Hvad skete der I Kristi Grav Hin Påskenat År 33?

Posted By Anders On April 1, 2010 @ 21:36 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Kristi korsfæstelse fandt iflg Nature sted d. 3. april, mens Acta Pilati anfører d. 25 marts - begge år 33. Historiciteten af Kristus og hans korsfæstelse bekræftes foruden af evangelierne også af bl.a. kejser Vespasians historieskriver, Josephus Flavius, og Tacitus. Hvad der skete i  den første påskenat beskrives ikke af de kanoniske evangelier. Det ikke-kanoniske Peter-evangelium, der blev fundet i Øvre-Ægypten i 1886 har en fremstilling af begivenhederne set af de mange nysgerrige, der var samlet uden for gravhulen pga. Kr. gentagne forudsigelser om, at han ville opstå 3. dagen efter sin død. Der er tilsat lidt gnostisk krydderi, idet de jødiske gnostikere var stærkt repræsenterede i Alexandria og Ægypten, men det evangelium har nok været gængs passionsberetning i den første kristne tid. Acta Pilati er nedskrevet senere. Endvidere er der beretning om, hvad Pilatus´ nysgerrige sekretær og hans livlæge så. Men et interessant spørgsmål er, hvorfor disciplen Johannes troede, da han så ligklæderne i gravhulen. Torinoligklædet fremstår med større og større sandsynlighed som Kristi ægte ligklæde. Det er et et kvalitetshørlærred med et 3-dimensionalt fotografisk negativ-billede, opstået ved kemisk udtørring  af  kun  de allermest overfladiske taver af de mest overfladiske fibre fra 1800 år før fototeknikken blev opfundet. Der er rigtigt mange detaljer i øvrigt og mange ting, der tyder på klædets tilknytning til 1. århundredes Jerusalem. Fotoet viser for-  og rygsiden af en mand, der er korsfæstet efter romersk tradition - med alle Kristi stigmata. Ingen kan forklare, hvad der har udløst billeddannelsen. Ligklædet er politisk en varm kartoffel for den katolske kirkes bestræbelser på gennem sin Interfaith-aktivitet at skabe en global enhedsreligion - en forudsætning for sammenhængskraft i den Nye Verdensordens verdensstat.

Kristi korsfæstelse fandt sted d. 3. april  år 33  iflg. [1] Nature –  eller d. 8 dage før Kalendae Apriles i Kejser Tiberius´ 19. regeringsår – dvs. d. 25. marts år 33 (Acta Pilati). Påsken er en mindehøjtid for Jesu Kristi død og opstandelse. Er denne baggrund reel?

[2] 3D_plot_of_faceJesu Kristi historicitet og korsfæstelse
[3] Wikipedia: Følgende passage forekommer i den græske udgave af  Antiquitates Judaicae 18, 63-64: “3.3 Nu var der omkring dette tidspunkt Jesus, en klog mand, hvis det er tilladt at kalde ham en mand, for han udrettede underfulde gerninger, en lærer for mennesker, som modtager sandheden med glæde. Han tiltrak både mange jøder, og mange vantro. Han var Kristus. Og da Pilatus, på forslag af de vigtigste mænd blandt os, havde dømt ham til korset, svigtede de, der elskede ham, ham ikke med en gang, thi han viste sig  for dem i live på den tredje dag, som de guddommelige profeter havde forudsagt, og der er  ti tusinde andre vidunderlige ting om ham.” (Anses stort set autentisk).

Venstre: fotografisk positiv af forsiden (dvs. hvad der normalt skulle være negativet!) af Ligklædet i Torino. Efter al sandsynlighed er det de [4] Torinolagen“linklæder”, dvs. hørklæder, der blev set af Peter og Johannes i Kristi tomme grav (Johs. 20:6–7). Højre: 3-D-computer præsentation - er baseret på lineært fald i billedintensiteten med stigende afstand mellem Ligklædet og kroppen. Bemærk den brækkede næse.

