Resumé: Det Europæiske Råd af regeringschefer bestilte i 2009 en "indre" EU-sikkerhedsstrategi, som de vedtog d. 26. marts i år. Herved signaliserer regeringscheferne: 1: EU som "indre" betyder, at EU ikke mere er "ydre" i forhold til nationalstaterne, som de altså betragter som afskaffet! 2: Man har lavet skelettet til en regulær politistat, hvori der findes de sædvanlige politistatsagenturer, som Europol med nu stærkt udvidede beføjelser - og med det multinationale Eurogendarmerikorps/Eurogendfor ved hånden, der ved oprør må skyde ind i demonstrationer, idet da dødsstrafforbudet ophæves. Europol har den Europæiske arrestordre samt EUs Rammebeslutning mod Racisme (i videste forstand) og Fremmedangst til rådighed - med mulighed for at få idømt 3 års fængsel i en afkrog af Europa  for f.eks. islamkritik Der er et fælles grænsepoliti, Frontex, en fælles retsvæsenskontrol, Eurojust, Cepol,et organ til ensretning af tankegangen i hele EUs retsudøvelse gennem fælles uddannelsesretningslinier, der bliver indterpet også de nationale politikorps. Derudover findes SitCen, et strategisk center, der ustandseligt overvåger ethvert spirende oprørstegn mod EUs Nye Verdensorden i stort set alt, hvad vi foretager os v.hj. et utal af moderne udspioneringsmuligheder. Strategien betoner, at  samarbejdet mellem udøvende og dømmende instanser samt grænseovervågningen er uadskilleligt. Dvs., vi har her et afgørende brud med den demokratiske stats adskillelse af dømmende og udøvende myndigheder. Ja, Europol er endda et agentur, der aflønnes af og står til regnskab over for EU-Parlamentet, der ganske vist med urette foregøgles os at være et lovgivende organ. Enhver lighed med det 3. Rige eller Sovjetunionen bliver mindre og mindre tilfældig.

EU-BABEL-TOWER

I en tidligere artikel beskrev jeg, hvordan Europol er begyndt at opføre sig som Gestapo. Følgende er strukturen af og opdraget for politistaten, på hvis vegne Europol agerer.

EUs “Indre” Sikkerheds-strategi godkendtes efter en offentlig debat d. 26, marts 2010 af Det Europæiske Råd. Kommentar: Jeg har aldrig hørt eller læst om den påståede offentlige debat om EU's indre sikkerhedsstrategi.I øvrigt finder jeg det en frækhed at tale om EUs “indre sikkerhed” - som om nationalstaterne allerede er afskaffet!! 
         
  Så hvad er EUs indre sikkerhedsstrategi?
Det Europæiske Råd i Bruxelles, 23. febr. 2010, . 5842/2/10, REV 2, JAI 90: Samarbejdet mellem retshåndhævende og grænsemyndigheder, retslige myndigheder og andre tjenester i for eksempel Geert-wilders-in-courtsundheds, social og civilbeskyttelses-sektorerne er af afgørende betydning. EU's indre sikkerhedsstrategi skal udnytte de potentielle samarbejdsmuligheder, der eksisterer inden for samarbejdet om retshåndhævelse, integreret grænseforvaltning og kriminalretssystemer. Faktisk er disse aktivitetsområder uadskillelige.
Kommentar: Her kommer et brud med reglerne for en demokratisk stat: retshåndhævende og strafferetlige systemer uadskillelige?? Når dertil kommer forebyggele og forudseenhed, bliver tanken om en orwellsk politistat uomgængelig.

Højre: Geert Wilders for retten for at have citeret Koranen korekt - en forbrydelse iflg. EUs Fundamentale rettigheder?

