Resumé: I henhold til Barcelonaerklæringen af 1995, bekræftet ved udråbelsen af Middelhavsunionen i 2008, skal der med skæringsdato 2010 skabes et euromediterrant fællesmarked. Efter at der har været stilstand i udviklingen pga. EU-pengemangel og visse arabstaters uvilje, mødtes udenrigsministre fra Frankrig, Spanien, Ægypten, Tunesien og Jordan d.5.jan i Kairo for at sætte skub i processen. De har nomineret jordaneren Ahmad Masa´deh som den første generalsekretær for Middelhavsunionen. Han skal nu udnævnes i al gedulgthed ved den sædvanlige udemokratiske konsensusproces. Vi har få dage til at protestere hos vor udenrigsminister imod at blive regeret af en muslim.
D. 9. dec. samledes Euromediterraniens 43 handelsministre til den 8. Euromediterrane Handelsministerkonference for at gøre status: Der er opnået meget lidt i den køreplan, der blev vedtaget på 6. Euromediterrane Handelsministerkonference på felterne: Liberalisering af handelen på tjenesteydelser og etablering (Ingen aftaler). Styrkelse af de institutionelle og retlige rammer, forhandlinger om etablering af en tvistbilæggelsesmekanisme (Kun aftale med Tunesien). Styrkelse af reguleringskonvergens på industriprodukter (Ingen aftaler).Uddybning af liberalisering af landbruget (kun aftaler med Ægypten og Israel).Øge den regionale integration (ikrafttrædelsen af Agadir-aftalen mellem Marokko, Tunesien, Jordan, Ægypten (undertegnet 2004)  og af frihandelsaftalerne mellem Tyrkiet og Ægypten samt mellem Tyrkiet og Syrien).
Man vil gøre firmaer opmærksomme på financieringsmuligheder i de 6 euromediterrane projekter, "oprindlesekumulering" og outsourcing af Europas industri til "partnerlandene", der har billig potentiel arbejdskraft, der imidlertid iflg. en muslimsk imam kun kan arbejde 27 minutter om dagen - og ikke engang kan fremstille de islamiske landes egne nåle! Man vil desperat forsøge at få grundlagt et euromediterrant Forretnings-Forum i 2010. Man erklærer at punkterne i køreplanen bør gennemføres i 2010 - og der er da også mange tosidede forhandlinger i gang.
Jeg har skrevet et brev til udenrigsminister Per Stig Møller og bedt ham stoppe udnævnelsen af en muslim til som generalsekretær at regere den 2. union, jeg imod min vilje og uden officiel oplysning om indholdet af, er blevet tvangsborger i. Naturligvis arkiverer han den lodret - som en tidligere henvendelse om Euromediterrranien. Uanset hvad, vil denne frihandelszone blive udråbt på et tidspunkt, fordi den er led i og modellen for  udviklingen af verdensstaten.

 

Det Euromediterrane Frihandelsområde er planlagt til start i 2010 i henhold til den Euromediterrane Barcelona-Erklæring af 1995, som blev bekræftet i den fælles erklæring fra stats-og regeringscheferne ved udråbelsen af  Middelhavsunionen i Paris den 13. juli 2008. Denne frihandelsaftale (FTA) er nu forsinket, og Euromediterranien-projektet står ved en afgørende forhindring, der kan koste det den sidste rest af troværdighed. Dette vil ikke kunne finde sted, da Euromed er den Nye Verdensordens model for verdensstaten. Frihandelsområdet er begyndelsen på opbygningen af en union lige som EU til den Persiske Golf. EU startede også som et frihandelområde. Som præs. Sarkozy udtalte om Middelhavsunion:  “Vi vil bygge det, vi har bygget med den Europæiske Union. Vi vil gøre Middelhavsområdet til et område med fred”. Jeg har for nylig beskrevet de sidste udviklinger i den Union,  som skal udvides til at omfatte Saudi-Arabien, Emiraterne o Irak. 

