Det Verdensføderalistiske Manifest II: UNEPs Grønne Helvede

Posted By Anders On March 4, 2010 @ 16:14 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] The Express 4 March 2010: José Barroso: "Den økonomiske krise er værre, end nogen havde forestillet sig, og …. taler for stærkere økonomisk styring i EU. Nu har vi Lissabon-traktaten, som hjemler (økonomisk) politik. Kommissionen agter at gøre fuld brug af disse beføjelser. "

Resumé: Som forberedelse til et stort FN-møde i Rio i 2012 - 20-året for det religiøse UNCTAD-topmøde sammesteds i 1992, hvor miljøideologien blev til - afholdt UNEP, dvs. FNs miljøprogram, d. 24.-26. februar et møde på Bali for 58 tilsynsførende landes miljøministre. Trods det, at CRU og IPCC skandalerne har afsløret den globale opvarmning som et fupnummer, kører FN videre med sit redskab til at skabe sin grønne verdensregering, der kun har farven til forskel den gammelkendte kommunisme: klimaløgnen. Af arbejdspapiret og lækkede oplysninger til Fox News fremgår, at der på Rio mødet skal vedtages et grønt verdensregeringssystem, hvor CO2/miljøet bliver grundlaget for en altomfattende politik. Endvidere skal der overføres 45 billioner dollars til U-landene - samtidig med at Vestens industri og forbrugere bliver kvalt med flere og flere CO2-skatter og afgifter - mens bankfolkene bagved tjener ufatteligt. De vil iflg. flere analyser udstede energitildelingskonti, regulere CO2- kvoter til hvert individ og nøje følge den enkeltes energiforbrug og færden i en forbrugsknap verden samt straffe kvoteoverskridelser i en politistat. Alle forberedelser til denne post-Kyoto-verden er på plads. Den næste løsning bliver chips-implantation i alle med registrering af bl.a. CO2-forbrugssaldo, der også er pengesaldo, idet alt, hvad man køber, repræsenterer energiforbrug. 23% af tyskerne er parate til at acceptere en sådan chip, der også kan bruges til påvirkning af individuel adfærd.  Produktionen af biobrændstof er også koblet løs fra al fornuft: Det frigør mere CO2 end fossilt brændstof - og skaber stigende fødevarepriser og hungersnød.
En Global Research-artikel mener, at det er nødvendigt først at hensætte verdens befolkninger i en tilstand af absolut hjælpeløshed gennem et overvældende chok for at få dem til at acceptere en sådan tilværelse.

[2] UNEP

 I mit sidste indlæg redegjorde jeg for Det  [3] Verdensføderalistiske Manifest fra Club of Rome, grundlæggeren af [4] FNs Miljøprogram – UNEP. Denne artikel vil komme ind på nogle rystende detaljer i og konsekvenser af mødet på Bali den 24-26 Febr. 2010 for de 58 lande, der udgør UNEP's "Styrelsesråd/ Det Globale Ministerielle Miljøforum." Med religiøs iver tilslutter verdens hjernevaskede folk sig dette ved på [5] opfordring af WWF i hundrede millionvis at slukke lyset en time.

[6] Infowars 26 Febr. 2010: [7] UNEPs dokument  er en sammenfatning af globalisternes mission at vedtage en "[8] virkelig radikal omdannelse af verdens økonomiske og sociale orden" ved at sætte "en ny traktat på plads som pyramidespidsen af den Grønne Verdensorden".
Resultatet af mødet på Bali skal vedtages i Rio i 2012. Denne politik foreslår, at den gamle økonomiske model skal kasseres i jagten på en ny global grøn økonomi fokuseret omkring "grønne job".

Som vi tidligere har fremhævet, skal løftet om at skabe "grønne job" opveje de uundgåelige skader på økonomien, idet en 50 procent reduktion i kuldioxidudledningen fører ind i en total blindgyde. Gennemførelsen af de såkaldte "grønne job" i andre lande har hærget økonomier og kostet millioner af arbejdspladser. Som [9] Seattle Times  rapporterede tilbage i juni skyldes Spaniens svimlende [10] arbejdsløshed på over 18 pct til dels det massive tab af arbejdspladser som følge af forsøg på at erstatte den eksisterende energi-industri med vindmølleparker og andre former for alternativ energi. I en såkaldt "grøn økonomi," indebærer hvert af de nye job tabet af 2,2 andre arbejdspladser, der enten er gået tabt eller ikke oprettet i andre industrier, hedder det i rapporten.
Som vi har dokumenteret, vil en reduktion i udledningen af kuldioxid på 50-80 pct påføre en ny stor depression i USA - som i 1929 og 1930.

