmelig vagt
2. Verden er multi-polar

Dette betyder, at Rusland ikke vil acceptere forrang for USA (eller en kombination af USA og dets allierede) i fastsættelsen af verdenspolitikken. Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov antydede, hvad det virkelig betyder: "Der er en følelse af, at NATO atter har behov for frontlinjestater til at retfærdiggøre sin eksistens" .
Han opstillede en anden markør mod udvidelsen af NATO-medlemskab med Ukraine og Georgien.
3. Rusland søger ikke konfrontation

Det er baseret på kravet om, at Ruslands behov skal dækkes først. Hvis verden er indforstået hermed, så kan man gerne være venner. Men hvis ikke … deri ligger advarslen.
4. Beskytte sine borgere
Den centrale sætning her er, " uanset hvor de er". Det var det grundlag, hvorpå Rusland gik i krig i Sydossetien, og den indeholder potentialet for fremtidige interventioner.
5. Særlige interesser
I dette princip kommer præsident Medvedev ned til sagens kerne. Rusland kræver sine egen indflydelsessfærer, især, men ikke kun over stater ved sine grænser.
Dette har potentiale til yderligere konflikt, hvis disse "interesser" ignoreres.

Men hvad siger den russiske bjørn selv, Putin? Her er et [4] Video-interview med Putin lavet til ARD.
Denne samtale varer 27 minutter og blev bragt in extenso på russisk TV - [5] dog bragte ARDkun 10 minutter. Den 2. september, efter enormt offentligt tryk, fandt [6] Radio Utopie en skriftlig og godt skjult version af det samlede interview på en ARD website - dog uden henvisning til en i mellemtiden gjort tysk synkroniseret version!

Ja, en sammenligning mellem den fulde ordlyd af videoen og de 10 minutter, der bragtes af ARD er meget givende - og afslørende: Putin er meget velformuleret. Hans argumenter er skarpe og logiske. Alt mod Vesten er blevet skåret væk: Sammenligninger mellem Vestens tyveri af Kosovo i strid med FN's resolution 1244 der var godkendt af Vesten om Serbien's integritet incl. Kosovo og russisk beskyttelse af russerne i Abchasin og og Sydossetien. Utilsigtet russiske bombesprængninger i Georgien sammenlignet med de seneste amerikanske, utilsigtede bombninger i Afghanistan: klippet væk.

Putins garanti af, at den russiske besættelse af sikkerhedszoner i Georgien er midlertidig og vil blive afsluttet hurtigt for at overlades til internationale fredsbevarende styrker er skåret væk - ligesom Putin's erklæring om,  at amerikanske rådgivere, styrker og udstyr var involveret i krigen mod Rusland, og at den (indiskutable) georgiske provokation var bestemt af den amerikanske præsident for at fremprovokere en krig, som gavner McCain (navn ikke nævnt). Også Putins erklæring om, at Georgien startede krigen ved at angribe Sydossetien den 7. august blev skåret væk. Anklaget for diktatur og undertrykkelse af medierne i Rusland! sagde Putin - korrekt - at kun den vestlige side af konflikten er blevet præsenteret for os, og at USA har dødsstraf - Rusland ikke: Også slettet af censuren.

Kommentar
Og hvad er EUs bidrag til løsning af denne nyttige krise:
[7] Varm fabiansk-dialog-gas, som alle kun har et skuldertæk til overs for!
EU lokkede Georgien til at angribe 2 provinser, der for 90% beboedes af russere - ved at stille Georgien EU- og NATO medlemskab i udsigt i nær fremtid og ved at insistere på Georgiens territoriale integritet - helt i modstrid med EUs og NATOs indstilling til Sebien/Kosovo - hvor muslimerne skabte rædsel og had under 2. verdenskrig.
Og nu beskylder disse samme tronprætendanter til "verdens-regeringsførelsen" ensidigt Rusland for at invadere et uskyldigt land med en leder, der har været naiv nok til at tro de løgnagtige [8] illuminister i EU - og USA, der ved konfliktens begyndelse havde [9] US soldater i Georgien - tilfældigvis i en stor øvelse sammen med georgiske tropper imod et russisk angreb!!

