Resumé: Rothschild-tænketanken, Chatham House, har fremsat sit forslag til en verdensvaluta, der baserer sig på Den Internationale Monetære Unions (IMFs) Special Drawing Rights (SDR) – der ikke  er baseret på realværdier, men kun på en fiktiv værdi, som de store økonomiske magter tillægger dem, givetvis baseret på tildelte CO2–kvoter. IMF skal så være Verdens Centralbank og finansministerium.  I forvejen kan IMF betragtes som en Rothschild-afdeling. Chatham House foreslår, at IMFs chef og deltagerlandenes centralbankchefer, som er er Rothschild-kontrollerede, skal stå for styringen af verdensvalutaen! UNEP, UNCTAD og G20 har fremsat samme forslag.
Denne nye IMF skal have ret til at 1. udstede den første overnationale "valuta" - dvs papirpenge uden anden dækning end den gode vilje og garantier fra IMFs medlemslande. 2.skal overvåge valutaer og tage sig af valutaforskydninger samt fremme den monetære koordinering. 3. skal øge brugen af
SDR, indtil de bliver verdensvaluta - i international handel. 4. Tage national valuta til valutakurser, som IMF fastsætter til gengæld for - SDR-papir. 5. skal fastsætte nationernes velstand ved at ændre deres valutakurser til SDR. 6. regulere produktionen af SDR - og dermed regulere økonomisk aktivitet gennem inflation og deflation efter IMF's smag. 7. Især er der behov for en markedsskaber, der er villig til at købe og sælge SDR obligationer efter købs-udbudsspredninger, der er konkurrencedygtige over for dem på eksisterende obligationsmarkeder - de skal anvendes som regningsenhed og afregning for olie og andre råvarer ( Lad os gætte: Rothschild, JP Morgan vil være behjælpelige). 8. Fremme større indsats i overvågning og vurdering af alle økonomiske politikker, der har indvirkning på landenes betalingsbalance og valutakurser. 9. Styrke de internationale institutioners rolle og legitimitet. 10. gøre det muligt at afgive egne kvartalsvise rapporter om valutakurser og andre relevante politikker 11. IMF ville dermed blive mere energisk engageret i at 'omtale og hænge ud".

Imf-logoDet følgende er en rapport fra marts 2010  fra den berømte britiske elitære tænketank, The Chatham House. Den sammenfatter hvad, der er blevet fremført af FN, G 20 og Kina: En Ny Verdensorden med en verdensomspændende valuta, dvs.IMFs særlige trækningsrettigheder, SDR og her.
Det er også interessant, fordi det viser tankegangen hos verdensregeringens elite (iflg. EU-præs. van Rompuy var 2009 det 1. år med verdensregering): Harry-dexter-whiet+KeynesIMF skal være en verdenscentralbank, som BIS har været indtil nu. 

                2 fædre til den Internationale Valutafond (IMF): kommunisten, Harry Dexter White, og John Maynard Keynes

Lad os nu se, hvem der står bag IMF. Den har fælles verdensbankstatistik  med Rothschild's BIS. IMF samarbejder med BIS om finaneal stabilitet, og IMF holder fælles konferencer med BIS om fast ejendom og finansiel stabilitet

The Royal Institute of International Affairs (RIIA) er intet andet end Milner-gruppen "i bred forstand." Det blev grundlagt af gruppen, er blevet konsekvent kontrolleret af gruppen. Det er legitimt barn af Round Table organisationen. Round Table var ægtefødt barn af den "Snævre Union" bevægelse, der blev organiseret i Sydafrika i 1907.

I sit tredje testamente efterlod Cecil Rhodes  hele sin ejendom, til frimureren, Lord Nathan Rothschild som administrator. Rhodes fastsatte, at hans gigantiske formue skulle anvendes af hans disciple til at udføre det program, han forestillede sig. Rothschild udpegede frimureren Alfred Milner (Fabian socialist) til leder for det hemmelige samfund, som Rhodes første testamente bestemte. Derpå rekrutterede  Milner en gruppe unge mænd fra Oxford og Toynbee Hall  til at hjælpe sig med at organisere sin administration af det nye samfund. Alle var respekterede engelske frimurere. Blandt dem var Rudyard Kipling, Arthur Balfour, Lord Rothschild, og nogle Oxford College kandidater kendt som "Milner's Børnehave." I 1909 grundlagde Milners Børnehave, med nogle andre engelske frimurere The Round Table . Bedstefaderen til alle moderne britiske frimureriske "tænketanke" blev født.
Chatham-houseTre kraftfulde tænketank-udløbere af The Round Table er (1) The Royal Institute for International Affairs (RIIA), organiseret i 1919 i London, (2) Council on Foreign Relations (CFR), organiseret i 1921 i New York City, og (3) Institut for Pacific Relations (IPR - opløst 1960), organiseret i 1925 og omfattede de tolv lande i det, vi i dag kalder Stillehavskysten.

Chatham House  - eller som det kaldtes indtil 2004: The Royal Institute of International Affairs, har en lang og dyster historie.