Selve grundlaget for det globale opvarmningsargument er blevet fuldstændig tømt for indhold af [11] Climategate skandalen, og [12] her, som viste, at FN-IPCC forskere forfalskede og overdrev data for at "skjule faldet" i de globale temperaturer  På trods af dette er kontrolnørderne opsat på at beskatte en livgivende gas, kuldioxid, og har signaleret, at de ikke længere bekymrer sig om sandheden bag menneskeskabte klimaændringer og har besluttet at tærske deres totalitære dagsorden igennem alligevel.

[13] Bronze-dragon-1[7] UNEP´s dokument fra Bali 24.-26. Febr.. 2010
En juridisk og politisk ramme for overgangen til grøn energi vil blive oprettet.
[14] Fox News 25. febr. 2010: Trods fiaskoen i den mislykkede København Klimakonference i december sidste år presser De Forenede Nationer på af alle kræfter med en plan for et stærkt udvidet system til global styring af miljøet. Det nye Rio-topmøde vil ifølge FN's dokumenter, som er indhentet af Fox News, ende med et "målrettet politisk dokument," som formentlig udstikker rammerne og de internationale forpligtelser til en ny Grøn Verdensorden.

GC /GMEF, som det kaldes, består af miljø-ministre og bureaukrater på topniveau fra en liste af tilsynsførende nationer - USA er en af dem. De vigtigste emner er et [15] globalt regeringssystem og hvad der svarer til den næste fase af en radikal forandring af verdens økonomiske og sociale orden, af hensyn til vor planets fremtid. Dette papir maler den kommende grønne orden i tågede og utopiske vendinger. Det "indebærer en afkobling af ressourceforbrug og miljøbelastning og økonomisk vækst.” "Det drejer sig om "væsentligt øgede investeringer i grønne områder, der støttes af politiske reformer." Investeringerne vil "skaffe mekanismen til omstrukturering af virksomheder, infrastruktur og institutioner, og til vedtagelse af bæredygtigt forbrug og produktionsprocesser." Det vil føre til "flere grønne og anstændige job, nedsat energi- og materialeintensiteter i produktionsprocesserne, mindre affald og forurening, samt en stærkt reduceret udledning af drivhusgasser." "På vej mod en grøn økonomi ville også give mulighed for at genbehandle nationale og globale regerings-strukturer og overveje, om sådanne strukturer tillader det internationale samfund at reagere på nuværende og fremtidige miljø-og udviklingsmæssige udfordringer og udnytte nye muligheder."

Oplægget antager, at målet med den grønne økonomiske omdannelse er den samme som i den ulyksalige konference i København: en 50 procents reduktion i de globale kuldioxid-emissioner i 2050. Dokumentet siger, at det vil kræve svimlende 45 bilioner dollar dollars at gennemføre - meget af det i overførsler fra rige lande til de fattigere lande

Men det er kun begyndelsen på omdannelsen. Forbrugsmønstret skal ændres, således at færre spild– og flere økologisk korrekte produkter produceres -organiske fødevarer og drikkevarer, f.eks. UNEP-forfatterne citerer andre analytiske dokumenter produceret af UNEP og hævder, at "det globale marked for miljø-produkter og -tjenester forventes at blive fordoblet fra de nuværende $ 1.37 trillion om året til 2,74 billioner dollar i 2020." Rapporten bemærker, for eksempel, at den amerikanske genbrugsindustri, som i 2002 beskæftigde 1 million mennesker, vil kunne beskæftige "10 millioner i nye grønne jobs, der kunne skabes ved at investere i bæredygtig skovforvaltning."

I rapporten hævdes det, at … de grønne investeringer sigter på hvad, der svarer til en billion om året. Dokumentet siger, at "regulerede markedsmekanismer" er nødvendige "for at fremme nye og innovative investeringer i grøn teknologi." Men frem for alt, hævder dokumentet, at fokus på den økologiske omstilling skal være altomfattende, hvis den skal lykkes. "Sammenhængen mellem økologisk [16] bæredygtighed og økonomi vil fremstå som et vigtigt fokus for den politiske beslutningstagning og indflydelsen på de fremtidige muligheder på markedet." Den grønne økonomi kræver en grøn-orienteret politisk revolution. Forfatterne af UNEPs "diskussions"papir ser denne organisation - FN's vigtigste miljømæssige vagthund - og især dens "Styrelsesråd/ Globale Ministerielle Miljø-Forum," som det centrale bindeled i det nye øko-centriske regime.

