Window of China 24 Oct., 2009    Foreningen af Sysøstasiatiske Staters 15. møde udsendte lørdag en formandserklæring, der siger, at blokken ser frem til åbningen af  ASEAN-Kina Frihandelsområdet fra 1. januar 2010.  

Resumé: Denne artikel belægger EUs rolle i Rockefeller´s Trilaterale Kommissions opgave: At bygge et sammenhængende bælte tværs over Jorden under Den Nye Verdensordens kontrol. Begyndende med EU sker udvidelse mod vest (Den Nordamerikanske Union med USA, Mexico og Canada er under opbygning). Mod Øst har EU udvidet sig gennem Middelhavsunionen, der omfatter alle lande langs Middelhavet - undtagen Libyen. Nu kommer Italiens udenrigsminister, tidligere EU-Kommissær, Franco Frattini, og siger, at Middelhavsunionen skal udvides til Den Persiske Golf. Det betyder, at EUs løfter på 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference om EUs 4 friheder, herunder fri bevægelighed og investering, skal omfatte de saudi-arabiske fanatiske wahhabi-muslimer, som støttes af kongehuset, og er i fuld gang med at bygge moskeer i Europa. Desværre tyder andre EU-tiltag på, at dette er EUs politik. Længere mod øst har man etableret ASEAN blokken, EU holder i ASEM regelmæssige møder om verden med kineserne og andre sydøstasiater. Australiens premierminister, Kevin Rudd, forsøger at bygge en asiatisk union med trilateral kommissionisterne Japan og Kina mfl. Afghanistan er besat - så nu er der kun et vrangvilligt land i bæltet: Iran. Og det lover ikke godt for freden i Mellemøsten.

Trilateral commission

Jeg har tidligere mange gange beskrevet formålet med den Nye Verdensorden (se videoer i højre margenaf denne blog): Den udemokratiske En-verdensstat og -regering, der er beskrevet i Financial Times on 8 Dec. 2008. Jeg har også beskrevet den opgave, som David Rockefeller's / Brzezinskis Trilaterale Kommission har om at sammensmelte den Nordamerikanske Union - video, som er i støbeskeen og Euromediterranien  med Den Sydøstasiatiske Union, ASEAN, som også er i støbeskeen - en bredere Asiatisk Union bliver tilstræbt af den australske premierminister, Kevin Rudd. Det Østasiatiske medlemsland i Trilat. Commission var fra starten Japan, senere Syd-Korea – men nu også fra Kina. Gennem ASEM holder EU regelmæssige møder med den fjernøstlige blok. Ind imellem ligger Centralasien, Brzezinski's "store skakbræt" - ifølge "Die Welt" springbrættet for en planlagt amerikansk-russisk krig - men også bindeled i kæden tværs over hele Jorden for at skabe énverdensstaten. På denne video fra 4:10 – 4:35 min. kan man se den Nye Verdenorden kæde verden sammen.

Nedenstående er dokumentation for validiteten af, at al denne politiske snak og organisation i den internationalistiske elite - mens de offentligt i deres korrupte medier kalder det “Pth, konspirationsteori!!” I virkeligheden er det en sammensværgelsespraksis – som hele verdenshistorien. Der har ikke været én krig eller magtovertagelse, uden at der ligger sammensværgelse bagved! Og vi står nu over for Europas største magtkoncentration nogen sinde med et EU, der er udstyret med den selvændrende Lissabon Traktat. Den er et skoleeksempel på konspiration hen over hovederne på europæerne.

Den 13. juli 2008 blev Middelhavsunionen med langtrækkende konsekvenser for os proklameret i Paris. 43 ledere fra EU og landene omkring Middelhavet samledes (i Paris) med FN’s generalsekretær Ban Ki Moon og EU-Kommissionens formand, Manuel Barroso. Desuden repræsentanter for Verdensbanken og Den Europæiske Investeringsbank, Den Arabiske Liga, Den Islamiske Konferenceorganisation og Maghreb Unionen - et forum på højeste niveau. De dannede en union med et eget parlament (EMPA), et sekretariat og forskellige udvalg med henblik på at skabe en politisk enhed. Unionen er baseret på Euromediterranien-erklæringen fra Barcelona 1995, og skal åbne et fællesmarked i 2010. Tiltagende politisk integration er planlagt -  hvilket blev Marokko til del den 13 oktober 2008. Lidet eller intet blev meddelt i massemedierne om dette.