Den anden passage af Flavius, som støtter Kristi historicitet er også fra Antiquitates, i første afsnit af bog 20, kap. 9. “ så Ananias samlede dommerrådet og fremstillede for det Jakob, bror til Jesus, som kaldtes Kristus,  sammen med nogle andre, og da han havde fremsat sin anklage imod dem som lovovertrædere , overgav han dem til at blive stenet.”  (Anses for autentisk). Også bl.a.[5] Tacitus nævner år 116 korsfæstelsen af Kristus

Men hvad med begivenhederne i natten og morgenen før og under hans opstandelse efter at han var blevet korsfæstet? De første kristne var ikke i tvivl: De havde set deres dræbte mester i live og ved godt helbred 2 dage og igen senere efter hans bestialske henrettelse, havde selv stukket fingrene i hans sår. Dette gjorde så stort indtryk på dem, at disse tidligere kujoner, der løb væk, da han behøvede dem, begyndte åbent at fortælle om Kristus, hans lignelser, befalinger og de mirakler, de havde set - selv om de vidste, at de risikerede deres liv ved at gøre det. Johannes Ev. 20 beskriver:

“v6  Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der v7  og klædet, som Jesus havde haft om hovedet; det lå ikke sammen [6] Sudarium_of_Oveido_2med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. v8  Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede.”
Til højre: [7] Svededugen i Oviedo, og [8] her, Spanien, betragtes med god grund som det klæde, Jesus havde om hovedet, og som Johannes så - dog uden billededannelse. Hovedet bag den var bøjet 70 grader fremover og 20 grader til højre - den holdning, der indtages af en mand, der døde på korset. Denne svededug blev normalt kun brugt af jøderne til at skjule den korsfæstede persons  fælt fordrejede ansigt på vej fra kors til grav - hvor det blev fjernet. Det kan være blevet bundet lodret omkring hovedet for at forhindre kæben i at synke ned . Derpå tyder en smal billedtom bræmme foran ørerne på Torinolagenet.

[9] Whip_marksHvorfor troede Johannes, da han så linned/hør-klæderne og svededugen?

Noget helt usædvanligt haråbenbart fundet sted i den første påskenat. Kan det ikke-kanoniske Peter-Evangelium forklare, hvad der skete?  [10] Wikipedia: Peter-Evangeliet kan have været en fremtrædende passionsfortælling i den tidlige kristne historie, men med tiden gik den ud af almindelig brug. Kun fragmenter har overlevet. Lad os glemme alt om, at korset bevæger sig og taler, hvilket nogle mener, er en “gave” fra de jødiske gnostikere / farisæere, der var så stærkt repræsenteret i Alexandria og Egypten. Den første del af Peter-Evangeliet følger de kanoniske evangelier.

Venstre: Mærker på Torinolagenet efter piskning med den romerske kat. Højre: Fordeling af piskeslagene. Der er op til 120 af dem - langt mere, end der normalt blev givet. Denne mand ville dø af blod i [11] Rygsidenlungehulen efter en sådan behandling. Faktisk viser Ligklædet adskillelse mellem blodlegemer og serum omkring spydstilkket  mellem 5. og 6. ribben på højre side – med mål, der nøjagtigt passer til den romerske lanse. – et fænomen der kendes fra blodsænkningsreakktionen  (Johs. 19:34–35)

[12] Peter-Evangeliet efter The Wesley Centre for Applied Theology:: “VIII. 35 Nu i den nat hvor Herrens dag gryede, mens soldaterne holdt vagt to og to i hver vagt, 36 kom der en høj lyd på himlen, og de så på himlen åbne sig og to mænd stige ned derfra, skinnende med et stort lys, og nærme sig graven. 37 Og den sten, som var blevet sat for indgangen, rullede væk af sig selv og bevægede tilbage til siden, graven var X. 38 åben, og begge de unge mænd gik ind i den. Da nu soldaterne så det, vækkede de  centurionen og de ældste (for de holdt også 39 vagt), og mens de endnu var ved at fortælle dem det, som de havde set, så de igen tre [13] Roman_flagrummænd komme ud af graven, og to af dem støttede den ene, og et kors fulgte efter dem. Og  hovederne af  2 af dem, de så, nåede op til himlen, men hans, 41 som blev ledet af dem, ragede ind i himlen. Og de 42 hørte en røst fra himlen sige: Har du prædiket for dem, som sover? Og et svar lød fra korset, som sagde: Ja.
XI. 43 Mændene enedes derfor indbyrdes om at gå til Pilatus og berette om disse Ting. Og mens de endnu overvejede det, åbnede himlen sig igen, og en 45 mand steg ned og trådte ind i graven. Og da de, der var med centurionen, så det, skyndte de sig  om natten til Pilatus.”

Vi får i Peter-evangeliet at vide, at der var mange vidner til Kristi opstandelse. Ikke så mærkeligt, eftersom han havde forudsagt, at han ville opstå [14] GraveTypicalFirstCenturyfra de døde på den 3. dag.

