Lissabon Traktaten I: Hjernevasket Politisk Broderskab Enstemmigt Opsatte På At Opgive Demokratiet

Posted By Anders On September 23, 2009 @ 10:35 In Dansk, Euromed | 4 Comments

[1] SkillevejenResumé: Irlands folkeafstemning om Lissabon-traktaten bliver nok afgørende for Europas skæbne. Efter usande skræmmekampagner synes irerne at blive bange for egen courage og stemmer nok for traktaten. Hvis det sker, vil kun én modig, anstændig, klartseende mand kunne redde os fra et regulært Nyt Verdensordensdiktatur: Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus. I det diktatur kan det korrupte EUs grundlov efter behag ændres hen over hovedet på borgerne. Retten til angrebskrig knæsættes, pædofili tillades de facto, den medfører fælles flygtningepolitik fra oven og muliggør EU-udvidelser - og dødsstraffen - bl.a. for uroligheder og opstande - genindføres. Landenes forfatningsdomstole umyndiggøres af en EU Domstol, der iflg. prof. Schachtschneider mangler legitimitet.

[2] EUbusiness 8 Sept., 2009: Den spanske udenrigsminister, Miguel Angel Moratinos, sagde her mandag, at hans land, der som det næste overtager EU-formandskabet, ingen støtteplan har, hvis de irske vælgere endnu en gang afviser Lissabon-traktaten. "Vi har ikke en plan B, det ville det være dårligt allerede at tale om en plan B." Bemærk "allerede."

Irland kommer til at afgøre Europas skæbne ved sin folkeafstemning om Lissabon-traktaten d. 2. oktober 2009. En meningsmåling fortæller os, at [3] irerne ikke vil redde os denne gang – mens [4] The Telegraph d.18 Sept. melder om så store bekymringer hos de kommercielle lobbyister i Bruxelles, at de nu har indsamlet 500.000 euro til ja-siden!  Irerne siges menes at ville gøre, som med Nice-traktaten - er blevet blive truet og skræmt over deres eget mod. Sarkozy truer både irerne og [5] tjekkerne til at underskrive Lissabon-traktaten - eller de vil blive kede af det!!
Argumentet for ja-siden er det eneste, de kan finde frem for at få irerne til at stemme ja - den irske økonomi vil angiveligt gå dybt ned i tilfælde af et "nej". Men er dette argument holdbart?

Her er, hvad verdens førende finansielle avis, Wall Street Journal, har at sige om det 
[6] The Wall Street Journal 16 Sept. 2009: Den irske finansminister truer desperat irerne med svære konsekvenser som kapitalflugt fra Irland i tilfælde af et "nej". Det skulle næppe være nødvendigt at sige, at Mr. Lenihan sælger spøgelsesskræk ved dørene for at skræmme den irske befolkning til at stemme Ja. Men i en verden, der er nervøs af sidste års globale kreditpanik, er det er bare muligt, at nogen – i det mindste i mangel på omtanke, kan tage dem alvorligt. At drive rov på denne frygt synes i virkeligheden at være Ja-sidens ledende strategi. Sandheden om den irske økonomi er dog er tættere på det modsatte af, hvad Mr. Lenihan foregiver. Det er populært i Bruxelles at tilskrive  EUs rundhåndethed  æren for Irlands bemærkelsesværdige årti-lange voldsomme vækst. Irerne selv ved bedre, eller burde. Irland diede af EU's regionalstøtte i to og et halvt årtier uden mærkbar effekt. Ved midten af 1980'erne, var det stadig et fattigt land efter europæisk målestok, men det stod også over for en budget-og gældskrise. Det var først, da det startede på en kampagne med skattelettelser på udbudssiden, skar marginalskatterne ned sammen med kursgevinster og selskabsskatte-satser, at økonomien tog fart. Ingen af disse resultater vil blive bragt i fare ved at nedstemme Lissabon-traktaten. Irland kan ikke og vil ikke blive smidt ud af Euroland for at nedstemme  en traktat, der for alle praktiske formål  allerede er blevet forkastet af vælgerne i Frankrig og Holland, og sandsynligvis ville have mødt den samme skæbne andetsteds, hvis vælgerne havde fået noget at skulle have sagt. Bruxelles har altid behandlet Irlands fantastisk vellykkede skattepolitik med lodret mistanke, beskyldte i alle højkonjunkturårene Irland for "skattemæssig dumping" og "illoyal konkurrence på skatteområdet." Der er masser af regeringer på kontinentet, ikke mindst Frankrig, der ville elske at holde igen på Irlands evne til at tiltrække investeringer gennem udbudssiden gennem skattepolitik. At give Bruxelles større potentiel magt til at påvirke den irske skattepolitik vil være ensbetydende med at udlevere nøglerne til den irske velstand til Bruxelles for alle tider. Mht. de irske renter fastsættes de nu i Frankfurt, og Irland har nydt godt af ordningen. Men ingen forretningsmand ved sine fulde fem vil forveksle et nej til Lissabon med en beslutning om at trække sig ud af Europa eller euroen. Den slags apokalyptiske tale er symptomatisk for den store pest i, hvad der går for at være den europæiske politik: de skingre erklæringer om, at man enten er med os eller imod os. I Europa i dag ser det nogle gange ud til, at der ikke er mulighed for en loyal opposition. Men det er beklageligt, at de er endnu en gang, bliver tvunget til at stemme igen, som om deres første svar er blevet ugyldigt.

