Middelhavsunionen Og Indvandringen II. Hvordan og Hvorfor EU Pumper Europa fuldt Af Muslimer I Rekordfart

Posted By Anders On October 20, 2009 @ 00:21 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] The Daily Mail 22 Oct. 2009: Storbritanniens befolkning tiltager med en hastighed uden fortilfælde i historien. Kontoret for National Statistics sagde, at i 2033 vil der være ti millioner flere mennesker i landet end nu. Mere end to tredjedele af stigningen, syv millioner, vil enten være indvandrere eller børn af indvandrere.

Resumé: EUs kriminelle Justitskommissær, Jacques Barrot, vil omdanne EU til en politi-overvågningsstat. I Storbritannien overvåger man forståeligt nok alle muslimer - men det kan udvides. EU forudser åbenbart uroligheder i forbindelse med en ubegrænset muslimsk indvandring. EU tager stort alle, der sætter fod på europæisk jord, uledsagede mindreårige, og vil tage mange flere UNHCR-flygtmige (overvejende muslimer), legale indvandrere - vil hente 56 mio. "kvalificerede" afrikanere + deres familier inden 2050. Dvs. de få kvalificerede i U-landene, som så synker endnu dybere. Illegale bliver, fordi de ikke kan sendes hjem (af 650.000 afviste i 2004, blev kun 164.000 hjemsendt). Når de hjemsendes, sker det på frivillig basis med en pose penge - som tilskyndelse for andre muslimske lykkejægere.Til 2007 havde Tyskland således hjemsendt 500.000 på bekostning af landets fattige skatteydere. Man vil give beskyttet indvandring og opholdstilladelse til en større del af den muslimske verden. EU vil skabe unionen om til fælles flygtningeområde med fælles flygtningeadministration inden 2012. Hvorfor?
José Barroso siger, han vil have EU til at lede world governance med EUs "værdier", dvs den Nye Verdensordens (NVOs) menneskerettigheder, der ikke skelner mellem ondt og godt, men straffer den Gamle Verdensordens værdier. Han ønsker global konsensus = en stærk politisk vilje til at få alle til i enig front at gå (marchere) i samme retning, siger Barroso. Han påstår, at EU har særlig legitimitet (Lissabon Traktaten)!! Et åbent og solidarisk EU kan således løse internationale problemer! Han vil ud på militære fredsskabende missioner i verden på grundlag af EUs NVO-menneskeretsværdier - som vejen til hans erklærede Imperium, hvis love skal strække sig ud over Europas grænser! 

"De, som tror og udvandrer og af al magt kæmper for Allahs sag med deres ejendom og person, har den højeste rang i Allahs øjne. De er de mennesker, der vil opnå (frelse) ". Koranen sura 9:20. "Var ikke Allahs jord rummelig nok til, at I  kunne drage væk?" Koranen sura 4:97. "Og Han gjorde jer til arvinger af deres land, deres huse, og deres ejendom, og til et land, som I ikke havde været i (før)." Koranen sura 33:27

EU-kommissæren for Justitsvæsen, Jacques Barrot, der har en[2] betinget fængselsstraf på 8 måneder for underslæb, er utrættelig. I det følgende ser vi ham i færd med at indføre ubegrænset overvågning og med at opfordre til øget brug af [3] EUs Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad, der hjemler op til 3 års fængsel for at sige sandheden om islam, og involverer [4] SitCen, og [5] Europol og den [6] europæiske gendarmeristyrke.

[7] The Telegraph 1o June 2009: Jacques Barrot, den europæiske Sikkerheds- og Justitskommissær erklærede i går offentligt, at formålet var at "udvikle en strategi for indre sikkerhed for EU", der engang [8] Europolbetragtedes som et rent nationalt indenrigs-politikområde. "De nationale grænser bør ikke længere begrænse vores aktiviteter," sagde han. Mark Francois, konservativ (britisk) talsmand om Europa, har krævet "umiddelbar klarhed om, hvor den (britiske) regering står i denne sag".