Herover til venstre: Den romerske kat / flagrum har bly- eller benstykker i enderne til at rive muskelstykker ud af kroppen - og til at knuse væv i dybden. T.h. typisk 1. århundredes grav i Judæa.

Acta Pilati, [15] Wikipedia, Det ældste afsnit – en opfundet Rapport fra Pilatus til kejser Claudius, indsat som et tillæg, kan være blevet sammensat i slutningen af 2. århundrede, men de fleste af “akterne” blev skrevet senere. Pilatusakterne  foregiver ikke at have været skrevet af Pilatus, men gør krav på at være stamme fra de officielle dokumenter, bevaret i praetoriet i Jerusalem.

Acta Pilati i henhold til “[16] The Early Christian Pilgrimage“:  De bortløbne soldater løber ind i Synagogen og fortæller  hvordan, der var et stort jordskælv, og “vi så en engel stige ned fra himlen, og han [17] Spqrrullede stenen bort fra indgangen til hulen, og satte sig på den. Og han skinnede som sne og lyn, og vi var meget bange og lå som døde mænd. Og vi hørte englens stemme tale med kvinderne, der havde ventet ved graven og sagde: Frygt ikke, for jeg ved, at I søger Jesus, som blev korsfæstet. Han er ikke her, han er opstanden, som han sagde….”

T.v.: Seglet på graven, der er nævnt i evangelierne var SPQR: senatus Populusque Romanus, det Romerske Senat og Folk. Bag det var verdens eneste supermagt. Selv i dag ses det overalt i Rom.

Jeg har læst, at  [18] Pontius Pilatus´ sekretær, Hormisius, og hans livlæge, doctor, Euschstschu, skulle have været blandt [19] Pantocratorde mange vidner, og at de har beskrevet en lysende sky og en skinnende mand komme til syne, Jorden brølede, og af sig selv rullede stenen for gravens indgang væk, lyset forsvandt, og alt var som sædvanlig. Dette siges at stamme fra en sovjetisk professor, Alexander Belezkij. Det er skrevet i Scribd - men uden forfatter eller kilde, så jeg vil ikke vie denne beskrivelse megen opmærksomhed. Men det er klart, at noget skete, der virkelig har ændret forløbet af historien. Og trods al usikkerheden synes der i den oldkristne tid at have været en ensartet forestilling om, hvad der foregik den første påskenat. Er der et mere objektiv vidne til begivenhederne i den nat?

Ligklædet i Torino - som[20] [20] tidligere beskrevet på denne blog - er efter al sandsynlighed det Hellige Mandylion, der blev afleveret til Kong Abgar V i Edessa, af disciplen Thaddaeus.Der blev det første billede af Kristus blev malet efter det negative billede (venstre) på Ligklædet. Alle efterfølgende ikoner stammer fra det billede - eller rettere dens kilde, det hellige [21] NegativetMandylion. Til højre er Christus Pantocrator fra 6. århundrede - det ældste overlevende maleri af Kristus, i St. Catherina klostret, Sinai.

Alle grene af videnskaben er enige om, at billedet ikke er en forfalskning - men et ægte 3-dimensionalt fotograpisk negativ af forsiden og bagsiden af en mand, der er korsfæstet i henhold til den romerske tradition - uforklarligt udløst af en eller anden kemisk indflydelse med udtørring af blot de allermest overfladiske fibre - og med et svagere tilsvarende [22] billede på den udvendige side af klædet svarende til ansigtet – uden billeddannelse imellem overfladerne. Manden er [23] død iflg. retslægen Bucklin – og har sv. t. skulderbladene en tværgående bræmme af hudafskrabninger – sv. til en tung bjælke.  Der er pollen, og svarende til fødderne, [24] travertin calciumaragonit fra Damakusporten i Jerusalem ([25] Golgatha var måske lige uden for denne port)  - såvel som [26] ægte blod. Videnskaben har lært for længst glemte detaljer omkring korsdøden ved at undersøge dette foto, som har alle kristi stigmata – på et  hørlærredsklæde af høj kvalitet - vævet i 1. århundredes judæiske still. En C-14 analyse 1988 bestilt af Vatikanet tilsidesatte alle videnskabelige protokoller og Ligklædet blev dateret til  mellem år 1260 – 1390 e.Kr. Men et energisk detektivarbejde af ateistiske journalister, Holger Kersten og Elmar Gruber (Das

[27] Shroud-turin-chest

Jesus Komplott, Langen Müller 1992) viste, at klædets tekstilstruktur afveg helt fra strukturen i selve  Torino Ligklædet. Vatikanet nægter kategorisk at få en en videnskabeligt kontrolleret C-14 om-analyse - har endog tilbageholdt fibre, der blev fjernet under en nødvendig restaurering af Ligklædet.  Pave John Paul II har senere indrømmet, at han stadig troede Torinolagenet var Kristi Ligklæde. [28] Vanillin-analyse viser, at Ligklædet er meget ældre end det C-14 analyserede væv.

