Resumé: EUs Institute for Security Studies (EUISS) er hjernen bag EUs militærvæsen. Det er centreret omkring bilderbergeren og Club of Rome medlemmet, Javier Solana, tidl. NATO-generalsekretær og EUs udenrigsminister (Høje Repræsentant). EUISS´ årlige publikation 2009: "Hvilke ambitioner for europæisk forsvar i 2020", indeholder interessante oplysninger: Svenskeren Tomas Ries skriver således, at EUISS har brug for en europahær for at kunne forsvare grænserne mod voldsom fattigdomsindvandring. Han kalder det usmageligt og umoralsk - men nødvendigt!  Endvidere skriver Ries, at EU har brug for at kunne bekrige lande (bl.a. Rusland) med andre synspunkter om Verden end EUs Nye Verdensordenssynspunkter. Endvidere tiltager denne verdensorden sig retten til at afgøre om et område i en tidligere suveræn stat skal besættes af verdensordenen i f.eks. klimaets eller artsmangfoldighedens navn!! Ikke desto mindre har EU gang i at opfylde sit løfte om fri bevægelighed i EU for de muslimske euromediterrane partnere, som lovet i 2003. Desuden har EU oprettet hvervekontorer i Afrika for inden 2050 at hente 56 mio. muslimer + deres familier ind i EU!! Samtidig skriver EUISS i beretningen fra dens årlige kongres, "Blød magt”. Styring af Verden efter Krisen", at det ville være forkert at afskærme EU fra verden, fordi det er i strid med det hellige dogma "enhed i mangfoldighed." Men så kommer det forunderlige: det siges, at der  ingen risiko er for konfrontation mellem stormagterne  - for de er partnere. Hvad skal så EU ellers med en hær? Regionalisering, siges det, er led i den globale styring (global governance). Den globale agenda (21) opstår ved sammenknytning af bekæmpelsen af de kriser (klima, financiel, indvandring, udvikling) - som eliten bag den Nye Verdensorden selv har skabt til formålet. G20 skal styrkes - og købte NGOer skal have meget mere at have sagt til støtte for den Nye Verdensordens program - for det er den Nye Verdensordens "demokrati". Bedst er det med blød magt - men tag ikke fejl. EU vil sætte hård magt bag, hvis det ikke går med det gode. Det britiske forsvarsministerium skriver, at alle skal knyttes sammen i et kontrollerbart netværk (chips, bl.a.) - og det vil anses for suspekt at holde sig udenfor. Det skrives, at det vil blive svært for dem, der vil fastholde deres indfødte kultur og tro. De vil blive anset for radikaliserede - mens det åbenbart ikke gælder f.eks. muslimske "ny-europæere". FN er i gang med at realisere John F. Kennedys forslag fra 1961 om at nedlægge alle hære og blot opretholde en FN-verdenshær på 50.000 mand til at holde urostiftere mod den Nye Verdensorden nede. NATO har tilrevet sig denne rolle i 2008.

EU har et meget stort demokratisk underskud, for at sige det mildt - som det tydeligt ses efter parodien om Lissabon-traktaten - og tragedien med Euromediterranien Processen, som har været holdt helt ukendt for europæerne - selv om det betyder, at den europæiske race og kultur bliver erstattet med arabere, tyrkere og muslimske negre. Den 22 november 2009 sagde den første permanente EU-præsident, Hermann van Rompuy, som er Bilderberger, at 2009 var det første år med global styring med G20 i midten. "Klimakonferencen i København er et skridt i retning af den globale forvaltning af vores planet"! Den 20 Dec. 2009 meddelte The Telegraph, at Gordon Brown var ved at udarbejde en plan for at gøre EU til verdens politibetjent, der skal overvåge alle landes emissioner af det helt harmløse CO2 - selv om kineserne har afvist noget sådant. EU Parlamentet har arbejdet for en FN Parlamentarisk Forsamling siden 1994. Kig på videoerne i højre margen af denne blog - og man vil se, hvordan EUs ledere brøler efter den Nye Verdensorden og  global styring af verden. Verdensregeringen er her nu. Og EU er om bord.

Jeg har tidligere beskrevet SolanaInstitute for Security Studies (EUISS)  som hjernen i EU. Det er centreret omkring Bilderbergeren og Club of Rome medlemmet, Javier Solana.
I det følgende beskrives, hvordan Solana og hans tænketank, herunder Rand-bestyrelsesmedlem, Bilderberger og Trilateral Commisionist, Carl Bildt, Sveriges udenrigsminister, Radha Kumar, Azzam Mahjoub, ordfører for Panel 3, (introducerer mødet), disse Rothschild-marionetter,  bliver ved med at tale om … demokrati!

