EUs “Én Stemme” Er Illusion: Fundamentale EU Principper Ved At Revne

Posted By Anders On August 30, 2008 @ 00:02 In Dansk, Euromed | 1 Comment

[1] EurActiv 21. August 2008: En Lov, der tager sigte på at beskytte tyske strategiske, nationale industrier mod uønskede udenlandske overtagelser, blev godkendt af den tyske regering den 20 august, på trods af insisteren fra tyske erhvervsorganisationer på, at tiltaget går imod EU's regler om fri bevægelighed for kapital. Skridtet er hovedsagelig rettet mod statsligt kontrollerede suveræne velhaverfonde fra lande som Abu Dhabi, Saudi Arabien, Rusland og Kina, midt i frygt for, at de kunne bruges til at overtage strategiske tyske brancher, såsom energi-, telekommunikations- eller bankvæsenssektorererne.

Loven, der er endnu ikke vedtaget af parlamentet, ville give den tyske forbundsregering ret til at nedlægge veto mod enhver ikke-EU-eller EFTA (dvs. Schweiz, Norge, Liechtenstein og Island) investering, der beløber sig til 25% eller mere af en virksomheds andele, hvis den skønner, at den nationale sikkerhed er truet.
 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), insisterer på, at loven sender "forkert signal om Tyskland som et sted, man  investerer".

BDI  insisterer yderligere på, at loven vil være i strid med EU-lovgivningen om fri bevægelighed for kapital - som skal gælde ligeligt for både EU og ikke-europæiske investorer. Det hævder endvidere, at definitionen af den nationale sikkerhed er for bred.

Men regeringen siger loven blot bringer tysk lovgivning i overensstemmelse med eksisterende lovgivning i Frankrig, UK og USA.
Hvad mere er, er EU også bekymret over risicierne ved suveræne velhaverfonde, som nu er  omkring $ 2,5 billioner værd på verdensplan.

Sidste februar fremsatte Kommissionen nye forslag i henhold til hvilke suveræne velhaverfondsmidler vil blive bedt om at offentliggøre deres investerings mål og forholdet til offentlige myndigheder, samt størrelse og kilde til deres aktiver, de valutaer, hvori de befinder sig , og de regler, under hvilke de opererer ([2] EurActiv 28/02/08).

Hvad mener tyske politikere i virkeligheden om EU og Lissabontraktaten?

CSU-medlem af den tyske forbundsdag, Peter Gauweiler, har indgivet en klage til Den Tyske Rorfatningsdomstol i Karlsruhe om Lissabon-traktaten. Klagen blev skrevet af [3] Prof. Karl Albrecht Schachtschneider og vejer så tungt, at Domstolen har forbudt den tyske præsident, Köhler, at underskrive den af Forbundsdagen ratificerede Traktat, indtil dommen er afgivet.
Nu bliver bag lukkede døre Gauweiler rost af sine politisk korrekte, feje partikolleger for sin ensomme beslutning. Gauweiler og førende jurister ser, at Tyskland trues som stat i EU.

CSU-forbundsdagsmedlem, Thomas Silberhorn, repræsenterer mange yderligere deputerede og ser herved en chance for at få en principiel afgørelse om deltagelse i yderligere europæisk integration, herunder de nationale parlamenters rolle og grænser for den europæiske integration. 

[4] 21.08.2008  [4] EUOBSERVER / COMMENT- I næste måned vil Den Europæiske Union holde sit første topmøde nogensinde om "Europæisk Roma". Arrangementet har til formål at gennemgå politikker om romaernes integration, der bredt set endnu er ikke lykkedes i Europa.

Dannelsen af den nuværende italienske regering den 8. mai var ledsaget af udbredt vigilante (vagtværn)-vold. Dens repræsentanter havde lovet et "angreb" på Romaerne og angav, at de, der ville tage loven i egen hånd, ville lide få hvis overhovedet nogen konsekvenser.

[4] Således blev den 11. maj fire molotovcocktails kastet ud i romaernes lejre i Milano og Novara. Den 13 maj brændte overfaldsmænd Ponticelli-Roma lejren i Napoli af og tvang omkring 800 beboere til at flygte, mens italienere stod ved siden af og heppede.
Den 9 juni blev en lejr for omkring 100 rumænske sigøjnere på Sicilien overfaldet og brændt ned til grunden.

Italiens indenrigsminister,  Roberto Maroni, også medlem af Lega Nord regeringspartiet, rapporteres at have udtalt om disse angreb: "Det er hvad der sker, når zigøjnere stjæle babyer." Hr. Maroni har også sagt til medierne: "Alle Romalejre skal demonteres straks, og beboerne vil enten blive bortvist eller fængslet."
Den nye regering har fulgt dette løfte op ved at ødelægge romaernes beboelser i en række områder, og ved at udvise deres indbyggere, eller simpelthen at tvinge dem ud i hjemløshed.

Den nye regering har også lanceret en kampagne om tvungen optagelse af fingeraftryk rettet mod alle romaer, der lever i lejre, samt vedtaget en lov, der definerer den blotte tilstedeværelse af romaer i et givet område som  undtagelsestilstand.

[5] The Guardian, 17. maj 2008: 68% af italienere, som anspores af ofte provokerede angreb fra den nye regering, ønsker at se alle landets 150.000 zigøjnere, mange af dem italienske borgere, udvist ifølge en opinionsundersøgelse.


Undersøgelsen, der blev offentliggjort, mens folkrmasser i Napoli nedbrændte zigeunerlejre i denne uge, viste, at flertallet også ønskede alle zigeunerlejre i Italien nedrevet.