Torino Ligklædets  betydning
Så dette vidne fortæller os, at noget virkelig ekstraordinært fandt sted i den første påskenat. Foto-teknikken blev først opfundet omkring 1850. Hverken Cæsar Tiberius, Karl den Store, Muhammed eller nogen anden har efterladt sådan et visitkort før midten af 1800–tallet.
Det er ikke nyt, at Vatikanet modsætter sig en nøjagtig datering af Ligklædets alder og herkomst. Allerede, da det blev udstillet for første gang i Lirey i Frankrig i 1357 af enken til helten, Oriflamme-bannerføreren for den franske konge, Geoffroi de Charny, nevø til den sidste tempelherreskatmester, Geoffroi de Charnay, gjorde kirken alt for at forklejne ligklædet. Det er aldrig anerkendt som relikvie. Og alligevel har Kirken overtaget det som et klenodie i Domkirken i Torino, fra det italienske kongehus. Det har overlevet flere brande – især en i 1532 har efterladt brandspor.
Jeg tror, at Kirken i 1357 og senere ikke ville anerkende Ligklædet fordi det havde været i de gnostiske tempelherrers besiddelse siden plyndringen af Bysanz i 1204 (4. Korstog). Den orden blev ophævet i 1312 pga. gnosticisme, dvs. religionsblanding, især med islam – og stormesteren samt Geoffroi de Charnay blev brændt på bålet af den grund.

[29] Blomster-torinolagen

Besynderligt nok er kirkerne nu blevt gnostiske ved at tilstræbe en [30] global enhedsreligion, der gør Kristus overflødig gennem at indrømme muslimerne frelse gennem, at Guds velsignelse til Abraham blev videregivet til Ismael, arabernes stamfader ([31] New Catholic Cathechism, art. 841) –  hvilket Gud netop udtrykkeligt afslog trods Abrahams indstændige bøn (1. Mos 17:18–21).

Blomster på Ligklædet [32] her og [33] her . Pollen på Ligklædet: [34] her og [35] her. Lepta-[36] mønter på øjenlåg? og [37] her?. Forskningen kan vidtgående findes på internettet, f.eks. [38] her, [39] her, [40] her, [41] her, [42] her , [43] her.

[44] Remi van Haelst, statistiker, medl. af Shroud of Turin Study Group: Kulstof-14Projektlederen, Dr. Tite modtog langfredag 1989 som tak for sit resultat et beløb på 1 million britiske pund og et professorat ved Oxford Universitet fra ukendte velyndere. Torino-kardinalen Ballestrero mente også efter C-14-aldersbestemmelsen, at Torinolagenet er Kristi ægte ligklæde. Prof. Gonella, rådgiver for ærkebiskoppen af Torino erklærede  i maj 1989, at “kirken blev afpresset af en række personer, der gjorde alt for at få kirken til at sige nej til en kulstof-14-analyse. Vi skulle sige, at vi var bange for det videnskabelige resultat. Laboratorierne handlede meget dårligt - jeg protesterer stadig mod deres absolutte mangel på videnskabelig professionalisme og den måde, de udførte eksperimenterne på. Jeg har sagt dem, at de i realiteten er mafiosi “. Ingen af de involverede parter har protesteret mod dette. Ikke desto mindre afslog ærkebiskoppen min anmodning om aktindsigt i hans dokumenter, der er markeret Top Secret.”
Hvis kirken nu pludselig står med beviset på, at Kristus er den, han udgav sig for, Guds søn  – med hans visitkort – hører al [45] Interfaith Dialog op, fordi der så ikke er noget at snakke om med muslimer, hinduer og så videre – til skade for den [46] Nye Verdensorden, som Pave Benedikt XVI bekender sig til.  [47] SoonsAmulet1

På denne [48] video fra 27 – 37 min. demonstrerer Dr. Petrus Soons holografisk på en 3–dimensional plade på halsen de hebräiske  bogstaver ayn – aleph – nun,  hvilket på aramæisk, Kristi sprog, betyder lam (Johannes 1:29).  Lammet var de første kristnes symbol for Kristus. De skammede sig over hans korsdød.