Lad os først se, hvad EUISS har at sige i 2009 publikationen "Hvilke ambitioner for europæisk forsvar i 2020?" om ESFP-styrkernes "hårde magt". Tomas Ries: Afskærmningsoperationer - for de globale rige fra de fattiges spændinger og problemer. Da forholdet mellem verdens befolkning, der lever i elendighed og frustration vil forblive massiv, vil spændingerne  og modsætningsforholdet mellem deres verden og de riges fortsætte med at vokse. Da det er usandsynligt, at vi har løst dette problem ved roden i 2020 - dvs ved at helbrede dårligt fungerende samfund – får  vi brug for at styrke vores grænser. Det er en moralsk usmagelig taberstrategi, men det vil være uundgåeligt.

Nogle fremmedgjorte regimer vil stadig eksistere i 2020 - nøgleusikkerheden her er Kreml. Hvis det er tilfældet, vil vi blive nødt til at opretholde en evne til at imødegå deres bevidste udfordringer mod vores syn på verden. Dette vil kræve hård militær magt … og eventuelt direkte militær konfrontation. Mod de mindre udviklede dele af verden. Generelt en kapacitet nødvendig til at holde de transnationale problemer i tømme. Dette omfatter barriereoperationer mod indvandring. Dette … vil blive mere og mere Gw-red-green-unitenødvendigt, så længe problemerne ikke er løst. Hvis vi gør det forkert, risikerer vi at bryde sammen i en forarmet og voldsomt multipolær verden af modstridende samfund.

Militært omfatter dette økologisk politiarbejde, kontrol og håndhævelse af økologiske standarder hjemme. I 2020 kan det også … omfatte mere robuste magtkrav for at beskytte fjerne regnskove, fisks yngleområder eller andre kritiske globale økologiske aktiver, der anses for så væsentlige for det globale økologiske system som helhed, at de bliver en universel skat, ud over den suveræne enkelte stats kompetence.

EU´s Institut for Sikkerheds-Studier“Blød magt”. Styring af verden efter krisen. Den årlige kongres 2009.
"EUs bløde magt er reel magt. For Den Europæiske Union mere end for nogen anden international aktør er det magnetismen i dens model for demokratisk integration, der udgør dens største styrke. EU bør fungere som "Fyrtårn Europa«, en ledestjerne for stabilitet og demokratiske værdier i vores turbulente internationale system. Men det skal dog erkendes, at der er en fremherskende stemning af udvidelsestræthed, selv om udvidelsen er det mest fremtrædende instrument for den europæiske udenrigspolitik;

For at sikre den demokratiske stabilitet på Balkan og blandt sine naboer bør Den Europæiske Union satse på udvidelsen af sin arena for fred og demokrati til sine naboer i Øst og de sydlige Middelhavslande. Et foruroligende spørgsmål er også blevet rejst: hvorfor udgør demokrati i Øst et mål, der er blevet klart formuleret af EU, mens dette ikke er tilfældet i Syd? Landene i denne region deler de samme demokratiske værdier(!?!?), selv om graden af håb om eller appetit på medlemskab er anderledes. I det sydlige Middelhav, er sammenhængen i EU's internationale politik, og de værdier, som EU bekender sig til, konfronteret med en afgørende prøve.
Kommentar: De vil aldrig lære det i EU: islam og demokrati udelukker hinanden i henhold til Koranen. Det er det samme problem som med CO2: Selv om al ægte videnskab siger, at der ikke er nogen global opvarmning og intet CO2-problem, fortsætter EU med beskatning og regulering, som om der var! Hvis deres ideologi siger 2 + 2 er 7 - så kan det ikke ændres af logikkens vej.

Opbygning af en mur, som skulle adskille EU fra verden ville være i strid med det grundlæggende princip om enhed i mangfoldighed, og ville være en fatal fejl.
For at undgå dette, er en sammenhængende indvandringspolitik afgørende. (Men, se ovenfor). Carl_Bildt_2001-05-15At bevare en politik med ligevægt mellem Øst og Syd (et af elementerne i det europæiske kompromis i 1989) er en absolut nødvendighed for den indre balance i EU og for en vellykket naboskabspolitik. Ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten indeholder en dynamik, som vi skal drage fuld fordel af for at give nye impulser til en udvidelse af EU med Balkan og dets forhold til Tyrkiet. Det er nødvendigt at styrke naboskabspolitikken (ideelt en inklusionsmekanisme), svarende til den, der muliggjorde succesen med demokratisk integration via (EU) udvidelse.