"I alt dette, synes 2012 Rio-konferencen om bæredygtig udvikling … at skulle svejse UNEPs økologirammer sammen  med FNs traditionelle anti-fattigdomsdagsorden - som også omfatter enorme investeringer og overførsler til de fattige lande fra rige lande.

[17] Atom-angreb-_58144t[18] Richard K. Moore 27 Febr. 2010 Global Research: “Udtrykket "den [19] Nye verdensorden" er for svagt et ord til at karakterisere den radikale karakter af den sociale forandring, der her er beskrevet.
En mere passende karakteristik ville være et "kvantespring i tæmningen af den menneskelige race.” Overflødigt at sige, at regelmæssig brug af psykofarmaka, vil være påkrævet, for at folk kunne holde et sådant sterilt, umenneskeligt miljø ud.
For at en sådan gennemgribende omlægning skal være mulig, er det let at se, at et meget stort chok er påkrævet, i størrelsesordenen et sammenbrud og socialt kaos, og eventuelt en [20] atomkrig.  Der må nødvendigvis være et stiltiende mandat til at "gøre det nødvendige for at få samfundet til at gå i gang igen”. Chokket må efterlade folk i en tilstand af total hjælpeløshed, der kan sammenlignes med de overlevende i de udbombede ruiner i Tyskland og Japan efter 2. verdenskrig. Intet mindre kan gøre det.

Hver del af prognosen er baseret på præcedens, der er blevet etableret, arbejdsmetoder, der er blevet observeret, tendenser, der er blevet indledt, følelser, der er blevet givet udtryk for, signaler, der er blevet givet, og aktioner, der er foretaget, og hvis konsekvenser med sindsro kan forudsiges. Hertil kommer, at at hvis man ser på alle disse indikatorer sammen, ser man en bestemt tankegang, en[21] absolutistisk vilje til at gennemføre den "ideelle løsning" ([22] Agenda 21), uden kompromis, til at bruge ekstreme midler, og med tøjlesløs frækhed.
Verdenskrige har været prøver til dette historiske øjeblik. Politistats-infrastruktur er på plads og er blevet testet. Økonomien er i færd med at bryde sammen. Vores eliteplanlæggere bakkes op af [23] kompetente tænketanke. De har haft en hel del erfaring med social-engineering (lave samfund om), har plejet den voksende fascisme og har derefter manipuleret efterkrigstidens regimer på plads.

På den ene eller anden måde har [21] elitens begærlige[24] bankfolk, [25] universets herrer, [26] her og [27] her, til hensigt at lede et microstyret globalt system. Sammenbrudsprojektet er nu godt i gang. Der vil komme en eller anden udløsende faktor, et eller andet tidspunkt i det økonomiske sammenbruds-scenarie, når den geopolitiske konfrontation vurderes at være mest fordelagtig. Vi synes at nærme os slutspillet.  Det vil være en ny æra.

 I vores [3] post-Kyoto-2012 verden har vi for første gang en centraliseret global regering, og en regerende elite-klike,
[28] Rockefeller logo[29] Rothschild-portræten slags [30] udvidet kongelig familie, dvs [31] finansfyrsterne og [32] her. Som vi kan se med [33] IMF, [34] WHO, WTO og andre dele af den spirende verdensregering, har institutionerne i forvaltningen ingen hensigter om folkelig repræsentation eller demokratisk lydhørhed. Regering vil ske ved hjælp af [35] selvstyrende globale bureaukratier, der tager deres marchordre fra den kongelige familie. Formentlig vil nationerne fortsætte med at eksistere, som officielle enheder i regeringsførelsen. Den vigtigste rolle for den såkaldte »regering« vil være at tildele og administrere kulstof-kredit budgetter, som den modtager fra IPCC. Men sikkerhed og politi vil stort set være centraliseret og privatiseret.

Økonomien i ikke-vækst er radikalt anderledes end den kapitalistiske økonomi.
[36] Møntenheden vil sandsynligvis være en CO2–kredit, som giver en ret til at forbruge hvad der svarer til et kilo brændstof. Alt vil have en CO2–værdi, som angiveligt er baseret på, hvor megen energi, det tog at producere det og transportere det til markedet. »Grøn bevidsthed 'vil være en primær etik, tidligt gjort til betinget refleks hos børn. At klare sig med mindre er en dyd, at bruge energi er anti-socialt; nøjsomhed er en ansvarlig og nødvendig betingelse.