Kilder: Bl.a. Jesu Ligklæde, Falsk eller Ægte, Borgen 1982. Nu udsolgt. Nyere version: Læge Niels Svensson “Det Sande Ansigt”, Gyldendal 2009. [49] Svensson har en hjemmeside om Ligklædet i Torino. Jeg vil bede alle interesserede se denne [50] video (22 min), som kort og koncentreret giver en oversigt over Torino Ligklædets historie og gåde. Originalen udstilles i dette forår i Torino.
Yderligere videoer her: [51] Ansigtslæsioner på Ligklædet forklares. Her ses  [52] C-14 dateringen at være forkert + pollen + blomster ses.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=14595

URLs in this post:
[1] Nature: http://www.nature.com/nature/journal/v306/n5945/abs/306743a0.html
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billeder3d-plot-of-face.jpg
[3] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertorinolagen5.jpg
[5] Tacitus: http://en.wikipedia.org/wiki/historicity_of_jesus
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersudarium-of-oveido-2.jpg
[7] Svededugen i Oviedo: http://www.shroud.com/guscin.htm
[8] her: http://www.shroud.com/heraseng.pdf
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwhip-marks.jpg
[10] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/gospel_of_peter
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrygsiden.jpg
[12] Peter-Evangeliet efter The Wesley Centre for Applied Theology: http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/gospels/gospete.htm
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederroman-flagrum.jpg
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergravetypicalfirstcentury.jpg
[15] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/acts_of_pilate
[16] The Early Christian Pilgrimage: http://www.christusrex.net/www1/ofm/pilgr/sources/ActaPilati.html
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederspqr.jpg
[18] Pontius Pilatus´ sekretær, Hormisius, og hans livlæge, doctor, Euschstschu: http://www.scribd.com/doc/29021408/augenzeugenberichte-auferstehung
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpantocrator.jpg
[20] : http://euro-med.dk/?p=7885
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernegativet.jpg
[22] billede på den udvendige side : http://www.shroudstory.com/faq-second-image.htm
[23] død iflg. retslægen Bucklin : http://www.shroud.com/bucklin.htm
[24] travertin calciumaragonit fra Damakusporten i Jerusalem : http://www.shroudstory.com/fabric.htm
[25] Golgatha: http://www.ccg.org/english/z/p217z.html
[26] ægte blod: http://www.shroudofturin4journalists.com/Details/blood3.htm
[27] Image: http://euro-med.dk../billeder/billedershroud-turin-chest.jpg
[28] Vanillin-analyse : http://news.bbc.co.uk/2/hi/4210369.stm
[29] Image: http://euro-med.dk../billeder/billederblomster-torinolagen.jpg
[30] global enhedsreligion, : http://euro-med.dk/?p=348
[31] New Catholic Cathechism: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm#841
[32] her: http://www.shroud.com/pdfs/daninx.pdf
[33] her : http://www.shroud.com/danin.htm
[34] her: http://www.sciforums.com/showthread.php?t=2532
[35] her: http://www.shroudstory.com/pollen.htm
[36] mønter på øjenlåg?: http://www.shroud.com/lombatti.htm
[37] her?: http://www.shroud.com/bsts4704.htm
[38] her: http://www.shroudstory.com/glossary/STURP-Shroud-of-Turin.htm
[39] her: http://www.shroud.com/78papers.htm
[40] her: http://www.shroudstory.com/faq/
[41] her: http://shroud.wikispaces.com/STURP
[42] her: http://www.shroudstory.com/
[43] her: http://www.shroud.com/pdfs/rogers2.pdf
[44] Remi van Haelst, statistiker, medl. af Shroud of Turin Study Group: http://xoomer.virgilio.it/bachm/VHAELST6.PDF
[45] Interfaith: http://euro-med.dk/?p=895
[46] Nye Verdensorden, som Pave Benedikt XVI bekender sig til: http://euro-med.dk/?p=9510
[47] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersoonsamulet1.jpg
[48] video fra 27 – 37 min: http://video.google.com/videoplay?docid=4170848645819767937#docid=4620101769722533929
[49] Svensson har en hjemmeside om Ligklædet i Torino: http://www.ligklaedet.dk/
[50] video (22 min), : http://video.google.com/videoplay?docid=4170848645819767937#docid=4335728025166064588
[51] Ansigtslæsioner på Ligklædet forklares: http://video.google.com/videoplay?docid=4170848645819767937#docid=1859710383954922666
[52] C-14 dateringen at være forkert : http://video.google.com/videoplay?docid=4170848645819767937