Carl Bildt er illuminist, den svenske udenrigsminister, ærke-bilderberger  og Trilateral Commissionist og bestyrelsesmedlem i RAND. Rand Corporation er det vigtigste private forskningscenter for militær strategi og organisation i verden. Den er det prestigefyldte talerør for den amerikanske militær-industrielle lobby.
RAND er den tænketank, der er mest knyttet til
Tavistock Institute og er bestemt  Royal Institute of Foreign Affairs' (Chatham House's) mest prestigefyldte middel til kontrol af USA's politik på alle niveauer.
Dens grundlægger var også grundlægger af 
Hudson Institute - begge uløseligt forbundet med Council on Foreign Relations (CFR).

Diskussionen i det andet panel udpegede manglen på konsensus mellem de relevante aktører - hvad enten globalt eller regionalt, gamle eller nye - om de principper, der bør være vejledende for adfærd i det internationale samfund på områderne krig og fred. En fælles overbevisning dukkede ikke desto mindre op under debatten: Der er ingen reel risiko for konfrontation?? mellem de vigtigste stormagter. Sidstnævnte anser sig selv for at være partnere snarere end strategiske konkurrenter.
Debatten om ansvaret for at beskytte er afgørende for definitionen af regler og normer, der kunne danne grundlag for det det internationale samfunds legitimitet for en given operation, samt for gennemførelse af militære aktioner.

Euro-med.familiefotoDet blev også oplyst, at regional kooperation  fortsat er et af de vigtigste elementer i en effektiv multilateralisme, langt fra noget, der kan ses bort fra, tværtimod skal det integreres som en del af den globale styring i sin egen ret (en idé, som går tilbage til Brooking Institute 1942). Dette er klart allerede tilfældet i Den Europæiske Union.

Det er nødvendigt at forbinde de forskellige emner på den globale agenda (21) - om svar på den økonomiske og finansielle krise, og her, miljø, og her, forebyggelse af konflikter, problemer i forbindelse med indvandring og handel - og for at knytte disse sammen med temaet udvikling.

Er G20 en ny mekanisme for ad hoc global styring, der kan gentages i andre 'G'er, der består af de samme stater eller andre, om andre globale spørgsmål?

Endelig er de radikale ændringer i USA's udenrigspolitik blevet identificeret som en mulighed for oprettelse af en bred international konsensus omkring begrebet "effektiv multilateralisme, der besegler den store aftale, som vil tillade internationale organisationer at tilpasse sig nødvendigheden af global styring. Deltagelse kan ikke finde sted uden repræsentation. Fra denne paneldrøftelse kom de følgende anbefalinger:

Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150G20 er et fremskridt i forhold til G8, men vil det være nødvendigt at finde måder at øge effektiviteten og sikre, at den tager hensyn til emner, der relaterer til global styring af energi, klimaændringer og udvikling, som alle var en del af G8's dagsorden.
Det er bydende nødvendigt - som en logisk følge af den dynamik, der blev indvarslet af G20 - at de multilaterale institutioner som f.eks Bretton Woods-organisationerne (
IMF og Verdensbanken) skal reformeres, hvis vi ønsker at give global styring sin fulde legitimitet (!?!?). Reform af Sikkerhedsrådet kunne finde sted inden for den samme dynamik. Den Europæiske Union bør enes om at sænke sine medlemsstaters repræsentation i G20.
At europæerne kan tale med én stemme i internationale organisationer - begyndende med IMF og Verdensbanken - betyder mere, og ikke mindre magt.
Regionalisme bør atter figurere blandt prioriteterne i initiativer vedrørende global styring - ikke kun som en nødvendig dimension for at styrke legitimiteten (!?!?).  Oprettelsen af en gruppe af regionale organisationer, parallelt med G20, ville være et skridt i denne retning.
Stemmerne fra ikke-statslige aktører bør være mere hørbare, før der skal træffes afgørelser, som kilder til både ekspertise og legitimitet, især på de områder, der vedrører dem direkte, såsom nedrustning, menneskerettigheder, indvandring og flygtninge, klimaændringer og international retfærdighed .

EUobserver - Den belgiske premierminister, Yves Leterme har sagt, at en fælles økonomisk styring blandt nogle eller alle EU-medlemsstater, er en uundgåelig konsekvens af indførelsen af euroen.
Stenkastende-muslimer-i-london-east-end

DCDC Globale Strategiske Tendens-Program 2007-2034, af Storbritanniens Forsvarsministeriums Udviklings-, Doktrin- og Konceptcenter (DCDC)
"De sociale spændinger som følge af indvandrende global kultur vil sandsynligvis være størst blandt dem, der søger at fastholde deres oprindelige og traditionelle skikke og trosretninger, og føler sig truet af forandringer. Dette vil sandsynligvis føre til, at et stigende antal enkeltpersoner og grupper, mange heraf dannet omkring enkelte spørgsmål, adskiller sig fra samfundet, bliver marginaliseret og muligvis radikaliseret."
Opbremsning af dynamikken i retning af større politisk integration af EU og sandsynlige økonomiske og politiske uoverensstemmelser i det udvidede medlemskab, kan resultere i en generel svækkelse af dens potentiale for situationsudvikling og sammenhæng. Dette kan gøre de europæiske lande stadig mere sårbare over for globaliserede udfordringer, såsom økonomisk konkurrence, massemigration, terrorisme, international kriminalitet og klimaændringer. Potentialet for populisme, genoplivet nationalisme og økonomisk protektionisme vil forblive høj. Yderligere drivkraft for en større politisk integration er usandsynligt, medmindre den stimuleres af et nyt tilfælde af en stor, konkret og umiddelbar trussel mod den europæiske sikkerhed.

