Rammeafgørelsen nedenfor er en skærpelse af en fælles aktion/96/443/JHA af 15 juli 1996 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union.

 I "fælles aktion" står bl.a.: "Fremskaffelse af information til en anden medlemstat for at sætte den medlemstat i stand til i overensstemmelse med dens lov at iværksætte retslige skridt eller skridt til konfiskering i tilfælde, hvor det fremgår, at pjecer, billeder eller andet materiale, som indeholder udtryk for racisme og fremmedhad, opbevares i en medlemstat med henblik på uddeling eller omdeling i en andet medlemstat."

Kommentar
Jeg opfatter dette som et klart signal om, at hvad en blogger lovligt skriver på internettet i f.eks. Danmark, kan forlanges destrueret af f.eks. en dommer i England, hvis det støder an mod engelsk lovgivning. Retslige skridt betyder sågar, at en engelsk dommer vil kunne dømme danskeren efter engelsk lov og omvendt.

Dette kunne selvfølgelig være til hjælp, hvis det var lavet til at håndtere de mange racistiske udtalelser og den hadefulde tale fra indvandrere mod indfødte europæere. Men det er ikke den måde, det virker på!
Disse beslutninger - ligesom EU's Charter om Fundamentale Rettigheder - er rettet mod de indfødte europæere, der protesterer mod at blive udsat for racisme og vold - for at sikre den Nye Verdensordens  multikulturelle, pseudoreligiøse verdensstat.
Det Europæiske Råds Rammebeslutning imod Racisme og Fremmedfrygt af 19 april 2007

Indtil ophævelsen af nogle parlamentariske forbehold, nåede Rådet til en enstemmigl indstilling til denne rammeafgørelse.

Teksten fastslår, at følgende forsætlige adfærd vil være strafbar i alle EU-medlemsstater:

Offentligt opfordring til vold eller had, selv ved udbredelse eller udsendelse af skrifter, billeder eller andet materiale, rettet mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse .

Offentligt forsvar, benægtelse eller grov banalisering af

— Forbrydelser som folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser som defineret i Statutten for Den Internationale Straffedomstol (artikel 6, 7, 8) rettet mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse,

og — Forbrydelser defineret ved Tribunalet i Nürnberg (artikel 6 i Chartret for den Internationale Militærdomstol, London-aftalen af 1945) rettet mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse.

Medlemsstaterne kan vælge kun at straffe  adfærd, som enten er udført med en vis sandsynlighed for at forstyrre den offentlige orden, eller som er truende, nedværdigende eller fornærmende.

Henvisningen til religion er bestemt til at dække,adfærd, som er et påskud for at lede til handlinger mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse.

Kommentar
Ikke vold eller afbrænding af bilen, kan straffes - men derimod at berette derom og det, at påpege, at denne adfærd er i overensstemmelse med Den Hellige Quran, der rent faktisk befaler denne form for adfærd (f.eks sure 190-193, 2: 216, 2:218, 3:82, 3:119, 3:122, 3:151, 8:39, 9:5, 9:29, 9:133 osv.).

Medlemslandene vil sikre, at disse adfærdsformer straffes efter kriminalstraffeloven med straffe på mindst 1- 3 års fængsel.

Rammeafgørelsen vil ikke medføre ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, herunder ytringsfrihed og foreningsfrihed, som er nedfældet i traktatens artikel 6 i EU-Traktaten. Medlemsstaterne skal ikke ændre deres forfatningsmæssige regler og grundlæggende principper om frihed foreningsfrihed, pressefrihed og ytringsfrihed.

Efter vedtagelsen vil medlemsstaterne have 2 år til at efterkomme rammeafgørelsen.

Erklæring, der skal indsættes i referatet fra  Rådet på tidspunktet for vedtagelsen af rammeafgørelsen:
"D.(dato) har Europa-Ministerrådet vedtaget en rammeafgørelse om bekæmpelse af bestemte former og udtryk for Racisme og Fremmedhad ved hjælp af strafferetten.

Formålet med denne rammeafgørelse er at tilnærme de strafferetslige bestemmelser og for at bekæmpe racistiske og fremmedfjendske lovovertrædelser mere effektivt ved at fremme et fuldstændigt og effektivt retsligt samarbejde mellem medlemsstaterne.

Rammeafgørelsen beskæftiger sig med sådanne forbrydelser, som tilskynder til had og vold og offentligt forsvar, benægtelse eller grov trivializing af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Rammeafgørelsen er begrænset til forbrydelser begået på grund af race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse.

Den omfatter ikke forbrydelser begået af andre grunde,  f. eks. af totalitære regimer.
Men Rådet beklager alle disse forbrydelser.

Rådet opfordrer Kommissionen til at undersøge og aflægge rapport til Rådet senest to år efter ikrafttrædelsen af rammeafgørelsen, om et yderligere instrument er nødvendigt til dækning af offentligt forsvar, benægtelse eller grov trivialisering af forbrydelser som folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser rettet mod en gruppe personer defineret af andre kriterier end race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse, såsom social status eller politisk overbevisning.

Berlin-erklæringen vedtaget den 25 marts 2007 erklærede, at "den europæiske integration viser, at vi har lært de smertefulde erfaringer, af en historie mærket af blodig konflikt".
I dette lys vil Kommissionen arrangere en offentlig europæisk høring om forbrydelser som folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser begået af totalitære regimer, såvel som dem, der offentligt undskylder, benægter, groft fordrejer eller trivialiserer dem, og understreger behovet for passende genoprejsning efter uretfærdighed og - om nødvendigt - at forelægge et forslag til en rammeafgørelse om disse forbrydelser.

Kommentar
Dette rituelle sprog er symptomatisk for den illuministiske (explanatory statement) baggrund for disse globalister - dvs. vore valgte  statsministre!!! - i deres pseudoreligiøse stræben efter deres multikulturelle verdensstat. Danskere og irere har endnu muligheden for at bevare vores beskyttelse mod dette diktatur.
Men "vore" regeringer vil gøre alt for gennem de allersidste folkeafstemninger at fravriste os denne beskyttelse. Derpå har vi ikke andet at gøre end at holde mund og give islam frit spil uden protester.

Til danskerne
: Hold fast ved retsforbeholdet, når det kommer til folkeafstemning!!
I flg. paragraf 52, stk 1 af EUs "Charter for Fundamentale Rettigheder" er der frit slag for forfølgelse af det frie ord i EU, hvis det er i EUs interesse!