EU-Kommissionen, Bruxelles, den 17 juni 2008
Fremme af den fælles indvandrings- og asylpolitik for Europa
I dag vedtog Kommissionen en meddelelse om en "Fælles Indvandringspolitik for Europa: principper, aktioner og værktøjer" samt en politisk plan "Asyl - en integreret tilgang til beskyttelse over hele EU" .
De skal godkendes af Det Europæiske Råds møde den 15 oktober 2008.

Europa har behov for en fælles politisk vision (José Barroso)

Vedr.meddelelsen om indvandring erklærede Næstformand Jacques Barrot, kommissær med ansvar for frihed, sikkerhed og retfærdighed, at "Indvandring er en mulighed og en udfordring for EU: hvis den forvaltes korrekt, er det rigdom for vores samfund og økonomier.

10 Fælles principper for indvandring til Europa
De ti fælles principper bygger videre på  Det Europæiske Råds Tammerfors-milepæl i 1999,  2004 Haag-programmet og den samlede migrationsstrategi, der blev lanceret i 2005. Hver af dem er gjort konkret af en ikke-udtømmende liste over tiltag, der skal gennemføres enten på medlemsstaternes eller EU-plan.

Disse 10 principper dækker det brede spektrum af indvandringspolitikker og er grupperet under overskrifterne:    
1. Velfærd og indvandring: 1 - Klare regler og ensartede spilleregler; 2 - Matching færdigheder og behov; 3 - Integration er nøglen til en vellykket indvandring.   
2. Solidaritet og indvandring: 4 - Åbenhed, tillid og samarbejde; 5 - En effektiv og sammenhængende anvendelse af de disponible midler; 6 - Partnerskab med tredjelande.   
3. Sikkerhed og indvandring: 7 - En visum politik, der tjener til gavn for Europa;       8 - Integreret grænseforvaltning; 9 - Intensivere kampen mod illegal indvandring og nultolerance over for menneskehandel, 10 - Bæredygtig og effektiv tilbagesendelses- politik.
Den fælles indvandringspolitik vil blive til i partnerskab mellem medlemstaterne og EU-institutionerne
og vil blive fulgt op regelmæssigt gennem en ny overvågnings-og evalueringsmekanisme.

Principperne er helt generelle
og vil skulle gennemføres af både medlemsstaterne og EU. Omfanget af indvandrede arbejdstagere,der skal optages, vil forblive under fuldt ansvar af den enkelte medlemsstat.
 
Kommentar
Denne planlagte indvandring agter at bringe 20 millioner faglærte "Blue Card" arbejdstagere og deres familier til Europa inden for de næste 20 år. EU håber  dermed at kunne bevirke hjerneflugt fra især Kina, Indien og alle andre - især muslimske - ikke-EU-lande, og dermed efterlade disse lande i tiltagende fattigdom, hvilket vil skabe enorme strømme af fattigdomsflygtninge - og kvæle de spirende markeder, som EU forudser.
For hvem tror på argumentet om, at denne arbejdskraft vil vende tilbage til deres hjemlande og berige dem med deres nye færdigheder, når de får tilbudt en permanent EU-opholdstilladelse efter 5 år - og i betragtning af den ovennævnte EU-erklæring om, at integration er nøglen til en vellykket indvandring?

Dette er en måde at fjerne de nationale stater og skabe et virkelig multikulturelt samfund i kaos, ustabilitet og ultimativ fattigdom: Formålet for disse illuministiske (explanatory statement) Nye Verdensordensmennesker .

Asylpolitikplanen
foreslår at forbedre definitionen af EU-standarder for beskyttelse, for at nå de ambitiøse mål, der er fastlagt i Haag-programmet, ved at ændre de eksisterende juridiske instrumenter.
Samtidig er det erkendt, at retslig konvergens skal suppleres med passende praktiske samarbejdsmekanismer (udveksling af oplysninger og bedste praksis, fælles uddannelse osv.).

Et europæisk støttekontor for Asyl
vil blive etableret med henblik på at koordinere det praktiske samarbejdes aktiviteter.
Handlingsplanen indeholder også en række redskaber til at fremme solidaritet over for de medlemsstater, som konfronteres med stærkt pres på deres asylsystemer.

Interne solidaritetsmekanismer mellem medlemsstaterne vil blive foreslået med henblik på at tilbyde passende støtte til de medlemsstater, hvis systemet er overbelastet;

Opnåelsen af bedre kvalitet og øget harmonisering af standarder for international beskyttelse skal ske ved en yderligere harmonisering af medlemsstaternes asyl-lovgivning.