Bunyan har antydet, at eksisterende og nye forslag vil skabe et EU-ID-kort register, internet-overvågningssystemer, satellitovervågning, automatiseret grænseoverskridende kontrol, der drives af maskiner, som læser biometri- og risikoprofileringssystemer. Iflg. planerne ville omfanget af information til rådighed for de retshåndhævende myndigheder og "de offentlige sikkerhedsorganisationer" blive udvidet fra at udveksle DNA og fingeraftryksdatabaser, som oplagres i nye digitale generationer af ID-kort, til at omfatte [4] CCTV video-optagelser, og materiale, der er indsamlet fra internetovervågning.

Lissabon-traktaten, der i øjeblikket er gået i stå, skaber et hemmeligt nyt stående udvalg for indre sikkerhed, kendt som COSI, der koordinerer politikken mellem de nationale styrker og EU-organisationer såsom Europol, Frontex grænseagenturet, den Europæiske Gendarmeristyrke og Bruxelles´ efterretningsafdeling, SitCen. EU-embedsmænd har fortalt The Daily Telegraph, at de radikale planer vil være kontroversielle, og får brug for beføjelser, der er indeholdt i Lissabon-traktaten.
Den [9] britiske regering er i gang med at overvåge  alle muslimers politiske og religiøse holdninger, information om mental sundhed, sexuel aktivitet og omgangsfæller, samt andre følsomme informationer, iflg dokumenter, som the Guardian har set. Dette system kan let udvides til os, hvis vore protester bliver for højrøstede.

Hvorfor er en sådan orwellsk stat nødvendig for EU? Har den ikke tillid til effektiviteten af sin egen [10] hjernevask af os? EU forudser klart optøjer - og ønsker at kontrollere dem. Grunden er forberedelse på en strøm af muslimer - som vist i mit [11] sidste indlæg.
Nedenfor, præciserer EU-Kommissionen sine planer for indvandring i detaljer

[12] MEDDELELSE FRA EU KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 10. juni 2009 (uddrag)
[13] Stenkastende-muslimer-i-london-east-endI 2006 var der 18,5 millioner ikke-EU-statsborgere, der er registreret i EU, hvilket er omkring 3,8% af den samlede befolkning. Migrationspresset kan forventes at vokse yderligere. Dette skyldes befolkningstilvækst og fattigdom i mange af oprindelseslandene og den aldrende befolkning i Europa: mellem 2008 og 2060 forventes antallet af personer i den arbejdsdygtige alder at falde med 15%, eller omkring 50 mio. Ifølge skøn er der omkring 8 millioner illegale indvandrere, der bor i Unionen,

En effektiv gennemførelse af direktivet om fri bevægelighed for personer er en prioritet, Mangfoldighed beriger EU. EU vil gøre fuld brug af  håndhævelse af lovgivningen, herunder den nye Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt, skal styrkes.

En dynamisk indvandringspolitik 5.1.
Logo-Euromediterranien-Euromed-2005.1.1. Konsolidering af en global strategi
Indvandringsanliggender bør være en integreret del af EU's udenrigspolitik. For at gøre dette, må EU og dets medlemsstater: - arbejde aktivt for at styrke dialog og partnerskab med lande, regioner og kontinenter uden for EU, som indebærer oprindelse, bestemmelse og transit i alle faser. Afrika og det østlige og sydøstlige Europa er fortsat prioriteter, men dette udelukker ikke dialog og samarbejde med Latinamerika, Caribien og Asien - overveje indgåelse af nye aftaler, der dækker tre dimensioner, helhedsstrategien: bekæmpelse af ulovlig indvandring (herunder tilbagetagelse og støtte til frivillig tilbagevenden og reintegration), fremme af mobilitet og lovlig indvandring, og støtte til udvikling mhp. partnerskaber for mobilitet - skabe et effektivt og solidarisk system, der forhindrer ulovlig indvandring, styrer den lovlige indvandring, og hjælper migranter, der har behov for beskyttelse og asyl, hvilket er særligt nødvendigt i Middelhavet; 
- Kontrollere ulovlig indvandring og menneskesmugling mere effektivt ved at udvikle oplysninger om migrationsruter, at fremme samarbejde om overvågning og grænsekontrol samt  lette tilbagetagelse ved at fremme foranstaltninger til støtte for tilbagesendelse - at formulere yderligere initiativer om migration og udvikling: lette pengeoverførsler og tage hensyn til nedgangen i overførsler som følge af den finansielle krise, inddrage indvandrersamfund i udviklingen af deres land eller hjemegn, og dæmpe  hjerneflugten.

