Verdensregering: FNs rolle må styrkes

I perioden 3.-14.dec. 2007 finder en gigantisk global klimakonference sted på Bali. 
Ca.10.000 deltagere nyder denne luksusferie i det fjerneste hjørne af Verden – i stedet for på et mere centralt sted. Transporten af deltagerne og deres ophold er beregnet til at slippe ekstra 110.000 tons CO2 ud, hvilket viser, at deltagerne ikke selv tror på deres videnskabeligt ugyldige propaganda om menneskeskabt klimaforandring!! De kræver en optræden af andre, som de ikke engang i drømme ville pålægge sig selv. Den store guru på Bali er Al Gore, hvis hus forbruger 20 gange mere energi end et normalhus! Sikke forbilleder!  

 Klima-terror propaganda tager til på  ideologisk velkendt måde

                                                                                       
Nu har EU Kommissionens Joint Research Centre opfundet et nyt program på 21 forskellige europæiske sprog til din mobiltelefon: Dagligt, engang om ugen eller måneden kan du opsøge en sikker hjemmeside, registrere din madlavning, transport, belysning, brug af elektronisk udstyr osv. – og så få at vide, hvordan dit CO2-udslip er, sammenligne det med nationale og inernationale gennemsnit og se, hvordan du bidrager til Kyoto målsætningen. Derved kan du følge med i, hvordan din livsstil påvirker klimaet, pudse glorien eller skamme dig! “Det er vigtigt, at folk er klar over følgerne af deres valg”.
Naturligvis gælder det kun den gemene hob – ikke halvguderne på Bali.

Dette minder mig om Hitler, der også gerne ville pålægge folk at observere indbildte farer – f.eks. almindelige jøder. Derved gør man folk begejstrede for sagen, mobiliserer dem, får dem til at føle sig betydningsfulde, engagerede – og man fordummer dem i ”den store fælles sags”  tjeneste.

Den virkelige baggrund for Bali konferencen er næppe klimaet.
 
Som tidligere vist på denne blog  ser de rigtige klimatologer ikke en global opvarmning ud over det, der måtte ventes pga., at vi er på vej ud af  en mindre istid fra 1500-slutningen af 19. århundrede. Alting taler for solpletaktivitet, der angiveligt nåede et højdepunkt indenfor de sidste 8000 år i slutningen af 20. århundrede, som forklaring på klimaændringen.
Og jeg har klimapolitikerne mistænkt for også at vide dette.

Nu er der seriøse videnskabsmænd, som frygter, at vi er på vej ind i en ny lille istid med temperaturfald på 1.5 grad C inden år 2020. Grunden er, at efter den meget høje solpletaktivitet indtil for 10 år siden er solpletaktiviteten gået helt i stå. Samtidig angives temperaturen af andre at være faldet i de sidste 10 år. 
Bali Konferencen krævede oprørte østater større indsatser fra Industrilandene, fordi Nobelpristageren ICCP påstår, at deres øer vil forsvinde inden ca 30 år pga. stigende havoverfladeniveau. Sandheden er i flg. en af verdens største eksperter i havfladeniveau, at ICCP skræddersyr computermodeller efter politisk ordre. Og derved opnår fantasiresultater, som de iagttagende videnskabsmænd tilbageviser med foragt: For iagttagerne ser slet ingen stigning i vandstanden i havene!!! I modsætning til Al Gore, der påstår, at havoverfladen er i færd med at stige katastrofalt med 7 meter! Maldivernes regering forhindrede sådanne målinger i at blive bragt på deres TV!

Som vist knytter der sig store forretningsmæssige interesser til CO2 handelen på   European Climate Exchange Market (ECX) for EU og bankiers fra den Nye verdensorden. Og i flg nedenstående fra Bali forventes den forretning at stige!
”Desuden er klimabevægelsen en farlig ny  ideologi rettet mod friheden   (Vaclav Klaus). Disse 2 hensyn skal befæstes!

Bali Konferencen synes at være en velkommen lejlighed for globalisterne til at væve deres en-verdensstats tråde sammen. 

“FN Klimaændringskonferencen på Bali, Indonesien, må enes om at gå i gang med forhandlinger om en omfattende og ambitiøs global klimændringsaftale for perioden efter 2012, hvor Kyotoprotoaftalens første forpligtelsesperiode ender. Milieukommissær Stavros Dimas vil deltage i Bali konferencens afsnit på højt niveau 12. – 14.decbr. Dette vil forudgås af et møde mellem handelsministrene om klimaspørgsmål vedr. handel d. 8.-9. decbr. Og d. 10.-11. decbr. af møde mellem finansministrene om financiering af teknologier til at nedsætte CO2 udslip." Også energiministre deltager.  

