EUs Hemmelige Skridt Hen Imod Den Totalitære Stat IV: Politistaten EU Betragter Os Alle Som Farlige Forbrydere

Posted By Anders On July 8, 2008 @ 00:07 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Er der ingen regler - er alt tilladt for herskerne, selv at bryde, hvad de stiller til skue som demokratiske, grundlæggende menneskerettigheder.
[1] Mit sidste indlæg handlede om  EU-systemets totale overvågning af os: Nationalstater og EU selv bruger/går ind for altomfattende telekommunikationsaflytning.

Følgende er fra [2] Europa-Parlamentet 's ad hoc Udvalg om Echelon-aflytningssystemet 1999-2004:

7.2.2. "På EU-plan er der stadig ingen regler om  aflytning af telekommunikation til sikkerheds- eller efterretningsformål, så spørgsmålet om overtrædelse af artikel 6 (2) i EU-Traktaten kan endnu ikke opstå.
Sammenfattende kan det siges, at den nuværende retstilstand er, at  efterretningssystem af ECHELON-typen ikke er i strid med EU-retten.

9.2 Lovligheden af ECHELON aflytning "gælder kun, når systemet faktisk udelukkende anvendes med henblik på statens sikkerhed.
Blev det anvendt til andre formål… ville dette udgøre en overtrædelse af EF-retten.
Bliver en medlemsstat inddraget i en sådan handling, ville det være i strid med EU-retten

I alle medlemstaterne, kan princippet om telekommunikationstavshedspligt brydes med henblik på retshåndhævelse, forudsat at der er tilstrækkelige beviser for, at en forbrydelse er blevet begået af en nærmere angivet person.
I betragtning af alvoren af indblanding i udøvelsen af retten til privatlivets fred, kræves en dommerkendelse for en sådan handling, og kendelsen fastsætter derefter præcise detaljer.

Med henblik på at garantere den nationale sikkerhed og orden, er statens ret til at indhente oplysninger forlænget ud over omfanget af de enkelte undersøgelser, når der foreligger dokumentation for, at en forbrydelse er blevet begået. Endelig foretages en væsentlig del af overvågningsforanstaltninger for at beskytte statens sikkerhed.

"9,1. Beskyttelse mod aktiviteterne i efterretningstjenesterne: en opgave for de nationale parlamenter.
Enhver ordning til at beskytte borgerne mod efterretningstjenesternes aktiviteter  kan kun ske i henhold til de nationale retssystemer.

8.4.1.Som beskrevet i detaljer ovenfor, skal de kontraherende parter overholde en række betingelser for at vise, at aktiviteterne i deres efterretningstjenester er forenelige med artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det er helt indlysende, at efterretningstjenester ikke kan få lov til at omgå disse krav ved at anvende bistand fra andre efterretningstjenester, der er undergivet mindre strenge regler.
Ellers bliver princippet om lovlighed, med sine to komponenter: tilgængelighed og forudsigelighed, et dødt bogstav, og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols  retspraksis ville blive berøvet sin substans.

8.3.4 Den opfattelse, at aflytning af al telekommunikation, selvom den er tilladt efter national ret, udgør den bedste form for beskyttelse mod organiseret kriminalitet, ville udgøre en overtrædelse af artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

6.1.2. Enhver handling, som indebærer aflytning af kommunikation, selv registrering af data fra efterretningstjenester til dette formål, udgør en alvorlig krænkelse af en persons privatliv.

Kun i en 'politistat' er uindskrænket aflytning af kommunikation tilladt af myndighederne.

Anbefalinger

"Indblanding i udøvelsen af den grundlæggende ret til privatlivets fred kan være gyldig, hvis der er et retsgrundlag i henhold til national lov. Loven skal være alment tilgængeligt og dens konsekvenser skal være forudsigelige.

Indstillingen i dag er,at EU  på mange felter i processen optager en rolle i det mindste som supplement til  nationalstaten.
Den videre udvikling af en fælles EU efterretningskapacitet bør betragtes som nødvendig og uundgåelig. Samarbejde med tredjelande, og især USA, bør opretholdes og  styrkes.
Dette betyder ikke nødvendigvis, at europæiske SIGINT-aktiviteter automatisk skal integreres i et uafhængigt EU Echelon-system, eller at EU bør blive en fuldgyldig partner i den foreliggende UK/USA-aftale.

Men udvikling af eget europæisk ansvar på området for efterretningsindsamling skal aktivt overvejes."