[14] Unemployment 25.1.2. En samordnet politik i overensstemmelse med arbejdsmarkedets krav

                                                                                              Hvad med vores egne arbejdsløse?

Økonomisk migration bør passe bedre til behovene på medlemsstaternes arbejdsmarkeder. Udbud og efterspørgsel er nødt til at matche. For at gøre dette, bør vi  overveje at oprette en Europæisk Platform for Dialog.
Kommentar: Et land tager mange indvandrerarbejdere – behøver dem senere ikke mere, afskediger dem. Hvorpå de søger hen til det land, der har det bedste socialsystem – og ruinerer det. 
 
[15] [16] Immigration5.1.3. En udfarende politik baseret på en europæisk status for lovlige indvandrere
En indvandringskodeks bør vedtages for at sikre samme rettigheder for lovlige indvandrere og EU-borgere. At forbedre deres Familiesammenføring, som er en af de vigtigste årsager til indvandring og tegner sig for en stor del af den lovlige indvandring. EU bør vedtage fælles regler til effektiv håndtering af tilstrømningen af indvandrere, der kommer til familiesammenføring. Da der kun har været lidt harmonisering af national lovgivning, kan en revision af direktivet blive foreslået. Den potentielle kulturelle såvel som økonomisk berigelse, der tilbydes gennem indvandring kan blive sluppet løs alene ved at forbedre integrationen i værtslandet. En fælles koordineringsmekanisme kan støtte medlemsstaternes bestræbelser ved hjælp af en fælles referenceramme, der kan udvikles langs følgende retningslinjer: - identifikation af fælles praksis og Europa-moduler for at lette integrationsprocessen, især integration af nytilkomne, herunder væsentlige elementer såsom som indledende kurser og sprogundervisning, et stærkt engagement fra værtssamfundet og aktiv deltagelse af indvandrere i alle aspekter af det kollektive liv -  nedbryde grænserne til andre politikker såsom uddannelse, kultur, beskæftigelse, ungdom og flersprogethed. Den afgørende rolle, som skoler har, især de, der udbyder pædagogiske modeller, der går ind for europæiske værdier, bør fremhæves; - bedre samarbejde med og inddragelse af [17] civilsamfundet, og [18] her  – brug af det Europæiske Integrations-Forums og webportal.

[15] [16] Stop-invasionen5.1.4. Bedre konsutation- gennemførelse.
Forebygge og mindske ulovlig indvandring og kriminelle aktiviteter og samtidig sikre, at menneskerettigheder er en væsentlig modvægt til udviklingen af en fælles politik for lovlig indvandring. Bestræbelserne på at bekæmpe kriminelle netværk skal intensiveres. Ulovlig beskæftigelse bør løses ved forebyggelse og ved at håndhæve foranstaltninger og at beskytte indvandrerne, der er ofre! Gennemførelsen af direktivets bestemmelser om arbejdsgiversanktioner skal støttes og overvåges.  Udvisning og tilbagesendelse i overensstemmelse med loven og den menneskelige værdighed. Øge kontroller på arbejdsstedet og forenkle betingelserne for at udstede opholdstilladelser til ofrene!!!  Der skal være nul tolerance over for menneskehandel. Reglerne om tilbagesendelse, der er fastsat i direktivet, vil træde i kraft i december 2010. Deres gennemførelse vil blive overvåget nøje, især med hensyn til effektiv håndhævelse af udvisning, tilbageholdelse, appelmuligheder og behandling af sårbare mennesker. 
 [19] EU Commissioner Jacques Barrot har udtalt, at han vil fremsætte et forslag om fastsættelse af grundlæggende fælles principper, der vil "sikre, at foranstaltninger vedrørende udvisning vil være baseret på fuld respekt for rettighederne, frihederne og principperne i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder". Så hjemsendelse er stort set udelukket, idet de muslimske hjemlande foragter disse rettigheder.

