Wikipedia: "Når EU Domstolen skal fortolke traktaterne og hvad artiklerne betyder, vender de tilbage til det, det fastsatte formål med traktaterne er:"at skabe stadigt tættere union blandt Europas folkeslag".
Hvor der var politisk forskellige opfattelser af, hvad traktaten skal indeholde, udarbejdede diplomaterne teksten og camouflerede forskellene ved brug af udflydende sprog i traktaten for at opnå enighed."
Derfor har EU Domstolen fået afgørende lovgivende rolle.

EUObserver July 29.07.2008 / KØBENHAVN: "En nylig EU-Domstolsdom vedr. indvandring forårsager hovedpine for den danske centrum-højre-regering og kan lblive et slag mod landets indvandringspolitik, som er blandt de mest restriktive i Europa.

EU's højeste domstol fastslog 25. juli i en sag om fire par der bor i Irland, at ægtefæller til EU-borgere, der ikke selv er EU-borgere ikke kan forhindres i at bo i Republikken. 
Under irsk lovgivning, skulle en ægtefælle fra lande uden for EU tidligere have boet i en anden medlemsstat først for få opholdstilladelse. Men Domstolen fastslog, at dette er i strid med EU-lovgivningen om fri bevægelighed for borgerne.

Inspireret af den nye EU-dom, mødte en række par op den 28. juli på det danske Integrationsministerium i København og krævede en gennemgang af ministeriets afslag på deres ansøgninger om at bosætte sig som par i Danmark.

"Regeringen skal fortælle EU-systemet, at det var en forudsætning for dansk EU-medlemskab, at vi kunne køre vores indvandringspolitik uafhængigt," sagde talsmand for EU-anliggender i det højreorienterede Dansk Folkeparti, Morten Messerchmidt, på dansk Radio. Den liberale-konservative mindretalsregering afhænger af støtte fra hans parti.  

Trods streng indvandringspraksis er antallet af opholdstilladelser i Danmark næsten fordoblet på fem år - fra 33.363 i 2002 til 58.569 i 2007, ifølge tal fra Udlændingestyrelsen."

Ralf Pittelkow, tidligere rådgiver for tidligere statsminister Nyrup Rasmussen, JP, juli 28.2008:
" Hvorfor er befolkninger, f.eks. irerne, som grundlæggende er positive over for EU, alligevel så meget på vagt?
Svaret kan man finde i den sag, der nu kører om forholdet mellem EU-retten og de danske regler for familiesammenføring. Den kan i sin yderste konsekvens betyde, at den stramme danske udlændingepolitik er uforenelig med EU-reglerne.

Det er lige præcis den slags, der får befolkningerne til at slå bak i forhold til EU. De er nervøse for, at EU blander sig i områder, hvor det er magtpåliggende for dem at fastholde den nationale selvbestemmelsesret.

Truslen mod den danske udlændingepolitik kommer fra EF-domstolens afgørelser i nogle sager, der drejer sig om arbejdskraftens frie bevægelighed. Ifølge domstolen skal der kun nogle få ugers arbejde i et andet EU-land til, for at man kan tage sin udenlandske ægtefælle med ind i Danmark bagefter – uanset 24 års reglen og tilknytningskravet.

Danske politikere har på intet tidspunkt accepteret dette. De er nemlig slet ikke blevet spurgt. Domstolen har handlet på egen hånd.

Dommerne har ganske vist et politisk grundlag at arbejde på. Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed er politisk vedtaget. Men fra politikernes side er det formuleret så bredt, at det overlader store fortolkningsmuligheder til Domstolen.

Det er Domstolen alene, der har fundet på, at arbejdskraftens frie bevægelighed indebærer, at man blot skal arbejde nogle uger i et andet EU-land for at kunne tage ægtefællen med til for eksempel Danmark.

Dommerne politiserer på livet løs, fordi politikerne giver den spillerum til at gøre det. Politiske afvejninger, der burde være de folkevalgtes ansvar, overlades til Domstolen.
EF-domstolens vide muligheder for at politisere er et levn fra en svunden tid. En tid, hvor det var god latin i toneangivende EU-kredse, at nationalstaterne skulle tømmes mest muligt for indhold, så man fik skabt Europas Forenede Stater.

Domstolen skulle gå langt i sine fortolkninger med det formål at drive EU-integrationen fremad. Det har den da også gjort. Temmelig ensidigt har den styrket EU’s beføjelser på bekostning af nationalstaternes selvbestemmelse. Dermed bærer den ved til EU’s alvorlige folkelige tillidskrise.

Den konkrete sag vil formentlig bidrage til at gøre danskerne mere EU-skeptiske og mindre villige til at opgive forbeholdene.

Truslen mod det danske indvandringspolitik understreger, at De Europæiske Fællesskabers Domstols politiseren er demokratisk uholdbar. Regeringen bliver nødt til at tage problemet op."

Kommentar
Desværre går EU Lov går forud for national lov - i henhold til EU-Domstolens egen lovgivning!

For EU-Domstolen har nu taget rollen, som EU lovgiver - og fortolker altid uklar EU-lovgivning i retning af mere globalisering.

Domstolen er et meget effektivt redskab i hænderne på den nye verdensorden.