Ahmad_khalaf_masadehHer er et afgørende skridt: EU gør en araber til den første generalsekretær for den Union, som vi uden at vide det er borgere i
Cairo Mødet for at genstarte MiddelhavsunionenUdenrigsministrene fra Egypten, Frankrig, Spanien, Tunesien og Jordan mødtes den 5 januar 2010, i Cairo, for at drøfte midler til at genoplive Unionen for Middelhavsinitiativet. De ønsker at begynde at udføre dens opgaver så hurtigt som muligt, og repræsentanter for Egypten, Frankrig, Spanien, Tunesien og Jordan hilste den jordanske kandidat Ahmad Masa'deh (billedet), som skal påtage sig rollen som UPM's generalsekretær, velkommen. Den jordanske kandidatur skal undersøges i løbet af det kommende møde for alle medlemsstaternes embedsmænd den 12. januar 2010, i Bruxelles. Endvidere vil en fælles anbefaling blive forelagt udenrigsministermødet til godkendelse af indstillingen inden midten af februar 2010, således at generalsekretæren og sekretariatets institutionelle rammer kan begynde deres arbejde ved udgangen af februar.
Formålet med Middelhavsunionen er at sætte skub i Euromediterranien-samarbejdet på alle dens politiske, økonomiske og sociale planer.
Kommentar: Iflg. ANSAmed 12 Jan.  er der 15 dage for regeringerne i medlemsstaterne til at gøre indsigelse mod udpegningen af Massadeh.

Dette åbner mulighed for at du, kære læser, kan protestere hos din udenrigsminister nu imod at blive regeret af en muslim!

Se mit brev til udenrigsminister Per Stig Møller til sidst i denne artikel

ANSAmed 12 Jan.: Et andet afgørende element der stadig mangler til effektiv iværksættelse af Middelhavsunionen, er godkendelse af vedtægterne (for det Euromediterrane Sekretariat). Der er to spørgsmål, der skal løses: Antallet af undersekretærer, der er mellem fem og seks (Italien, Malta, Israel, Den Palæstinensiske Myndighed, Grækenland og Tyrkiet), og de porteføljer, der tildeles dem. (ANSAmed).

På 8. Handelsminister-Conference den 9 december 2009 (nedenfor) blev det oplyst, at Frihandelsområdet vil udvikle sig i henhold til
6. Euromediterrane Handelsministerkonference, Lissabon, 21. oktober 2007, der opstillede Euromed Handelskøreplanen efter 2010
Liberalisering af handelen på tjenesteydelser og etablering
Styrkelse af de institutionelle og retlige rammer: forhandlinger om etablering af en tvistbilæggelsesmekanisme
Styrkelse af reguleringskonvergens på industriprodukter og uddybning af liberalisering af landbruget
Øge den regionale integration
Euromed Ministrene hilste fremskridt i opbygningen af et netværk af frihandelsaftaler i Middelhavsområdet velkomment: ikrafttrædelsen af Agadir-aftalen mellem Marokko, Tunesien, Jordan, Ægypten og af frihandelsaftalerne mellem Tyrkiet og Ægypten samt mellem Tyrkiet og Syrien.

Ministrene var enige om, at det vestlige Balkan bør indgå i den pan-Euromediterrane-ordning for oprindelseskumulation.

Marseille-konf.Euromed Ministrene var enige om, at deres overordnede mål er oprettelsen af Euromed-frihandelsområdet i 2010. Væsentlige fremskridt er sket. De erkendte, at de dog stadig er langt fra at nå deres endelige mål. Samtidig påpegede ministrene, at nærhed til EU-markedet, levering til tiden, den fulde anvendelse af den pan-Euromediterrane ordning for oprindelses kumulation  og indbyrdes tilnærmelse af reglerne giver sydlige Middelhavslande en konkurrencefordel.

Ministrene var enige om behovet for at begynde gradvist at forberede dette. De erkendte, at indgåelsen af igangværende forhandlinger fortsat prioriteres, og at tidspunktet også afhænger af interesse og vilje hos Middelhavspartnerne til at uddybe euromediterrane handelsmæssige forbindelser og betydningen i denne forbindelse af støtte fra EU.