Prioriteringen af frivillig tilbagevenden bør fremmes, navnlig under de eksisterende finansielle instrumenter. Ikke desto mindre kan alt for tit hjemsendelsesforanstaltninger ikke gennemføres på grund af juridiske eller praktiske hindringer. Overveje muligheden for at etablere  fælles standarder for overtagelsen af illegale indvandrere, som ikke kan udvises. Uledsagede mindreårige, der opholder sig ulovligt ind i EU's område er anden udfordring, der skal undersøges i dybden.

5.2. Asyl: et fælles område for beskyttelse og solidaritet
I 2008  blev næsten 240 000 asylansøgninger blev indgivet i EU. EU skal fortsætte med at opbygge et egentligt fælles område for beskyttelse og solidaritet baseret på respekt for menneskerettighederne, høje standarder for beskyttelse og en generel forbedring i kvaliteten af de nationale systemer, samtidig med at optrappe indsatsen for at bekæmpe misbrug.

5.2.1. Et enkelt beskyttelsesområde før 2012
På det operationelle plan skal EU give asylstøttekontoret midler til at gøre sit arbejde. Alle embedsmænd med ansvar for håndtering af asylansøgninger i medlemsstaterne vil have
at følge fælles uddannelsesmoduler. Integration af personer, der nyder international beskyttelse skal også forbedres. Løsninger skal findes for asylansøgere, der ikke får flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse, men ikke kan udvises af særlige grunde. På dette grundlag bør EU ved udgangen af 2014 formelt stadfæste princippet om gensidig anerkendelse af alle de individuelle beslutninger om beskyttelse, der er truffet ved myndigheders afgørelse om asylansøgninger, hvilket vil betyde, at beskyttelsen kan overføres uden vedtagelse af særlige ordninger på europæisk niveau.

[20] Refugees5.2.2. Deling af ansvar og solidaritet mellem medlemsstaterne
Der bør være en egentlig deling af ansvaret for at modtage og integrere flygtninge. En mekanisme for intern genbosættelse mellem medlemsstaterne af personer, der nyder international beskyttelse, som er frivillig og koordineret . …, plus særlige ordninger for samarbejde med UNHCR bør overvejes.

5.2.3. Solidaritet med tredjelande
Solidaritet med tredjelande
, der er konfronteret med store strømme af flygtninge eller modtager et stort antal flygtninge og internt fordrevne er af afgørende betydning. Adgang til beskyttelse og overholdelse af princippet om [21] ansvarlig tilbagesendelse skal sikres. EU vil også støtte opbygningen af større kapacitet i tredjelande. Procedurer for beskyttet indrejse og udstedelse af humanitære opholdstilladelser bør fremmes, herunder påkalde hjælp fra diplomatiske repræsentationer eller enhver anden struktur, der oprettes inden for rammerne af en global bevægelighedsstyringsstrategi. EU vil intensivere sin genbosættelsespolitik- en indsats for at skabe varige løsninger for flygtninge – (dvs. for en meget stor del af den muslimske verden). 
 
Kommentar
[22] London-bomberEUs begreber er helt forvirrede. Illegale indvandrere som ofre!? Deres arbejdsgivere som kriminelle - samtidig med at EU samler enhver villig muslim rundt om Europa op!? EU taler om at hente kvalificeret lovlig arbejdskraft fra Afrika - og taler samtidig om at lette virkningerne af U-landenes hjerneflugt!!! Barroso taler om fred som det altafgørende – og vil absolut have [23] EU ud på fredsskabende militære missioner for at skabe dens diktatoriske kirkegårdsfred! – hvilket vil lykkes lige så lidt som i Afghanistan og Irak.  
 