Europa skal konsolidere en sikkerhedsmodel, der er baseret på EUs principper og værdier: respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet, demokrati, dialog, tolerance, åbenhed og solidaritet. Der er ikke sådan noget som "nul-risiko", men på trods af det skal EU skabe et sikkert miljø, hvor folk i Europa føler beskyttet.
Eu_nazi_soviet_Kommentar: Hvis retsstat? I Nazityskland og Sovjetunionen var der også "retsstat"! Det er Lissabon-traktatens, som blev afvist af de få nationer, der ikke blev snydt for en folkeafstemning. Tolerance over for alt anti-vestligt og anti-kristent har allerede skabt kaos, deres Nye Verdensorden, ved hjælp af deres mentalhygiejne og 68er-revolution, der samledes i dagens giftige cocktail, og som håndhæves af deres rødfascistiske kaostropper. I løbet af de seneste 20 år føler Europas befolkninger sig overalt mindre og mindre beskyttet - på grund af EU's Fundamentale Rettigheder, som ikke beskytter normale europæere - men deres overfaldsmænd. EUs respekt for sine Fundamentale Rettigheder er meget bekymrende for indfødte europæere, da disse rettigheder kun synes at tjene ét formål: at beskytte alle udenlandske, anti-kristne og anti-vestlige religioner, kultur, seksuel orientering mod kritik fra indfødte europæere.At styrke retshåndhævelsen: godt, hvis det virkelig gælder for kriminelle. Problemet er, som jeg sagde i min tidligere artikkel, at systemet nu anser os alle som forbrydere (undtagen muslimer, der skal respekteres), indtil vi er bevist  ikke skyldige.

Der er en række væsentlige fælles trusler, som kan identificeres: Terrorisme, i enhver form, alvorlig og organiseret kriminalitet, samt cyber-kriminalitet udgør en global, teknisk, grænseoverskridende, anonym trussel mod vores informationssystemer, og på grund af dette udgør det mange ekstra udfordringer for de retshåndhævende myndigheder.
Kommentar: Hvad menes der med cyberkriminalitet? MMNews 31 März 2010: “MMnews´ DNS server, der ligger i Hong Kong, er blevet deaktiveret. Konsekvens: Siden ikke tilgængelig . Som det i øjeblikket ser ud, har en international "udrykningsstyrke" forårsaget lukning på mistanke om cyberkriminalitet. Dokumenteret bevis er dog i øjeblikket ikke tilgængeligt. Blokaden påvirker også transmission af e-mail trafikker fra MMnews. Stadig blokeret er MMnews også hos e-mail-udbyderne GMX.de og WEB.de - begge døtre af  United Internet.
3i er en stor investor i United Internet. Det er dybt og her og her og her og her og her  — Eu-gendarmer-2engageret med Rothschild. Jeg har fulgt MMNews i årevis. Det er en meget sober og seriøs, velinformeret blog, kritisk mod den Nye Verdensorden og fokuseret på finanser. Jeg tror, det er hvad der i fremtiden vil ske med mange politisk ukorrekte  blogs.

Den Europæiske Gendarmeristyrke/Eurogendfor

Svaret på disse udfordringer, bl.a.
• Instrumenter baseret på gensidig anerkendelse omfatter den Europæiske Arrestordre  og foranstaltninger til indefrysning af aktiver. Databaser såsom Schengen-informationssystemet og netværk er også blevet fastlagt for udveksling af oplysninger om strafferegistre m.m. Brugen af DNA og fingeraftryk data hjælper med at sætte navn på anonyme spor på gerningssteder. EU-retsakter letter det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne, såsom oprettelse af fælles efterforskningshold, til afholdelse af fælles operationer, og et tæt samarbejde sikrer sikkerheden for internationale arrangementer, herunder større sportsbegivenheder.
Kommentar: Den Europæiske Arrestordre! Er der nogen af os, der ønsker at blive indsat i et bulgarsk eller i fremtiden i et tyrkisk fængsel for at have kritiseret islam? Dette er et grundlag for en sådan kendelse: EUs Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad, der garanterer 3 års fængsel for sådanne krænkelser af europæisk sikkerhed. For nu kan alle nuværende og Eu-gendarmerkommende EU-medlemmer kræve en borger i en anden medlemsstat udleveret til straf i det klagende land - uden at klageren har haft nogen mulighed for at forsvare sig - eller bare at vide, at der er en igangværende retssag i et andet land mod ham. Danmark har trods det retslige forbehold mod Nice Traktaten for nylig udleveret en dansk statsborger til retsforfølgelse i Tyskland for at have solgt nazi-musik - en handling, som ikke er strafbar i Danmark - men som kan indbringe ham 5 års fængsel i Tyskland! EUs “statsfanger” kan anbringes hvor som helst i EU-området, hvor der er plads, og ingen forstår deres farlige tale.