Men som jeg altid har haft mistanke om, vil Middelhavsunionen ikke forblive begrænset til Middelhavslandene. Nu kommer den italienske udenrigsminister, tidligere EU-kommissær Franco Frattini (nedenfor) , manden bag EU's Blue card-ordning om at hente 20 mio. “kvalificerede afrikanere” + deres familier hertil inden 2025, og slipper katten ud ud af sækken med følgende erklæring: Unionen for Middelhavet vil blive udvidet til den Persiske Golf, gør hele konstruktionen en stor muslimsk Union. Midlet  til udvidelsen er selvfølgelig Lissabon Traktaten. Således vil Middelhavsunionen komme til at grænse op til Brzezinskis, Obama´s mentors, “store skakbrædt,” som NATO skal sikre for FN's verdensregering

G20-map-09

Kast et blik på dette kort. Forbind de mørkeblå zoner tværs over kloden, og man har bæltet, som den Trilaterale Kommission ønsker at forene til  en verdensstat. Resten følger derefter automatisk med, mener de. Bemærk, Mellemøsten og Iran skal stadig  erobres. EU samarbejder med Kina om dette program gennem ASEM, der er en luciferisk, politisk religionssammensmeltning. 

ANSAmed) - ROME 20 Oct. 2009:- Fra kampen mod terrorisme til at stabilisere regionale kriser, fra Iran til fred i Mellemøsten og klimaændringer. Landene i Golf-regionen udgør en strategisk gruppe. En''tredje kyst ''af en udvidet Middelhavsregion, der kan ''stimulere udenrigspolitik i regionen''. Udenrigsminister, Franco Frattini, diskuterer en revitalisering af Golfens økonomiske, men også politiske rolle. Under fremlæggelsen af "Dage i Golfens Samarbejdsråd (GCC)«, som vil blive afholdt i løbet af de næste tre dage i Rom greb han en lejlighed til at bringe GCC tættere på Middelhavsunionen. I første omgang som simpel "observatør", mens de afventer oprettelsen af et ''bredt, udvidet Middelhavsområde som strækker sig ud over landene langs kysten af Middelhavet. “Golfen,''forklarede Frattini i dag,''er den tredje kyst.''
 
''En strategisk kyst for økonomiske og politiske forbindelser, ''som også tager de de store udfordringer, som forener os'', i betragtning. Fra terrortrusler,” der for nylig også forekom i Italien”, sagde ministeren og henviste til angreb i Milano, “til fredsprocessen, hvor vi arbejder sammen og for hvilken det arabiske initiativ, fortsat er ''den væsentligste rute”. Men også for stabiliseringen af Afghanistan eller den nukleare situation i Iran, hvor ''bekymringen deles''. Det er vigtigt, at Iran-spørgsmålet, ifølge generalsekretær for GCC, Qatari energiminister, Abdulrahaman bin Hamad Al-Attyah, ikke bliver til et eksempel på dobbeltmoralsk politik, i håb om at fastslå, at også israelske nukleare lokaliteter bedes undersøgt. Frattini talte senere om økonomisk samarbejde i en økonomisk-politisk-social dialog med GCC (som omfatter de Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Qatar og Kuwait), og understregede, at ''det er begyndelsen på en ny sæson for forbindelser mellem Italien og GCC. Det er på tidet at optrappe,'' sagde ministeren, der påpeger, at halvøen er deres bedste europæiske handelspartner. En holdning, som ''vi ønsker at bekræfte'' og at genstarte på ikke-traditionelle sektorer, såsom den grønne økonomi, avanceret teknologi og uddannelse, menneskelig kapital. Lederen af det italienske diplomati håber på et opsving og en ''stærk stigning fra Europa for at genoptage forhandlinger om frihandelsaftaler: tilbageværende usikkerhed skal overvindes.'' Al-Attyha talte i samme retning:''Vi sigter mod at nå en aftale så hurtigt som muligt''. (ANSAmed).

Frattini-golf-klubben

Er dette nu bare en spontan bemærkning fra Frattini? Næppe. EU har fæstet sine øjne på Golf-regionen. GO-Euromed Working package 10 31 Dec. 2007: Den Arabiske Ligas JDEC er det eneste forsøg på at optage medlemmer fra Den Persiske Golf og Levanten. Hverken NATO's Middelhavsdialog eller Euro-mediterranienpartnerskabet strækker sig til Golfen, selv om både NATO og EU har udtrykt ønske om at institutionalisere sikkerhedspolitisk samarbejde med GCC og dens medlemmer. Det er usandsynligt, at Euro-mediterranien-charteret for fred og stabilitet vil udvikle sig til en regional sikkerhedsordning, medmindre det udvider sit fokus til også at omfatte en bredere  Mellemøsten-Nordafrika -region.