Globalt samarbejde er forudsætning for at “bekæmpe drivhuseffekten”  
“Vi vil begrænse global opvarmning til 2 grader over temperaturen, som den var før industrialiseringen. At respektere denne grænse vil kræve ophør af  udledningsstigningen inden for de næste 10-15 år og så reduktion til mindre end 50% af 1990-niveauet.                                                                                   

  • De udviklede lande må skære endnu dybere. EU har forpligtet sig til at reducere sit eget udslip med mindst 20%  inden 2020.
  • Fair og effektive bidrag fra andre lande, især de hurtigt opdukkende nye økonomier skal begrænse deres udslip.
  • Styrkelse og udvidelse af det globale CO2 marked incl. gennem fornyelser.
  • Forøget samarbejde om forskning, udvikling og anvendelse af rene teknologier for at reducere udslippet.
  • Forøge anstrengelserne for at tage fat på klimaændringen.
  • Samarbejde om at klare de uundgåelige påvirkninger pga. klimaændringen, især for at hjælpe de fattigste og mest sårbare lande.
  • Tage sig af udslippene fra international flytrafik og skibsfart. EU diskuterer allerede at lade det indgå på sit Emissions Trade System marked. 
  • Reducere “udslip” (der må menes manglende CO2 optagelse) pga. skovrydning, der er ansvarlig for op til 20 % af den globale CO2 stigning i luften. ”

At diskutere alt dette i alle detaljer nødvendiggør udbygning af FN-fundamentet for en-verdensstaten. Efter min mening drejer Bali konferencen sig om dette.
“Et spor i disse diskussioner har været en uformel dialog mellem de 192 parter i FNs Rammekonvention om Klimaændring (UNFCCC ), som slutter på Bali.  
EU ønsker den fulgt op af  formelle forhandlinger, som dækker alle byggedelene til en fremtidig aftale. På et parallelspor diskuterer de 176 parter i Kyotoaftalen nye udslipmål for industrialiserede lande efter 2012. EU har forpligtet sig til at gøre mere for at skaffe de nødvendige penge, bl.a. gennem udvidelse af det globale CO2 marked og instrumenter som Global Energy Efficiency og Renewable Fund (GEEREF).  Kommissionen vil også fremme opbygningen af en Global Klimaændringsalliance med de fattigste U-lande, der vil blive mest påvirkede af klimaforandringen uden at kunne klare det.

Global Marshall Plan 

Den ideologi, som klimapolitikere og “eksperter” arbejder for er den “bløde” Nye Verdensorden, alias neoliberalismen, alias ”blød” marxisme, der nu har fået et nyt navn: Økosocial Markedsøkonomi, der ser vejen til den diktatoriske en-verdensstat via fordeling af velstand i stedet betonmarximens fordeling af fattigdom.

Denne ideologi startedes af Al Gore i 1990 som en måde at gøre det uhyre marked i d. 3. verden rigere og mere i stand til at købe de rige landes varer. Desuden er det et forsøg på at sikre sig råstoffer og vinde allierede mod f.eks. Kina. Den tyske udenrigsminister, Joschka Fischer, tilføjede økologien. Men i dag siger Fischer, at de rige lande blot snakker- men ikke handler. 

D. 16. Maj  2003,  tog 16 NGOer Gores plan til sig som en bevægelse for verdensfreden, bæredygtighed, udvikling, partnerskab, gensidig respekt og dialog mellem kulturer og religioner, indføling og tålmodighed. De kaldte planen „Den globale Marshall plan“. Den støttes af den lige som EU illuministiske Club of Rome.

Hvilket alt sammen er den sikreste måde at afvikle den vestlige kultur til fordel for islam!

Herved skulle en ny tid med globalt samarbejde opstå. Samtidig skal der indgås en „Planetær Kontrakt“ for at sikre samtidig stærk global vækst og milieubeskyttelse, fattigdomsbekæmpelse og oprettelse af demokratiske samfund.“

Således antager disse evige ideologiske fantaster, at Paradis på Jord opstår. Og utroligt nok er det vidtgående accepteret af regeringer, NGOer og naturligvis den umættelige forretningsverden, dvs. det såkaldte „civilsamfund“. Mens man naturligvis ikke spørger os, den gemene hob!
EU-Afrika topmødet i Lissabon 8.-9. decbr. tydeliggjorde denne ideologi: Interdependens. Det tilbagestående Afrika gjordes pludselig ligeværdigt med Europa – der så desperat har brug for Afrikas råstoffer! Ja, kun ordvalget adskiller os fra kolonitiden, som vi altid skal undskylde for. Sandheden er nok en anden: Efter Indonesiens uafhængighed blomstrede Hollands økonomi op, mens Indonesiens gik helt i stå.

5 byggesten i den Globale Marshalplan
1. Opfyldelse af FNs millenniumsmål: En bedre verden vhj. af globalisering. 
2. Rejse 100 milliarder dollars om året, hvilket betyder, at giverlandene skal hæve deres U-landsbidrag fra gennemsnitligt 0.25% til 0.6 %  af deres BNP. Men netop dette viser sig at være den største hæmsko for projektet!
3. Nye kilder til at financiere via Verdensbanken – eller gennem en FN skat på energi eller CO2!
4. Eftergivelse af de fattigste landes gæld.
5. Verdensregering: FN-samordning og kontrol af planerne. FNs rolle må styrkes.
Så alle internationale politiske anstrengelser peger hen mod den kommende multikulturelle , diktatoriske verdensstat, hvor EU er modellen og FN samt bankfolkene bag den er hovedet.