Resumé og anbefalinger “Ud over dollaren”
Nytænkning om Det Internationale Valutafond-system. En Chatham House-rapport redigeret af Paola Subacchi og John Driffill, Chatham House,
Chatham House og ESRC  World økonomi-og Finansprogram har kigget på det nuværende system, vurderet de mål og principper, som underbygger det Strauss-kahn-2og fremsat nogle anbefalinger til det videre forløb.

       Dominique Strauss-Kahn er meget tilfreds med den nye Verdensordens planer om at gøre hans IMF til Verdens Centralbank

Dette årti vil helt sikkert blive en overgangsperiode. Vi forventer ikke et big bang, men en lang proces med tiltagende ændring og tilpasning. Men om denne overgang og afbalancering af verdensøkonomien vil være glat er endnu uvist.
Som resultat bør de nye økonomiske magters interesser og krav tages i betragtning. Politisk samarbejde må sigte mod at undgå enhver protektionistisk reaktion på valutakursudsving.

Der er et argument for at bevæge sig i retning af et reservesystem med mange valutaer på linje med den multipolære verden, samt at udvide brugen af en overnational valuta, såsom de særlige trækningsrettigheder (SDR) (se boks 1). De politiske anbefalinger nedenfor ikke kun foreslår de foranstaltninger, vi anser for nødvendige, men tager også hensyn til de politiske og økonomiske omkostninger i forbindelse med overgangen fra det nuværende utilstrækkeligt fungerende system til et mere bæredygtigt og funktionelt.

Et reserve system med mange valutaer til en multipolær verdensøkonomi
1,1 Udvikle et reservesystem med mange valutaer, der er passende for en verden af regionale handelsblokke - Europa, Asien, Amerika - sammen med en stadig fremtrædende dollar. Ulempen ved at miste netværks-eksternaliteter vil blive opvejet af at få stabilitet. Historiske erfaringer har vist, at to eller flere reservevalutaer kan fungere samtidigt.
Sdr11,2 opmuntre til en mere omfattende brug af særlige trækningsrettigheder som en overnational valuta ved siden internationale reserve valutaer, som er udstedt af suveræne stater eller af suveræne stater samlet sammen i en valutaunion, som det er tilfældet for euroen.
1,3 Fremme grænseoverskridende dialog og politisk samarbejde med henblik på at forvalte overgangen fra et system baseret på dollaren til et med mange valutaer. Institutionelle ordninger bør styrkes med et klart mandat til at undgå større ubalancer.

2. Øge brugen af den særlige trækningsrettigheder
2,1 Udvid levering af SDR på en hyppig, forudsigelig og politisk uafhængig måde, for at forøge den eksisterende bestand mindst på linje med verdens BNP og gradvist at reducere ophobningen af dollars.
2,2 Nedsæt et nyt udvalg ("Komiteen for International Valutapolitik«) til at producere regelmæssige henstillinger til IMF's bestyrelse mht. nye SDR-tildelinger. Kommissoriet for et sådant udvalg bør have til formål at sikre, at dens beslutninger er uafhængige og fair. Det kan være ledet af IMF's administrerende direktør og sammensat af lederne af centralbankerne (Alle Rothschilds folk), hvis valutaer udgør SDR sammen med uafhængige eksperter til at give uafhængige beslutningstagninger om ændringer i sammensætningen af kurven af valutaer i SDR.
2,3 Etablere en vekselkonto under IMF, hvori medlemslandene kan deponere dollars, euro, yen eller sterling, og modtage det tilsvarende beløb i SDR på deres konto baseret på gældende valutakurs. Størrelsen af denne konto bør begrænses i første omgang og øges gradvist, eftehånden som medlemslandene indhøster erfaringer med brugen deraf  med mønsteret af indskud og indfrielser. Oprindeligt kan vekselkontoen kun tillade én-vejs overførsler, men den bør arbejde hen imod at tillade både køb og indfrielser.
2,4 Tage skridt til at øge brugen af og efterspørgsel efter SDR, ud over de officielle kredse, i den internationale handel og finansiering:
2.4.1 IMF bør tillade,at SDR konti åbnes af aktører  fra den private sektor.
2.4.2 IMF eller en anden egnet leverandør bør skabe et afviklingssystem, således at transaktioner i SDR kan foregå direkte mellem købere og sælgere på en sikker og transparent platform.
Sdr2.4.3 Udviklingen af SDR-denominerede finansinstrumenter og markeder, hvorpå de kan handles, bør fremmes. Især er der behov for en markeds-skaber, der er villig til at købe og sælge SDR obligationer på købs-tilbud-spredninger, der er konkurrencedygtige over for dem i eksisterende obligationsmarkeder. Disse foranstaltninger vil i høj grad styrke tilliden til likviditeten af SDR (dvs. deres omsættelighed, accept af alle lande, konvertibilitet til dollaren og andre valutaer, og bruge dem som en regningsenhed og afregning for olie og andre råvarer).