TechnatecardSom med enhver valuta vil bankfolkene ønske at administrere knaphed på kulstof-kreditter, og det her, at det globale opvarmningssortsyn bliver vigtigt. Uafhængigt af de disponible ressourcer kan kulstoftilgodehavender holdes vilkårligt knappe blot ved at lægge [37] kulstofbudgetter og [38] her, der bygger på direktiver fra [12] IPCC, en anden af vores nye enheder i den globale bureaukratiske styring. Disse budgetter fastsætter omfanget af den økonomiske aktivitet. I Storbritannien er der allerede tale om kulstofkvoter, ligesom benzin-rationering i krigstid. Det er ikke bare, at man skal betale afgifter på energi, men mængden af energi, man kan forbruge vil blive bestemt af regeringsdirektiv. Kulstoftilgodehavender vil blive udstedt til digog du kan bruge dem til at køre, til opvarmning, eller i sjældne tilfælde til flyrejser. Også i Storbritannien lægges der der ledninger, som kan spore, hvor mange miles du kører og beskatte dig derefter samt straffe dig, hvis du rejser mere end du må. Vi kan forvente, at disse ting spredes over hele Vesten, da det er de samme internationale bankfolk, der står for styret overalt. Venstre: Howard Scott's [36] Energitildelingscertifikat. Kommentar: EU vil nu til en begyndelse opkræve en  [39] skat på 10 euro pr. ton CO2.

Scanner-420x0Dagligt bliver man nødt til at gå gennem [40] kontrolposter af forskellig slags, med forskellige grader af sikkerhedskrav. Det er her biometri bliver vigtig. Hvis folk kan implanteres med [41] chips og [42] her, så kan meget af sikkerheden automatiseres, og alle kan spores hele tiden og deres tidligere aktiviteter hentes frem. Chippen er forbundet med ens saldo, så man altid har alle sine penge med sig, sammen med ens lægejournal og en masse andet, som man ikke kender til. I dag er [43] 23% af tyskerne parate til enchip under huden.

I ikke-vækst-økonomien bliver der halvt statslige, halvt private bureaukratier, der bekymret sig om budgetter og kvoter frem for vækst, noget i stil med den sovjetiske model: Wall Street-redningspakker, den tvungne omstrukturering af General Motors, kravet om centraliseret mikroforvaltning af bank-og erhvervsliv, og tvungen sygeforsikring. I en tid med ikke-vækst vil fokus  være på efterspørgselssiden af økonomien. Bankfolkene vil styre livsnødvendigheder: adgang til fødevarer og energi. Afgifter vil hovedsageligt være baseret på forbrug, især af energi. Det er, hvad den globale opvarmningsskræmmekampagne handler om, med dens CO2–skatter og -tilgodehavender. Hele miljøbevægelsen er blevet fanget af det. I København konfronterede demonstranter politiet, idet de bar skilte med støtte til kulstofskatter og kulstoftilgodehavender. Men i virkeligheden har kulstofregimet [12] intet at gøre med klimaet eller med bæredygtighed. Det handler om mikrostyring af alle aspekter af vores liv, samt alle aspekter af økonomien.
 Kommentar: Faktisk [44] udleder f.eks. palmeolie  35% mere CO2 end fossilt brændstof - men EU insisterer på at fortsætte med at fremstille biobrændstof - og stjæler dertil agerjord [24] fra sultende 3. verdensmennesker!

Faktisk er det virkelige formål bag biobrændstoffer [45] folkedrab. Med fødevarepriser knyttet til energipriser og [24] landbrugsjord, der bliver omstillet fra fødevareproduktion til produktion af biobrændstoffer kan resultatet kun være en massiv stigning i hungersnøden i den tredje verden. Affolkning har længe været et [46] erklæret mål i elitekredse, og Rockefeller-dynastiet har ofte været involveret i [47] racehygiejneprojekter af [45] forskellig art.

Med en sådan fokus på social mikroforvaltning forventer jeg ikke, at familien kan overleve i den nye æra ([48] Adam Weishaupts 6 punkts-program), og jeg forventer, at børne-misbrugssortsyn vil være den løftestang, der anvendes til at destabilisere familien. Hver gang jeg tænder tv'et, ser jeg mindst en public service-annonce, med chokerende billeder af børn, der er fysisk eller [49] AGENDA-21-2seksuelt misbrugte eller kriminelt forsømte i deres hjem, og der er et hotline-telefonnummer, som børn kan ringe til.