Dens drøftelser vil fokusere på, hvordan man kan sprede og øge handelen, opmuntre til industriel integration og europæiske investeringer i Middelhavslandene. Gruppen vil overveje det videre arbejde med spørgsmål som ikke-toldmæssige barrierer, intellektuelle ejendomsrettigheder, konkurrence, offentlige indkøb, tekniske handelshindringer, og bedre høring om handelsmæssige foranstaltninger, der har betydning for adgangen til markeder.

Euromediterranien-luftfotoEU Press Release 9. Dec. 20098. Middelhavsunions-Handelsministerkonference: Frihandelsområde
Euromed-ministrene sluttede generelt op om Euromed Handelskøreplanen efter 2010
( "Køreplanen)…., men noterer sig samtidig det forbehold, som nogle sydlige Middelhavslande har for visse aspekter af køreplanen. Køreplanen omtaler konkrete tiltag, som kan øge den økonomiske integration og Euro-mediterran handel og investeringer i 2010 og overvejer gradvist at gøre de eksisterende euromediterrane aftaler til dybe og omfattende frihandelsaftaler.

I deres drøftelser af køreplanen har ministrene understreget vigtigheden af en rettidig og effektiv gennemførelse af aktioner og foranstaltninger, som er defineret deri, bl.a.: 1) at indgåelsen af de igangværende forhandlinger bør have højeste prioritet. 2) at gennemførelsen af de konkrete initiativer, der indgår i køreplanen, bør starte så hurtigt som muligt i 2010.

Især: Gennemførelsen af handels-og investeringsmulighedsmekanismen bør starte straks med henblik på en første fase, der skal være i kraft for erhvervslivet i 2010. Det netværk af knudepunkter, der er blevet udpeget, mødes i begyndelsen af 2010 for at beslutte om de første skridt til at gennemføre ordningen. I denne forbindelse har ministrene foreslået at se efter efter mulig finansiering af denne mekanisme under de forskellige EU regionalprojekter. Euromediterrane virksomheder skal gøres opmærksomme så hurtigt som muligt på de vigtigste elementer i køreplanen og dens potentielle muligheder samt Middelhavsunionens projekters status. Ministrene understregede betydningen af virksomheders deltagelse i gennemførelsen af køreplanen. Ministrene opfordrede til organisation i begyndelsen af 2010 af et Euromed Forretnings-Forum.

sweden-austria-selling usAt euromediterrane handelsforbindelser bør bevæge sig ud over tolsatserne, …for at fjerne ikke-toldmæssige barrierer og til at omfatte lovgivningsmæssige spørgsmål, således at reel adgang til markedet tillades, og bidrage til et mere gunstigt investeringsklima.

Den østrigske kommissær Benita Ferrero-Waldner, den svenske minister for handel, Ewa Björling, samt minister for handel og industri, Rachid Mohamed Rachid, mødtes på Euromed-mødet d. 9. dec. 2009 - for at sælge os ud til islam. På mødet, var en tvistforligsmekanisme indgået mellem EU og Tunesien. Derudover blev nye tvistbilæggelsesprocedure-protokoller mellem EU og Marokko og EU og Jordan foreløbig underskrevet.

At syd-syd-integration er en anden vigtig byggesten i Euromed-frihandelsområdet, og at netværket af frihandelsaftaler i Middelhavsområdet skal udfyldes og efterfølgende styrkes ved at gå ud over handel med varer til at omfatte tjenesteydelser, investering og lovgivningsmæssige spørgsmål.
Ministrene noterede sig også konklusionerne fra mødet i de euromediterrane partneres møde, som fandt sted i Alexandria i april 2009, og som bebudede oprettelsen af Intra-Middelhavs-fonden med et oprindeligt budget på 400 millioner euro til at finansiere bæredygtige infrastrukturprojekter.

Euromed_logo_w150h143Ministrene understregede, at køreplanen skal være et dynamisk arbejdsprogram for de kommende år. Ministrene er enige om, at højtstående embedsmænd i arbejdsgruppen skal mødes i princippet to gange om året for at overvåge gennemførelsen af køreplanen …og fremhævede også de fremskridt, som Unionen for Middelhavet skaber or at fremme regionale projekter, især med hensyn til vedvarende energi og vand.