Her kundgør EU den
“globale landsby”, hvor et hyklerisk diktaturoverlader en aggressiv, diktatorisk ideologi regimentet på de oprindelige indbyggeres bekostning og for deres penge.
EU opsamler næsten alle muslimer der vil ind i EU:
1. EU har med sit [24] blue card system og hvervekontorer i Afrika indledt en jagt på U-landenes meget beskedne "kvalificerede" arbejdskraftstyrke – [25] 56 millioner afrikanere + tilhørende familier til EU inden 2050 - fordi vi mangler den ungdom, der er blevet kradset ud som frie aborter. 2. Så er der familiesammenføringerne, den største indvandrergruppe overhovedet. [26] Directiv  2003/86/EC  giver tredjelandsstatsborgere, der har en opholdstilladelse i mindst et år, eller flygtninge,rettil at blive genforenet med deres familier gennem familiesammenføringsprocedure. De personer, der er støtteberettigede under denne procedure er: ansøgerens ægtefælle, legitime, biologiske og adopterede børn af par. Medlemsstaterne kan tillade familiesammenføring af en ugift partner, eller voksen med forsørgerpligt for børn, såvel som pårørende forfædre.Dette direktiv finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige, Irland eller Danmark. 3. EU gør stort set intet for at hindre en enorm tilgang af illegale indvandrere – samler den gerne op på havet – og frelser dem. Får de arbejde, er de ofrene, arbejdsgiveren forbryderen! Når de først er ankommet, får de et langvarigt gratis ophold, mens deres sag behandles. I regelen viser det sig, at man ikke kan sende dem tilbage til de euromediterrane partnerlande - og slet ikke til lande udenfor, fordi EUs menneskerettigheder der er til spot. Ofte vil indvandrerne ikke opgive deres oprindelsesland. Ifølge [27] EESC blev der i 2004 fra EU "trods 650 000 udvisningsafgørelser kun returneret 164 000 til deres hjemlande, mens 500 000 tredjelandsborgere blev tilbage i en de facto illegal situation." De skal "genbosættes" i EU. 4. Så er der de uledsagede mindreårige. Ingen ved, hvorfra de kommer - så de bliver. 5. EU har anbitioner om at aftage mange flere UNHCR flygtninge - de kommer især fra den muslimske verden.  6. Procedurer for beskyttet indrejse og udstedelse af humanitære opholdstilladelser bør fremmes. For så at lukke munden på utilfredse indfødte europæere vil EU styrke håndhævelsen af den famøse Rammebeslutning mod Racisme og fremmedhad, som hjemler 3 års fængsel for at sige sandheden om islam. EU har aftaler med de muslimske "partnerlande" om tilbagesendelse - men "skønt hver stat er forpligtet under international lov til at tage  sine egne borgere tilbage, [28] skaber de betydelige vanskeligheder. 7. Frivillig hemsendelse: [29] Det Tyske Indenrigsministerium 2007 "Hidtil modtog mere end 500,000 personer fra ca, 100 lande financiel eller organisationshjælp når de vendte tilbage til deres hjemlande eller et tredjeland, der var parat til at modtage dem.  Vi har her at gøre med regelret pengeafpresning: En muslim der kan komme illegalt til EU er i hvert fald sikker på at få en pose penge med hjem! Hvor mange forsøger igen, når pengene er brugt? Mon ikke deres slægtninge også vil prøve lykken?

Sikke en strøm af ord fra mennesker, der ikke har lært noget af de sidste 40 år: En endeløs strøm af ukvalificeret arbejdskraft - der koster samfundet langt mere end de bidrager eller nogensinde vil bidrage med. Eurokraterne  taler stadig om integration - selv om enhver skulle være i stand til at se, at muslimske immigranter ikke kan integreres - fordi Koranen forbyder det. Så hvad EU gør, er at skabe farlige parallelsamfund, der bare venter på at eksplodere - og faktisk gør det hver dag. Ovenstående viser, at EU endog går rundt og samler enhver muslim op, der er interesseret i at blive underholdt af os i EU. Dette er ondt, det er den [30] illuministiske (explanatory statement) Nye Verdensorden, der ønsker med alle mulige skændige midler at afvikle [31] Barroso-satanistden gamle kristne og nationale orden.