Den [50] såkaldte krig mod terrorisme har to elementer.
Den første del er et [51] påskud til vilkårlige misbrug af borgernes rettigheder, når Sikkerhedstjenesten hævder, det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager. Den anden del er et [52] påskud til vilkårlig amerikansk militær aggression overalt i verden, når det Hvide Hus hævder, at Al Qaeda er aktiv dér. Når beføjelser er vilkårlige, så lever vi ikke længere i retsstaten. Vi lever under et styre af mænd, som man ville forvente i et diktatur. Min egen opfattelse er, at de fleste af de dramatiske "terrorist"-begivenheder i USA, Storbritannien, og Europa har været skjulte [51] falsk-flag operationer.”

Ingen kommentar. Jeg er paf!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=14180

URLs in this post:
[1] The Express 4 March 2010: http://www.express.co.uk/posts/view/161609/EU-chief-vows-to-run-our-economy-from-Brussels
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunep5.jpg
[3] Verdensføderalistiske Manifest: http://euro-med.dk/?p=13943
[4] FNs Miljøprogram – UNEP: http://euro-med.dk/?p=12116
[5] opfordring af WWF i hundrede millionvis at slukke lyset en time.: http://www.mmnews.de/index.php/201003015049/MM-News/WWF-Propaganda-Earth-Hour.html
[6] Infowars 26 Febr. 2010: http://www.infowars.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-green-world-order-by-2012/
[7] UNEPs dokument : http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf
[8] virkelig radikal omdannelse : http://www.youtube.com/watch?v=tDiE1RRi7mU&feature=player_embedded
[9] Seattle Times : http://seattletimes.nwsource.com/html/opinion/2009385016_will26.html
[10] arbejdsløshed: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.XAM12355.html
[11] Climategate skandalen: http://euro-med.dk/?p=11914
[12] her: http://euro-med.dk/?p=13677
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbronze-2ddragon-2d12.jpg
[14] Fox News 25. febr. 2010: http://www.foxnews.com/story/0,2933,587426,00.html
[15] globalt regeringssystem : http://euro-med.dk/?p=10021
[16] bæredygtighed: http://euro-med.dk/?p=9541
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederatom-2dangreb-2d-58144t20.jpg
[18] Richard K. Moore 27 Febr. 2010 Global Research: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17826
[19] Nye verdensorden: http://euro-med.dk/?p=9942
[20] atomkrig.: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[21] absolutistisk vilje: http://euro-med.dk/?p=10587
[22] Agenda 21: http://euro-med.dk/?p=11477
[23] kompetente tænketanke: http://euro-med.dk/?p=9774
[24] bankfolk: http://euro-med.dk/?p=13605
[25] universets herrer: http://euro-med.dk/?p=6498
[26] her: http://euro-med.dk/?p=3167
[27] her: http://euro-med.dk/?p=3240
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrockefeller-20logo3.jpg
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrothschild-2dportr-e6t3.jpg
[30] udvidet kongelig familie: http://euro-med.dk/?p=3029
[31] finansfyrsterne: http://euro-med.dk/?p=13876
[32] her: http://euro-med.dk/?p=3973
[33] IMF: http://euro-med.dk/?p=6148
[34] WHO: http://euro-med.dk/?p=13396
[35] selvstyrende globale bureaukratier: http://euro-med.dk/?p=13756
[36] Møntenheden: http://euro-med.dk/?p=13532
[37] kulstofbudgetter : http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/carbon/6527970/Everyone-in-Britain-could-be-given-a-per
sonal-carbon-allowance.html

[38] her: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,646506,00.html
[39] skat på 10 euro pr. ton CO2: http://www.europeanvoice.com/article/imported/%C5%A1emeta-seeks-minimum-tax-on-carbon-emissions/6729
2.aspx

[40] kontrolposter: http://euro-med.dk/?p=13103
[41] chips: http://euro-med.dk/?p=10662
[42] her: http://euro-med.dk/?p=10899
[43] 23% af tyskerne parate : http://rawstory.com/2010/03/germans-microchip-skin-poll/
[44] udleder f.eks. palmeolie  35% mere CO2 end fossilt brændstof: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7044708.ece
[45] folkedrab.: http://euro-med.dk/?p=9404
[46] erklæret mål i elitekredse: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=FinalWarn08-5&Entity=FrenchRe
v

[47] racehygiejneprojekter: http://www.crossroad.to/Excerpts/chronologies/mind-control.htm
[48] Adam Weishaupts 6 punkts-program: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[49] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederagenda-2d21-2d24.jpg
[50] såkaldte krig mod terrorisme : http://euro-med.dk/?p=8105
[51] påskud til vilkårlige misbrug : http://euro-med.dk/?p=12756
[52] påskud til vilkårlig amerikansk militær aggression : http://euro-med.dk/?p=13577