Hen imod oprettelsen af det Euromediterrane Frihandelsområde
Euromed Ministrene drøftede status for etablering af et Euromed-frihandelsområde i 2010.

EuromedheritageLiberalisering af handelen med tjenesteydelser og etablering
Efter ministerkonferencen i Lissabon blev de bilaterale forhandlinger om liberalisering af handelen med tjenesteydelser og etableringsretten lanceret i 2008 med Ægypten, Israel, Marokko og Tunesien, og de bør indgås i løbet af 2010.

Styrkelse af de institutionelle og retlige rammer for Euromed-handel: forhandlinger om etablering af en tvistbilæggelsesmekanisme
Ministrene noterede sig underskrivelsen af en bilateral protokol med Tunesien og indledningen af bilaterale protokoller med Jordan, Libanon og Marokko. Ministrene var enige om, at drøftelserne skal fremskyndes med henblik på så hurtigt som muligt at afslutte de resterende bilaterale protokoller.

Uddybning og liberalisering af landbrug og forarbejdede landbrugs– og fiskeriprodukter
Ministrene noterede sig indgåelse de bilaterale aftaler med Egypten og Israel, og at aftalen med Marokko er inden for rækkevidde. Ministrene tilskyndede også til afslutningen af de igangværende forhandlinger med Tunesien.

euromed firkløverForhandlinger om aftaler om ensartethedsvurdering og godkendelse af industrivarer
Ministrene noterede sig den første aftale om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (AOG), der blev indledt med Israel i juni 2009. Ministrene noterede sig anmodningen fra de sydlige Middelhavspartnerne om at tiltræde  RAPEX.

Etablering af et netværk af frihandelsaftaler mellem sydlige Middelhavslande
Euromed Ministrene hilste fremskridt i konsolideringen af frihandelsaftalenetværket mellem partnere i Middelhavsområdet velkoment, navnlig for ganske nylig undertegnelsen af associeringsaftalen med oprettelse af et frihandelsområde mellem Jordan og Tyrkiet. Gennemførelsen af Agadir-aftalen mellem Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten har vist en stigning i samhandelen mellem partnerne, men der er stadig potentiale. Ministrene understregede betydningen af ….at sikre, at erhvervslivet er klar over de muligheder, som denne aftale åbner.

Øge den regionale integration
Ministrene hilste de betydelige fremskridt velkomne, som pan-Euromed-arbejdsgruppen vedrørende den fælles regionale konvention om præferenceoprindelsesregler for pan-Euromed-området har opnået, som vil erstatte det nuværende netværk af protokoller og  vil tillade optagelse af det vestlige Balkan i Pan-Euromed-systemet, har gjort.

Samarbejdet på området for bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning i Euro-Middelhavsområdet bør udbygges fra 2010, bl.a. gennem styrket institutionel kapacitet og udveksling af oplysninger og erfaringer.

Sharia-Times-17-jan-2010Kommentar
Altså udgangspunktet for etableringen af det Euromediterrrane FTA er 1. Barcelona-Erklæringens mål om etablering af dette fællesmarked med 2010 som måldato. 2. Lissabon-køreplanen fra 2007.
Vi kan fastslå, at dette fællesmarked ikke var oprettet d. 1. jan. 2010 som tilsigtet. Lad os nu se på køreplanens enkelte punkter
Liberalisering af handelen på tjenesteydelser og etablering: Ikke indgået med et eneste partnerland
Styrkelse af de institutionelle og retlige rammer: forhandlinger om etablering af en tvistbilæggelsesmekanisme: Aftale kun indgået med Tunesien
Styrkelse af reguleringskonvergens på industriprodukter: Ingen aftaler indgået 
uddybning af liberalisering af landbruget: kun indgået med Ægypten og Israel
Euromed Ministrene hilste fremskridt i opbygningen af et netværk af frihandelsaftaler i Middelhavsområdet velkomment: ikrafttrædelsen af Agadir-aftalen mellem Marokko, Tunesien, Jordan, Ægypten (undertegnet 2004) og af frihandelsaftalerne mellem Tyrkiet og Ægypten samt mellem Tyrkiet og Syrien.