3. Fremme dialogen og den politiske koordinering for at skabe stabilitet, tillid og afbalanceret justering
3,1 Frem større mh. peer-overvågning og vurdering af alle økonomiske politikker, der har indvirkning på landenes betalingsbalance og valutakurser.
3,2 Frem international dialog mellem lande , der udsteder en referencevaluta og individuelle eller grupper af lande, der anvender referencevaluta. Konsultation ville forud-fastlægge troværdige foranstaltninger, der vil blive taget i tilfælde af stigende ubalancer og krævede ændringer i reference valutaer.

4. Styrke de internationale institutioners rolle og legitimitet
4,1 Afbalancer abonnementer på og stemmeret i IMF hurtigere og mere radikalt end det i øjeblikket finder sted. Disse ændringer er nødvendige for at forbedre styringen af og øge den internationale tillid til IMF. De er vigtige for at bane vejen for en bredere anvendelse af SDR. Uden dem risikerer IMF at blive marginaliseret som en agent for en gruppe af lande med en svindende global tilstedeværelse. Efter ny vægtning af stemmerne bør sammensætningen af direktionen også afbalanceres.
4,2 Styrk IMFs præstationsevne ved at lade den afgive sine egne kvartalsvise rapporter og fastsætte et sæt kriterier, hvorefter landenes aktuelle politikker og politiske forpligtelser kunne vurderesIMF ville derved blive kraftigere involveret i at “omtale og udhænge”. Både ledelsen og bestyrelsen skal justere incitamenter for personalet til at rejse følsomme spørgsmål. IMFs forvaltning, snarere end bestyrelsen, skal have beføjelse til at godkende sådanne overvågningsrapporter og yderligere isolere medarbejderne fra politisk pres.
4,3 Giv IMF mandat til at beskæftige sig med valutaforskydninger og fremme den monetære koordination, eller oprette en institution til dette formål. En sådan institution vil kunne starte som et suverænt råd af de lande, der udsteder reservevaluta - USA, euroområdet, Storbritannien, Schweiz og Japan - og også omfatte ande med de største ophobninger af reserver. Denne institution skal i sidste ende kunne opfylde funktionen i forhold til internationale monetære anliggender, som World Trade Organization gør for international handel.

G20-london-2009SDR er ikke en valuta, men en kurv af valutaer, der i øjeblikket består af dollar, den japanske yen, euro og pund sterling. Den relative vægt af disse valutaer justeres hvert femte år. Den næste justering vil finde sted i 2010. Der har kun været fire tildelinger af SDR hidtil. De sidste to tildelinger af 161.2 milliarder og 21.5 mia skete i august 2009 og september 2009. Den samlede mængde SDR er i øjeblikket 204.1 mia (dollars).
Disse SDR er fordelt til IMF medlemsstaterne i overensstemmelse med kvoter, der i vid udstrækning afgøres af størrelsen af deres økonomi og dens åbenhed. Kontingentet fastsætter hvert enkelt medlems stemmer i IMF og dens adgang til IMF-finansiering samt dens finansielle forpligtelser over for IMF. Wikipedia: "SDR får deres reserveaktivs-magt fra  IMF medlemslandenes forpligtelser til at besidde og holde dem i ære dem til betaling af udestående fordringer"

Kommentar
Nu, som det fremgår af ovenstående, er dette et sammendrag af velkendte forslag fra f.eks. UNEP og teknokraterne.  Deres verdensvaluta består af tynd luft (CO2) baseret på lige store kvoter til hvert menneske på jorden. Når man har brugt sin kvote er man fallit. Man kan kan ikke foretage opparing. Barroso 4. febr. 2010: “Københavns aftalen er måske ikke alt, hvad vi havde håbet. Men den er et vigtigt skridt hen imod en CO2–lav fremtid. Til sidst vil vi komme derhen.” Uanset videnskaben, uanset afsløringerne af, at den globale opvarmningsvidenskab er svindel, bygger den Nye Verdensorden vor fremtid på den blå luft og løgne.  Fanden er virkelig på fri fod i den Nye Verdensorden, for den er hans orden.
Rothschildhåndlangeren, George Soros,  anbefaler også SDR som verdensvalura. I april 2009 bekræftede Downing Street 10 på vegne af G20, at IMF skulle udstyres med 250 mia dollars i nye SDR tildelinger. Det betyder automatisk  mere inflation, dvs. tyveri af vore penges værdi. Det bemærkelsesværdige er, at Den Nye Verdensordens mester, Rothschild-klubben, Chatham House, kommer kommer frit frem og stempler dette én-verdens-inititiativ som sin politik. At Kina, Rusland og landene omkring den Persiske Golf er utilfredse med dollaren som verdens eneste reservevaluta og er begyndt bestræbelserne på at erstatte den, stod klart sidste efterår. UNCTAD ønsker også en ny verdens-reserve valuta, helst SDR. Så i stedet for guldstandard, skal vi have en valuta baseret på - ingenting, undtagen den Nye Verdensordens-elites naadige tilskud til os undermennesker. Troede du, at du kunne købe lidt guld for at sikre dig? Åh nej. Dit guld består enten af Wolfram dækket af et tyndt lag guld - eller dit guldcertifikat er kun 1% værd af dets pålydende værdi. De frarøver dig dine penge under alle omstændigheder, nemlig i form af CO2–afgifter.