EU er vor tids ydre og Indre Mission for den Nye Verdensorden. Derfor EUs forhippethed på at erstatte europæernen med muslimer. [32] José Barroso EU Press Release 14 Oct. 2009: "Jeg tror, at vores værdier er et vigtigt bidrag at yde til global styring, der i øjeblikket tager form. For at løse de store globale udfordringer, vi står over for i dag, har vi brug for en stærk politisk vilje og en forenet front i Europa. Og den [33] globale konsensus skal være så bred som muligt, hvis vi alle skal gå videre i samme retning. Ja, [34] global governance har brug for Europa. Fordi som det ideelle grundlag for at afprøve globaliseringen, med dens overnationale regler og institutioner har EU en enestående politisk erfaring og en særlig legitimitet??? Et åbent og solidarisk Europa. Europa er nøglen til at håndtere krisen. For ikke at tale om øgede beføjelser til at handle og løse globale udfordringer, især på den internationale scene, der vil, håber jeg, meget snart blive tillagt os af Lissabon-traktaten." Barroso kalder [35] EU et Imperium, hvis love skal strække sig[36] ud over Europas grænser"

Noget siger mig, at jeg har hørt den slags tidligere!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11186

URLs in this post:
[1] The Daily Mail 22 Oct. 2009: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222049/Crowded-Britain-heading-70m-migration-causes-populat
ion-rise-faster-before.html

[2] betinget fængselsstraf på 8 måneder : http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4032113.stm
[3] EUs Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad,: http://euro-med.dk/EU-Documents/Framework-Decision-On-Racism-And-Xenophobia-93739.pdf
[4] SitCen: http://euro-med.dk/?p=10899
[5] Europol : http://euro-med.dk/?p=985
[6] europæiske gendarmeristyrke: http://euro-med.dk/?p=10788
[7] The Telegraph 1o June 2009: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/5496912/EU-security-proposals-are-dangerously-au
thoritarian.html

[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuropol.jpg
[9] britiske regering er i gang med at overvåge: http://www.guardian.co.uk/uk/2009/oct/16/anti-terrorism-strategy-spies-innocents
[10] hjernevask: http://euro-med.dk/?p=143
[11] sidste indlæg: http://euro-med.dk/?p=11156
[12] MEDDELELSE: http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/archive/Programme%20Stockholm-%20EN-%20COM%202009-262.
pdf

[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstenkastende-2dmuslimer-2di-2dlondon-2deast-2dend17.jpg
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunemployment-202.jpg
[15] : http://euro-med.dk/billeder/billederinvasionsstop.jpg
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstop-2dinvasionen.jpg
[17] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=6031
[18] her : http://euro-med.dk/?p=11
[19] EU Commissioner Jacques Barrot : http://www.euractiv.com/en/opinion/sarkozy-eu-immigration-agenda-plain-sailing/article-173057said
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrefugees.jpg
[21] ansvarlig tilbagesendelse : http://en.wikipedia.org/wiki/Non-refoulement
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlondon-2dbomber.jpg
[23] EU ud på fredsskabende militære missioner for at skabe dens diktatoriske kirkegårdsfred: http://euro-med.dk/?p=10680
[24] blue card system : http://www.workpermit.com/news/2007-10-23/europe/european-union-blue-card-scheme-unveiled-in-strasbo
urg-franco-frattini.htm

[25] 56 millioner afrikanere + tilhørende familier til EU inden 2050 : http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%
20hamiltonMORE

[26] Directiv  2003/86/EC : http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/family/fsj_immigration_family_en.htm
[27] EESC: http://euro-med.dk/billeder/billederviewdocaspx-2d2.doc
[28] skaber de betydelige vanskeligheder. : http://www.en.bmi.bund.de/cln_012/nn_148248/Internet/Content/Themen/Auslaender__Fluechtlinge__Asyl__
Zuwanderung/DatenundFakten/Readmission__Policy.html

[29] Det Tyske Indenrigsministerium 2007: http://www.eu2007.bmi.bund.de/nn_211020/Internet/Content/Themen/EuropaInternationales/DatenundFakten
/Rueckkehr__von__Fluechtlingen__Id__94775__en.html

[30] illuministiske (explanatory statement): http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbarroso-2dsatanist11.jpg
[32] José Barroso EU Press Release 14 Oct. 2009: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/470&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[33] globale konsensus : http://euro-med.dk/?p=7020
[34] global governance : http://euro-med.dk/?p=10021
[35] EU et Imperium: http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=-I8M1T-GgRU
[36] ud over Europas grænser: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/176&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en