Ca. 70. 000 zigøjnere i Italien har italienske pas, heraf nedstammer ca 30.000  fra 15. århundredes zigeunerbosættere i landet. Resten er ankommet siden, og mange flygtede fra Balkan i 1990'erne.

Yderligere 10.000 zigøjnere kom fra Rumænien, efter at det tiltrådte Den Europæiske Union i januar 2007.

På trods heraf har EU til dato været ude af stand til at reagere hensigtsmæssigt på omfanget af krisen. Siden 2003 og med ændringen af EU-traktatens artikel 7 ved ikrafttrædelsen af Nice-traktaten har Unionen haft beføjelse til at handle forebyggende, når en risiko opstår og truer de principper, som EU bygger på, især "principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de [6] grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, principper der er fælles for medlemsstaterne ".
Ingen seriøs diskussion pågår mht. nu at bruge disse beføjelser med hensyn til Italien. Det er tilsyneladende holdningen hos mange, der ville være i stand til at udøve dem, at overdreven kritik af en EU-medlemsstats regering er den slags ting, der er ikke gøres.

Så længe EU-institutionerne tolererer den italienske regerings nuværende aktioner og mangel på samme, er budskabet i Den Europæiske Union til romaerne i Europa  "Vi giver pokker i jeres lidelser . Vi er døve for jeres interesser."

Mht.  den muslimske indvandring
erklærede Italien den 25. juli 2008  landet i [7] undtagelsestilstand og straffer illegal indvandring fra 3. lande med op til 4 års fængsel - på grund af ankomsten af over 15,000 muslimske "flygtninge" i år.
Og Lega Nord, der er Berlusconis regeringspartner,  har [8] fremsat et lovforslag om begrænsning af bygning af moskeer i Italien. Artiklen er oversat til dansk af [8] Spydpigen

Danmark's statsminister, [9] Fogh Rasmussen, nægter (halvhjertet, da han er en sand bildergerger) at lade en dom fra EF-Domstolen  afgøre dansk indvandringslovgivning. Han gør herved en dyd af en nødvendighed, idet hans regerings parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, synes at gøre bevarelsen af den "stramme" indvandringspolitik - der slet ikke er stram - til et kabinetsspørgsmål.

Han ønsker at slippe af med de 4 danske undtagelser mht.  forsvaret, euroen, EU-borgerskab og justitsvæsen - selv om han har udsat folkeafstemning derom, fordi han ved, at han ville tabe igen.
Alligevel  [10] rådgiver den danske regering nu irerne om, hvordan man kan udarbejde (værdiløse) undtagelsesbestemmelser for irerne for at overtale dem til at stemme "ja" til Lissabon-traktaten i en 2. folkeafstemning!

Kommentar
European Union Tower of Babel EU har nu udvidet sine globalistregler til et punkt, hvor nationalstaten står foran sit sidste og afgørende valg: overlevelse eller opløsning. Det lader til, at flere og flere feje nationale politikere ved, hvad der er på spil.
Resultatet er, at nationale hensyn vejer tungt over europæisk enhed. Når det kommer til, hvordan man skal forholde sig  over for Rusland efter Georgien, underkendes østeuropæernes frygt og idealisme af de tyske og franske behov for russisk energi! 

EU er en kunstig,  ikke-levedygtig størrelse. Til spørgsmålet, [11] hvornår EU kan stille med  et "nationalt" Olympiadehold, svarede alle de adspurgte EU-tilhængere:"Aldrig! Det er et anliggende for nationalstater!"  Det er et svar, de aldrig ville give i USA.

Lad os håbe, at EU-politikere føle et pres fra deres befolkninger og standser EUs vanvid, EUs [12] Globale ledelse, som Benita Ferrero Waldner siger - før det er for sent.

Det er vores opgave at lade vores politikere føle en voksende modstand i de europæiske befolkninger mod EU-projektet, så længe det er et Ny Verdensordensprojekt i stedet for et demokratisk samarbejde mellem europæiske suveræne lande.
Og det er vores fælles opgave at fortælle europæerne om det
store diktatoriske  bedrag, som EU er.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1462

URLs in this post:
[1] EurActiv 21. August 2008: http://www.euractiv.com/en/financial-services/germany-unveils-law-block-foreign-takeovers/article-17
4818

[2] EurActiv 28/02/08: http://www.euractiv.com/en/financial-services/eu-presses-state-funds-good-conduct-code/article-17060
2

[3] Prof. Karl Albrecht Schachtschneider: http://euro-med.dk/?p=949
[4] 21.08.2008  : http://euobserver.com/9/26620
[5] The Guardian, 17. maj 2008: http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/17/italy
[6] grundlæggende frihedsrettigheder: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
[7] undtagelsestilstand : http://euro-med.dk/?p=1309
[8] fremsat et lovforslag om begrænsning af bygning af moskeer i Italien. : http://www.corriere.it/cronache/08_agosto_22/moschee_la_legge_muro_35ba58c6-6ff7-11dd-9278-00144f02a
abc.shtml

[9] Fogh Rasmussen,: http://euobserver.com/9/26652
[10] rådgiver den danske regering nu irerne: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2193
[11] hvornår EU kan stille med  et "nationalt" Olympiadehold: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/041-35427-245-09-36-906-20080825STO35400-2008-0
1-09-2008/default_en.htm

[12] Globale ledelse: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/670&format=HTML&aged=0&
;language=DE&guiLanguage=en