Ifølge legenderne sover Holger Danske, vor nationalhelt, på Kronborg og vil først vågne, når Danmarks eksistens er alvorligt truet.
Som en af de Karl den Stores hirdmænd kæmpede han bravt mod de invaderende muslimer i Spanien og Frankrig. Han legemliggør den gamle kampånd for Gud, konge, fædreland og retfærdighed - som vi har så hårdt brug for i dag.


Med denne dom vil den den sidste rest af beskyttelse af Danmark forsvinde - og vi vil drukne i en bølge af muslimsk indvandring.

Nu synes danske medier og politikere at have fået nok af EU-diktatur og EU tyveri af vor nationalstat og demokrati.
De mener, at denne sag er politisk - og ikke juridisk. Politikerne føler sig tilsidesat af dette eurokratiske lov-maskineri. Må denne holdning vare ved! Og Integrationsministeren har erklæret at ville bekæmpe EU-Domstolen.

I flg. et rundspørge, DR har foretaget, er 55% af danskerne stærkt utilfredse med Domstolssafgørelsen. 29% er tilfredse - og 33% er blevet mere EU skeptiske.

Men selvfølgelig gør de såkaldte "eksperter" (68/Mental Hygiejne-fyrene i jeans og røde trøjer) på universiteterne hvad, de kan, for at afskrække vores regering fra at tage problemet op: De påstår, at et sådant initiativ vil være umuligt! De ønsker at bevare deres Nye Verdensordenslandvindinger!
Imidlertid gør en rigtig EU-retsekspert, Hjalte Rasmussen, opmærksom på, at EU-domstolens afgørelse er ugyldig i Danmark, fordi danskerne aldrig ved folkeafstemning har givet afkald på at bestemme over indvandringen fra 3. lande - ja at vore politikere handler ulovligt, hvis de følger EU-domstolen.

Forhåbentlig kan Danmark  finde støtte fra Italien, der netop har erklæret undtagelsestilstand på grund af ulovlig indvandring.
Også andre landes politikere er utilfredse med Domstolen.

Dommen i den aktuelle sag 127/08 afsagt af Domstolen (Grand Chamber) den 25 juli 2008:
1. 1. Direktiv 2004/38 udelukker et medlemslands lovgivning, som kræver, at  en statsborger i  et ikke-medlemsland , som er gift med en unionsborger, der bor i det medlemsland uden at have dets statsborgerskab,  først skal have opholdstillladelse i et andet medlemsland før indrejsen til værtslandet, for at drage fordel af dette direktiv.
2."Artikel 3 (1), i direktiv 2004/38 skal fortolkes således, at en statsborger fra et tredjeland, der er ægtefælle til en unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvis nationalitet han ikke er i besiddelse af, og som ledsager eller slutter sig til den unionsborger, drager fordel af bestemmelserne i dette direktiv, uanset hvornår og hvor deres ægteskab fandt sted, og hvordan statsborgeren i tredjelandet kom ind i værtslandet."

I henhold til Direktiv 2004/38/EF Fra Europa-Parlamentet, art. 17: "Ret til permanent ophold bør derfor fastsættes for alle unionsborgere og deres familiemedlemmer, der har opholdt sig i værtslandet i overensstemmelse med betingelserne i dette direktiv i en uafbrudt periode på fem år uden at blive genstand for en udvisningsforanstaltning. "

Dvs.: Efter 5 år kan ægtefeællens brødre, søstre, forældre, bedsteforældre fra et 3. land aldrig sendes tilbage.

De Europæiske Fællesskabers Domstol (Domstolen) blev etableret for Kul-og Stålunionen i 1952. I dag er den en EU-institution.
Alle EU's retslige organer er baseret i Luxembourg.

Domstolen er den højeste domstol i Den Europæiske Union i sager vedrørende fællesskabsretten, men ikke national lovgivning, idet hvert medlem har sit eget retssystem. Det sikrer at EU-lovgivningen fortolkes ens i hele EU. Og det finder et flertal af EU-borgere godt. Dens afgørelser er bindende, for at sikre, at medlemsstater og institutioner følger loven.

Fra og med januar 2007 består EU-Domstolen  af 27 dommere og 8 generaladvokater.
Dommerne og generaladvokaterne udnævnes efter fælles overenskomst mellem regeringerne i medlemslandene. De er valgt blandt juridiske eksperter, hvis uafhængighed og sagkundskab er "uomtvistelig". Hver medlemsstat udpeger en dommer.

Det påhviler Domstolen at sikre, at loven overholdes ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne for Den Europæiske Union og af de bestemmelser, der er fastsat af de kompetente EF-institutioner.

Tidligt blev det fastslået, at EU-retten har forrang for national ret, og i 2005 blev dette udvidet til strafferetten.

I 2001 fastslog Domstolen, at dele af den tyske forfatning var ulovlige i henhold til EU's traktater og måtte ændres.
Dette har tiltrukket kritik fra nogle, der ser Retten som en udvidelse af EUs  kompetencer, og nogle nationale ledere  kritiserer
regelmæssigt domstolen for dette.

Til danskerne: Hold fast ved alle 4 EU-forbehold. Giv ikke EU mere magt ved at efterkomme bilderbergeren Anders Fogh Rasmussens overtalelseskunst i de kommende afstemninger derom.