Asylpolitikken skal fremme solidaritet mellem medlemslande og mellem EU og 3. lande: bl.a. ved "genbosættelse , dvs. især  modtagelse i EU af flygtninge, som opholder sig lande, der har givet 1.asyl - men som ikke har udsigt til varig løsning der." 

Bestemmelserne i Genève-konventionen om flygtninges retsstilling og den fulde overholdelse af Charteret om Fundamentale Rettigheder bliver en konstant reference for enhver foranstaltning, der vil blive foreslået af Kommissionen.

Europa-Kommissionen vil nøje overvåge, at medlemsstaterne fuldt ud overholder deres forpligtelser i henhold til de eksisterende asyl-regler.

I 2007 søgte ca 220,000 mennesker om asyl i EU?
Det historisk lave tal? repræsenterer ikke desto mindre en stigning på 12% sammenlignet med 2006.

Hvornår vil disse forslag træde i  kraft?
De fleste af de beskrevne lovforslag  vil blive foretaget af Europa-Kommissionen i andet halvår af 2008 og i løbet af 2009, men et par vil blive præsenteret i 2010.

Forslagene vil blive forhandlet med kvalificeret flertalsafstemning i Rådet og fælles beslutningstagning med Europa-Parlamentet, som vil sikre den demokratiske kontrol.

Den normale gennemførelse periode (2 år) vil blive tilladt.
Men visse ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger vil kunne vedtages og gennemføres hurtigere, især dem om det praktiske samarbejde mellem nationale asyl forvaltninger

Kommentar
Set fra Danmark er dette program meget foruroligende: Solidaritet, tilpasning af asylpolitikken af de medlemslande, forbedring og standardisering af asyllovgivning, et europæisk støttekontor for Asyl - at koordinere (kommando) dette rod.
Dette vil sabotere den særlige "danske hardliner-indvandringspolitik" der dog på ingen måde har stoppet stigningen i antallet af de mest udenlandske personer i Danmark).

Til dette kommer, at den underslæbs-dømte mastermind bag denne muslimske indpumpningsstation til Europa, Kommissæren for Justitsvæsen!!! Jacques Barrot, for nylig meddelte, at han  personligt ville sørge for, at ingen, der ville være beskyttet i henhold til FN's Universale Menneskerettighserklæringer og EU's charter om Fundamentale rettigheder, ville blive returneret til sit hjemland.
Dette gør det praktisk umuligt at tilbagesende enhver muslim
.

I januar 2006 har antallet af ikke-EU-statsborgere med bopæl i EU nået 18.5 mio, der tegner sig for omkring 3.8 procent af EU's samlede befolkning. Til dette kommer  selvfølgelig de mange "naturaliserede" indvandrere."

Der er ingen grund til at tro, at indvandringsstrømme vil falde," siger Europa-Kommissionen.

EU-Kommissionen skriver
"At sænke antallet af indvandrere, som opholder sig illegalt i EU og garantere, at der altid bor nok i den arbejdsdygtige alder i EU - det vil EU med sin nye plan om fælles principper for indvandringen.
Siden 2002 har EU pr. år optaget ca 1.5-2 millioner indvandrere.  De fleste af dem har slået sig ned i Spanien, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Grækenland .

Men selv med denne tilstrømning ville den arbejdsdygtige befolkning i 2060 være gået næsten 50 millioner tilbage, og EU-landene må uden indvandring regne med mangel på arbejdskraft.

Med til programmet hører anstrengelser mht. en bedre bekæmpelse ad den illegale indvandring. Yderligere mål er forbedringen af sikkerheden gennem visumpolitikken og udviklingen af en effektiv tilbagesendelsespolitik".

Forslag
Afskaf Middelhavsuninonen og løftet fra 6. Euromediterrane Udenrigskonference om fri indvandring til EU for de euromediterrane  muslimske "partnerlandes" borgere.
Ellers har snakken om bekæmpelse af illegal indvandring ingen betydning.

Naturligvis har ovennævnte indvandring ikke lettet skriget fra de umættelige arbejdsgivere om flere, flere, flere penge - undskyld: mere arbejdskraft.
For disse indvandrere fra "muslimske partnerlande" er ikke kommet for at arbejde, men for at fuldføre deres forestillinger om som herrefolket at beherske og omvende os dyriske vantro (Koransure 2:65, 5:60). Det ved EU udmærket godt -og forlanger nu endelig "kvalificeret" arbejdskraft!

Til danskerne: Her er yderligere en særdeles god grund til at fastholde Danmarks EU-retsforbehold,  der muliggør en "stram" dansk asylpolitik.