Dette kan ikke kaldes en succes. På Handelministerkonferencen d. 9. dec. blev der som sædvanlig sagt en masse om dynamisk udvikling hen i retning af frihandelsområdet. Det vil vise sig, om partnerlandene har viljen – og EU pengene til at realisere dette katastrofale fællesmarked. Perspektivet er ikke blot en EU-lignende union – men også, at man flytter vores industri ud til “partnerlandene”, fordi de har den billige arbejdskraft, hvis den kan mobilisere, hvad man dog må betvivle. Den frie bevægelighed af mennesker, tjenesteydelser, kapital og mennesker har EU jo lovet “partnerlandenes” borgere til gengæld for demokratiske og økonomiske fremkridt, en status, Marokko fik pr. 13. okt. 2008 – ligesom EU er ved at hente 56 mio. afrikanske, muslimske arbejdere + deres familier til EU inden 2050.
Men uanset om “partnerlandene” vil opfylde deres forpligtelser eller ej, vil EU på et tidspunkt udråbe dette fællesmarked af globalistiske, Nye Verdensordensgrunde. Se videoer i højre margin af denne blog.

Brev af 13. jan. 2010 til udenrigsminister Per Stig Møller

Per_Stig_Mller_171399dFørst min medfølelse med din sorg (udenrigsministerens søn er lige død, 44 år gammel).

Iflg. ANSAmed 12 jan. 2010 står den Middelhavsunion, som ingen politikere eller medier har fortalt os om, nu over for at udnævne den jordanske ambassadør, Ahamad Masadeh, som generalsekretær for denne sammenslutning af 27 EU lande og 16 ikke-EU-lande – overvejende muslimske.

ANSAmed skriver: “…it will receive its official acclamation during a meeting of high officials of the Mediterranean Union in Brussels. A statement will be circulated tomorrow among the 43 Foreign Ministers making up the Mediterranean Union, with comments to be made within 15 days.”

På denne baggrund vil jeg kraftigt bede dig om at stemme imod udnævnelsen af en araber til at være generalsekretær for den anden union, jeg er blevet tvunget til at være medlem af uden at være blevet spurgt – ja jeg er ikke engang blevet officielt oplyst om det unionsborgerskab – har selv måttet grave det frem!

På det VI. Euromediterrane Udenrigsministermøde i Napoli 2.-3. dec. 2003 lovede du og dine EU kolleger de dengang 10 ”partnerlande” EUs 4 friheder, herunder fri bevægelighed i euromediterranienområdet til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt – uden nogen sinde at fortælle os derom. Den status har EU nu bevilget Marokko pr. 13. okt. 2008
Dette er meget alvorligt. For nu må EU jo så indfri sit Napoli-løfte.

Men  i kølvandet derpå følger iflg the The Express d. 11. okt. 2008 et EU projekt med import af 56 millioner afrikanere (muslimer) + familier til EU inden 2050.

Iflg. Den italienske udenrigsminister og tidligere EU-kommissær, Frattini, skal den fremtidige østgrænse for denne Middelhavsunion være den Persiske golf. Altså inkludere Saudi-Arabien og Emiraterne - ANSAmed 20.10.2009 . Iflg. generaldirektøren for Frattinis udenrigsministerium skal sågar Irak med i Middelhavsunionen.
Det er mig også bekendt, at Middelhavsunionen har sin egen Euromediterranean Parliamentary Assembly –EMPA .

ANSAmed skriver, at statutterne for Middelhavsunionen endnu ikke er fastlagte.
Jeg må derfor kraftigt henstille til dig om ikke at godkende de statutter uden at  informere mig og danskerne om dem.
Det politiske tillidsbrud er så stort, at jeg ikke kan overlade dig noget så farligt

Venlig hilsen
Anders Bruun Laursen