 Den Europæiske Gendarmeristyrke/Eurogendfor

Principper
, bl.a.
retsvæsens-, friheds- og sikkerhedspolitikker, der er gensidigt forstærkende og samtidig respekterer grundlæggende rettigheder, international beskyttelse, retsstaten og privatlivets fred.
beskyttelse af alle borgere, især de mest sårbare.
• gennemsigtighed og ansvarlighed i sikkerhedspolitikken, således at den let kan forstås af borgerne, og tager hensyn til deres bekymringer og synspunkter.
• dialog som et middel til at løse forskelle i overensstemmelse.
• integration,
social integration og bekæmpelse af forskelsbehandling.
• solidaritet mellem medlemsstaterne
Eurojust• gensidig tillid.

Retningslinjer for indsats, bl.a
Blandt de vigtigste mål for den indre sikkerhedsstrategi for EU er forebyggelse og foregribelse af kriminalitet. Vores strategi må derfor understrege forebyggelse og foregribelse, som er baseret på en proaktiv og efterretningsstyret tilgang samt fremskaffelse af den nødvendige dokumentation for retsforfølgning. Forebyggelse af kriminalitet betyder at takle de dybereliggende årsager og ikke kun de kriminelle handlinger og deres konsekvenser.
Kommentar: Dette kan lyde rimeligt. Men disse ord proaktiv og efterretningsstyret tilgang får hårene til at rejse sig. Det betyder: Big Brother iagttager dig. Husk, i en sådan politistat, betragtes vi alle som skyldige, indtil det bevises, at vi ikke er skyldige.

-V– Operativt samarbejde
Lissabon-traktaten har skabt Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om Intern Sikkerhed (COSI)
for at sikre en effektiv koordinering og samarbejde mellem de retshåndhævende og grænse-forvaltende myndigheder. Stringent samarbejde mellem EU-agenturer og organer, der beskæftiger sig med EU's interne sikkerhed (EuropolFrontex, Eurojust, Cepol og SitCen) skal også sikres af COSI med henblik på at fremme stadig mere koordineret, integreret og effektiv drift. Rob_W_picture Især skal Europols kapacitet til at støtte medlemsstaternes aktioner  forbedres. Kommentar: SitCen er blevet kaldt EU's CIA.
                                                                                                                 Rob Wainwright er Europols chef

-VI-Retsligt samarbejde i kriminalsager
Tættere samarbejde mellem medlemsstaternes retslige myndigheder. På EU-plan skal vellykkede kriminal-operationer og undersøgelser give os mulighed for at realisere det potentielle samvirke mellem retshåndhævende og grænsemyndigheder samt retslige myndigheder om forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet

En strategisk tilgang til faglig uddannelse i Europa: at sætte den europæiske retshåndhævelsesuddannelse i stand til at tage et vigtigt skridt fremad og blive et vigtigt værktøj til at fremme en fælles kultur blandt de europæiske retshåndhævende myndigheder og lette det tværnationale samarbejde. For at dette kan nås, bør europæiske elementer indgå i de nationale uddannelser, og udvekslingsprogrammer udvikles på grundlag af Erasmus-modellen.

Kommentar
Vi er her vidne til de nødvendige elementer for at opretholde en politistat. Dette politi skal være globalt/europæisk uden loyalitet over for de nationale stater, og hjernevasket til at være smidige værktøjer i hænderne på deres EU-mestre, virkelige SA-tropper, den Europæiske Gendarmeristyrke/Eurogendfor, som jeg tidligere har beskrevet. Den skal komme for at hjælpe det nationale politi i tilfælde af oprør mod den Nye Verdensorden. Den vil bestå af ikke-nationale gendarmer med ret til at skyde ind i forsamlinger - og forbudet mod dødsstraf vil blive suspenderet under sådanne omstændigheder. Pro-aktiv efterretnings-tilgang betyder orwellsk politistat. De har en masse instrumenter til at overvåge os: Droner, og helkrops-scannere, mobile, krybende plastiske robotter, og israelske tankelæsere, avancerede hukommelseslæsere, og ADABTS, der registrerer unormal adfærd i overfyldte rum (har du en kold næse eller en høj puls, sveder du, er du nervøs osv.), Echelon til at opfange kommunikation overalt på Jorden, ANPR nummerplade-generkendelses-kameraer, overvågning af telefon- og internetforbindelser - som de gør i Østrig, og som det er og pålagt alle EU-lande i 2006, CCTV-kameraer overalt, radiotomografi – og listen er hastigt voksende.
Frihed og demokrati er forhadt af eliten - og masserne er  ligeglade, så længe de kan spise sig mætte, blive underholdt med ufarlig pop, som nu er ved at blive lige så satanistisk missionerende som den Nye Verdensordens gyseligt luciferiske elite.