I løbet af de næste 30 år vil globalisering og især den informationsteknologiske revolution markant øge virkningen og nytten af blød magt. EU har været en markant succes som en blød magt-tiltrækker. Informations-og kommunikationsteknologier gør det sandsynligt, at størstedelen af verdens befolkning vil finde det svært at "afvise omverdenen«. ICT40 kan forventes at blive så gennemgribende, at folk er permanent forbundet til et netværk eller tovejs datastrøm. Folk, der kobles fra, kunne blive betragtet med mistænksomhed.

Det nyeste papir fra Forsvarsministeriet beskriver hurtige ændringer i samfundet, der truer med at "radikalisere" enkeltpersoner, som søger at bevare traditioner og tro, mens en global elite "… sidder over niveauet for de enkelte stater og påvirker den globale agenda … " Inden 2040 forestiller forsvarsministeriet sig et "globalt samfund" plaget af spændinger som følge af globaliseringen, og højteknologi overdriver forskellene mellem rige og fattige.
 Radha.cpcr
T.h: Radha Kumar (Indien), Warren Weaver Fellow, Rockefeller Foundation, 1996-7, tidligere Senior Fellow in Peace and Conflict Studies ved Council on Foreign Relations i New York, Advisory Group, Global Civil Society Project, London School of Economics

Kommentar
Radha Kumar, Azzam Mahjoub (tunesisk økonom). Hvorfor skal sådanne navne planlægge min fremtid - i EU? Nå, ja. Radha er naturligvis Rockefellers pige – og naturligvis skal en araber medvirke ved planlægningen af vor elskede Middelhavsunion, regionaliseringen, som EUISS er så glad for – vejen til énverdensstaten. Lissabon-traktaten synes at være en åben port ikke kun for indvandrere - men også for planlæggere af EU's fremtid fra muslimske lande. Vi blev aldrig spurgt, om vi ønskede indvandrerne. Vi bliver ikke spurgt om, hvem vi foretrækker til at planlægge vores fremtid. Vi bliver ikke spurgt, om retningen af fremtiden: en én-verdensstat styret af muslimer. Dette er ikke alene udemokratisk. Det er skandaløst.

Nu lader det til, at EUs Institut for Sikkerhedsstudier bliver bekymret over den massive indvandring: den kræver afbalanceret indvandring fra øst og syd - selvom det er umuligt at se nogen god grund til indvandringen fra de sydlige Middelhavs kyster. Instituttet forudser krig mod den massive indvandring fra Syd - alt sammen, mens EU har oprettet rekrutteringskontorer i Afrika for at få 56 mio afrikanere ind i EU – + deres familier inden 2050. Det er dilettantisk - og uansvarligt mod os. Og det er umoralsk, da EUISS finder det nødvendigt at føre krig mod dem for at holde dem ude af Europa – i stedet for at have forhindret den katastrofale indvandring. Er lemmingerne blevet skræmt af deres egen umoral?

Men hvorfor er det så vigtigt for EU at opbygge sin "hårde magt"? I sidste ende er der kun én god forklaring derpå: Der er behov for en hær til at slå ned på de fremtidige etniske og kulturelle borgerkrige og oprør mod slynglerne i den nye verdensordenselite, som er ansvarlig for al den elendighed, de udløser over os.
Men det bliver værre: Disse selvbestaltede verdensherskere kan til enhver tid udnævne et hvilket som helst område til at kræve klima– eller artsmangfoldighedsbeskyttelse – og besætte området militært uden hensyn til hvad den tidligere suveræne nationalstat siger!! Alle hære tilsigtes afskaffet – kun  verdensregeringen skulle opretholde en armé  på  50.000 mand (= NATO). Ideen er præsident Kennedys fra 1961 – og er under iværksættelse! 
Det er trist at læse, hvordan alle disse uvidende og ondsindede mennesker opstiller alle slags horrorscenarier for at overbevise os om, at vi kun kan leve i sikkerhed inden for rammerne af agenda 21 i Rothschilds verdensregering og her. For deres multikulturelle Nye Verdensorden er den sikre vej til kaos, undertrykkelse og borgerkrig