Kommentar

"Du er giver af alt det, som dine kreaturer elsker: fuld mave 2 gange om dagen, ren strøelse at rulle sig på. Hvert dyr, stort eller lille sover i fred i sin bås, du overvåger os alle, Kammerat Napoleon!"  
"Alle dyr er lige." Tilføjet senere: men nogle er mere lige end andre!
"Intet dyr må dræbe et andet dyr." Tilføjet senere: uden grund 
!" (George Orwell)

Og man må sige, at dette EU efterretningsvæsen vil blive ført ud i livet, hvis [3] [3] internetudbyderne beordres til at filtrere[3] al internet- og telekommunikationsaktiviteter (afstemning i EU Parlamentet d. 2. sept. 2, 2008). Desuden bliver [4] Europol fra 2010 et EU-agentur- under og aflønnet af EU parlamentet.

Vi har nu set, at EU er parat til at [5] give USA vores personlige data og således at bryde art. 8.4.1. af ovenstående redegørelse fra ad hoc-udvalg i EU-Parlamentet.
Vi har set, at EU overvejer at [1] aflytte alle og enhvers internet- og telekommunikation ved hjælp af internet-udbydere, og dermed bryde art. 9.2.
Vi har set, at EU er parat til ulovligt at stjæle nationalstaters ret til at aflytte - dette er uden for EU's kompetence i henhold til art. 7.2.2. i ad hoc EU-udvalgets rapport.

Ovenstående kan kun skyldes: EU og den Nye Verdensorden anser os alle for at være farlige forbrydere - og anser EU for en stat!
Idet eurokraterne imidlertid bryder gældende regler, er de forbryderne!

En aflytning af kommunikation repræsenterer alvorlige indgreb i den enkeltes udøvelse af retten til privatlivets fred: artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.
"Beskyttelsesgraden kan næppe siges at være tilstrækkelig", siger udvalget! Hvor har de dog ret!

Da der [6] ikke er lavet bestemmelser til indarbejdelse af chartret i traktatengiver charteret ikke de europæiske borgere nogen yderligere beskyttelse. Chartret har den tvetydige status som en "højtidelig proklamation".

Indblanding i udøvelsen af den grundlæggende ret til privatlivets fred kan være gyldig, hvis der er et retsgrundlag i henhold til national lov. Loven skal være alment tilgængeligt og dens konsekvenser skal være forudsigelige.
De kan kun gøre det med de formål, der er anført i 2. afsnit af artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention, navnlig af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige sikkerhed eller økonomiske velfærd i landet.

Men selvfølgelig, hvis vi alle udgør en fare for EU superstaten, føler den eurokratiske elite måske, at den er berettiget at bryde sine egne hykleriske idealer, da den ikke længere respekterer den nationale lovgivning.

Og i flg. [7] Bruno Waterfield, The Telegraph, finder eurokraterne deres egen sikkerhed så meget vigtigere end vores, at de nu kræver særlige politienheder til at beskytte sig selv på Bruxelles Midi Jernbanestationen, når de vender tilbage fra Strassburg torsdag aften i deres højhastigheds- [8] luksustog[8] (kun for eurokrater)  - samt specielle busser fra stationen til EU-Parlamentet.

Årsag: De mener, at Bruxelles for farlig for dem selv!
Og der er jo ingenting, der gør så ondt, som de klø og knivstik, man selv får!

At den almindelige slavebefolkning bliver nødt til at leve med følgerne af elitens uansvarlige multikulturelle "[9] Union for Mediterranien", skabt af dette hensynsløse, egoistiske, [10] illuministiske, eurokratiske herrefolk i deres Nye Verdensordens elfenbenstårne er uden betydning for dem. Tværtimod. Jo værre for os, des bedre for dem!

I [11] Danmark er f.ø. mediekontrollen endnu skrappere end i Sverige (balder blog) - selv efter den nye svenske FRA-lov. [12] Se også her.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1186

URLs in this post:
[1] Mit sidste indlæg: http://euro-med.dk/?p=1176
[2] Europa-Parlamentet 's: http://cryptome.org/echelon-ep.htm
[3] : http://euro-med.dk/?p=1186
[4] Europol fra 2010 et EU-agentur- under og aflønnet af EU parlamentet: http://euro-med.dk/?p=985
[5] give USA vores personlige data: http://euro-med.dk/?p=1158
[6] ikke er lavet bestemmelser til indarbejdelse af chartret i traktaten: http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_of_the_European_Union
[7] Bruno Waterfield: http://blogs.telegraph.co.uk/Bruno_Waterfield
[8] luksustog: http://blogs.telegraph.co.uk/bruno_waterfield/blog/2008/06/03/eu_gravy_train_legend_becomes_cushy_re
ality

[9] Union for Mediterranien: http://euro-med.dk/?p=574
[10] illuministiske: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[11] Danmark er f.ø. mediekontrollen endnu skrappere end i Sverige (balder blog): http://blog.balder.org/?p=429
[12] Se også her.: http://blog.balder.org/?p=54