Men Det Euromediterrane Projekts (EMP's) 'omfattende' tilgang til sikkerhed, der sammenkæder militære, politiske, socio-kulturelle, økonomiske og miljømæssige aspekter af sikkerhed, kan ikke løse de »hårde sikkerhedsproblemer", som de fleste Middelhavspartner-regeringer står over for. Et sæt regler, der danner grundlag for samarbejde om disse spørgsmål skal aftales med næsten alle de aktører, som vil blive påvirket af dem - dette omfatter Iran, Den Persiske Golf monarkier, og USA. 
Dybe forskelle mellem Mellemøsten-Nordafrika -regionens regeringer skaber en efterspørgsel efter en ekstern aktør, der kan garantere for en lovbaseret sikringsordning. EU er den mest hensigtsmæssige eksterne aktør, der kan udføre denne opgave, idet den ses som en relativt ærlig mægler af de fleste  Mellemøsten-Nordafrika-regeringer. Men EU har ikke magt til at klare dette på egen hånd. EU-embedsmænd er nødt til at arbejde tættere sammen med USA

EmpaEuropean Parliament 19 Febr. 2009: Der åbnes op for en videre  "Barcelona-proces:
Rapporten glæder sig også over Middelhavsunionens  udenrigsministres beslutning om at medtage  den Arabiske Ligas stater som deltagere i alle møder på alle niveauer, i betragtning af Ligaens positive bidrag til målene for fred, velstand og stabilitet i Middelhavsregionen. Rapporten fremhæver, at deltagelse i Middelhavsunionen ikke udgør et alternativ til udvidelsen af EU.

The geopolitical aspect of the Union for the Mediterranean is touched upon by ANSAmed 21 Oct. 2009: The Mediterranean cities meet for the first time in Reggio di Calabria. The cities of the Mediterranean are to be considered as the cultural entities which are present in the territories, from the universities to the associations. And as treasuries on which a future marked by peace, respect for diversity and solidarity, and hence prosperity, can be built. The cities have approved a Declaration' to this end, whose first signatories are the Mayor of Calabria, Giuseppe Scopelliti, and the Mayor of Rabat, Fathallah Oualalou.”'A common approach towards urban development'' said representatives of the cities ''could re-establish the strategic and geo-political role of the Mediterranean” – within the frames of the Union for the Mediterranean. 

Det geopolitiske aspekt af Middelhavsunionen er ANSAmed 21 okt. 2009  inde på: Middelhavets byer mødes for første gang i Reggio di Calabria. Byer i Middelhavsområdet skal betragtes som kulturelle enheder, der er til stede i de områder, fra universiteterne til foreninger. Og som skatte, hvor en fremtid præget af fred, respekt for mangfoldighed og solidaritet, og dermed velstand, skal opbygges. Byerne har godkendt en erklæring "til dette formål, hvis første underskrivere er borgmesteren i Calabrien, Giuseppe Scopelliti, og borgmesteren i Rabat, Fathallah Oualalou." "En fælles tilgang til byudvikling,'' sagde repræsentanter for byerne, ''kunne genetablere Middelhavsområdets strategiske og geopolitiske rolle "- inden for rammerne af Unionen for Middelhavet.

EMPA-logoBenita Ferrero-Waldner, EUs kommissær for naboskabspolitik, opfordrede fredag Egypten til foranstaltninger til at gøre visionen om et Euromediterrant-Persisk Gulf Grønt Energimarked til en realitet. "Det er jo et unikt forum, som samler EU med landene i Middelhavsområdet og Golflandene for at diskutere et meget vigtigt emne, ikke kun for os selv, men for planetens fremtid med vedvarende energi," fortalte hun conferencedeltagerne, der oværværede Euromediterranien – Persiske Golf konferencen om vedvarende energi. “En af de mest indlysende fordelagtige ventures øverst på vores dagsorden i dag er at udvikle et integreret og sammenkoblet Gønt Energy Marked.

Kommentar: Udviklingen af Middelhavsunionen til Unionen for den Persiske Golf er blot et spørgsmål om tid, fordi det er David Rockefeller's Trilaterale Kommissions plan. Og der er ingen tvivl om at det lønner sig at arbejde for verdensstaten, Rothschilds 4. Rige. Ved Den Persiske Golf vil så den sidste hindring for den Nye Verdensordens march mod østvære Iran, idet Afghanistan er besat. Det lover ikke godt for fremtidig fred i Golf-regionen – hvad heller intet andet gør. Nu håber jeg, at Frattinis bemærkninger var hans egen ønskedrøm: et ''bredt, udvidet Middelhavsområde, som strækker sig ud over landene langs kysten af Middelhavet. Golfen er den tredje kyst." Må den drøm aldrig gå i opfyldelse!

Overvej en gang: Vi er i en union med Saudi-Arabien, hvis wahhabiter / Salafister, støttet af den saudiske kongefamilie, allerede har forpligtet sig til at islamisere Europa - og er meget aktiv mht. at missionere  og bygge moskeer. Husk på befolkningseksplosionen i den arabiske verden med 25% inden for de næste 5 år. Så kan du forestille sig konsekvenserne af denne golfklub: Meget større indvandring af muslimer end i dag, af de værste fundamentalister, der findes. For så omfattes også saudierne og emiraternes borgere af løftet fra EU udenrigsministernes løfte til partnerlandene på deres 6.  Euromediterrane Konference om tildelingen af de 4 grundlæggende frihedsrettigheder, herunder fri bevægelighed, i Euromediterranien.
Og vi fortsætter med at sove.