Alt dette efterlader et meget dystert indtryk. Vi har længe kendt til undertrykkelse af ytringsfriheden i EU, om indvandring, total tavshed om [10] Euromediterranien-projektet, til [11] politisk korrekthed / selvcensur osv. - og at det vil blive endnu værre i henhold til [12] EU-Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedhad, når den træder i kraft.

Men nu kommer Putin, der får kritiske jounalister ryddet af vejen i Rusland, og bevirker  uforvarende pga. ARDs dumhed endnu en øjenåbnende demonstration af den vestlige Nye Verdensordens diktatur. Man står virkelig tilbage med spørgsmålet "Hvad foretrækker du: pest eller kolera?"
For hvor er forskellen mellem Ruslands 19. århundrede Verdenorden og den vestlige 21. århundredes Verdensorden - fraset Ruslands mord på kritiske journalister -mens sådanne  journalister er hjernvasket og [13] skræmt  bort i Vesten for længst?


"Men én ting synes klart: Stærke kræfter, uanset om gammel eller Ny Verdensorden - ikke mindst i Vesten -søger en gammeldags konfrontation mellem Øst og Vest på et eller andet plan - måske endda det endelige scenario i det [14] illuministiske Albert Pike- scenario af den bibelske Apocalypse for at skræmme os ind i FN-verdens-republikken.

Det sædvanlige formål - illuministisk iscenesatte store internationale kriser (f.eks klimatisme, olie- og bank kriser, fødevare-priser) er således blevet mere og mere indlysende. Desuden bliver Georgienkrisen anvendt til ikke blot at fremme McCains chancer for amerikanske præsidentskab.

Bare se, hvordan EU tror at profitere på situationen -[15] EurActiv Sept. 2, 2008: "Formanden for Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering, havde opfordret alle medlemsstater til at ratificere Lissabon-traktaten" så hurtigt som muligt", og sagde, at Georgien-krisen har vist, hvorfor den er så vigtig. Synspunktet er et ekko  af tidligere kommentarer fra franske præsident Nicolas Sarkozy efter udbruddet af Georgienkrigen."

Selv den skeptiske polske præsident Kaczynsky mangler nu pludselig Lissabon-traktaten - trods NATO of USAs garantier!
Hvem har gavn af dette teater?

Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1488

URLs in this post:
[1] Image: http://www.neurope.eu/articles/89508.php
[2] Madeleine Albright: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,575599,00.html
[3] BBC 1. Sept, 2008: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7591610.stm
[4] Video-interview med Putin: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2008/09/das-ganze-ard-interview-mit-vladimir.html
[5] dog bragte ARDkun 10 minutter: http://www.spiegelfechter.com/wordpress/392/das-interview
[6] Radio Utopie: http://www.radio-utopie.de/2008/09/02/video-mitschnitt-des-unzensierten-putin-interviews-veroeffentl
icht/

[7] Varm fabiansk-dialog-gas: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/102545.pdf
[8] illuminister i EU: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[9] US soldater i Georgien : http://www.geotimes.ge/index.php?m=home&newsid=11713
[10] Euromediterranien-projektet: http://euro-med.dk/?p=1226
[11] politisk korrekthed / selvcensur: http://euro-med.dk/?p=957
[12] EU-Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedhad: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=218&lid=7975&less=false
[13] skræmt : http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3326590,00.html
[14] illuministiske Albert Pike- scenario af den bibelske Apocalypse: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[15] EurActiv Sept. 2, 2008: http://www.euractiv.com/en/future-eu/lack-lisbon-treaty-leaves-eu-weak-georgia/article-175040