Det burde aldrig være kommet dertil overhovedet. Når de stemmer om to uger, håber vi, at afstemningen er en informeret en af slagsen, og ikke baseret på ubegrundet panikmageri eller mørke trusler."

[7] SchachtschneiderHer er, hvad specialisten i Lissabon-traktaten, [8] Prof Karl Albrecht Schachtschneider, har at sige om konsekvenserne af  den traktat
Med Lissabon-traktaten bliver EU endegyldigt en forbundsstat. Opgaver og beføjelser i EU mere end overstiger forbundsstaten Tysklands over for sine forbundsstater. De afviser den (europæiske) Union som forbundsstat,  for i følge forfatningen og i henhold til forfatningerne i andre EU-medlemsstater  må EU ikke være en Forbundsstat. Selvfølgelig,  afhænger det af begrebet forbundsstat. Den (europæiske) Union bliver en rigtig forbundsstat, fordi den er baseret på en kontrakt.
En forbundsstat, der - som den (europæiske) Union - forpligter sig til opgaverne og beføjelserne, der henhører under en stat, skal være demokratisk legitimeret. Denne iboende legitimitet, kan kun gives af et EU-folk (som ikke findes). Unionesstaten har senest med Lissabon-traktaten også vidtrækkende forbundstypiske kompetence-kompetencer til rådighed. Den kan ikke kun udvide sine beføjelser med hensyn til at nå målet uden inddragelse af de nationale parlamenter (artikel 352 i TEUF) og er ikke blot beføjet til at opkræve unionsskatter (artikel 311 i TEUF), men har den frækhed at tilrane sig retten til "forenklet revisionsprocedure" i artikel 48, afsnit 6 i TEU, at ændre hele traktaten i sin helhed eller delvis (undtagen udenrigs-og sikkerhedspolitik) ved afgørelse af Det Europæiske Råd. De nationale parlamenter skal kun tilslutte sig, hvis det står i deres forfatninger. I Tyskland og Østrig er dette på ingen måde tilfældet. Forbundsdagen og Forbundsrådet og Det Nationale Råd kan kun give udtryk for synspunkter, der kan tages i betragtning, men  normalt ses der bort derfra. Tilladelsen til en forenklet ændringsprocedure er intet mindre end et forfatningsmæssigt diktatur.
Lissabon-traktaten forpligter medlemsstaterne af EU ikke kun til at opruste (art. 42, 3. pkt. 2 i TEU), men tilskriver sig selv i artikel 43, del 1 TEU retten til krig, til jus ad bellum, især for at bekæmpelse af terrorisme i verden. Dette forskyder forbudet mod angrebskrig i henhold til artikel 26, stk 1 i den tyske forfatning.

Professor Karl Albrecht har gjort det klart, at [9] dødsstraf bliver genindført med Lissabon-traktaten, som jeg tidligere har beskrevet i detaljer:
Berøvelse af livet betragtes ikke som foregået i modstrid med denne artikel, når den er en følge af magtanvendelse, der ikke går ud over det absolut nødvendige:
a) for at forsvare nogen mod retstridig overlast;
b) for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig forvaring;
c) i retsmæssig foretagen undertrykkelse af fredsforstyrrende optøjer eller opstand.
b [10] Artikel 2 i protokol Nr 6 til EMRK: "*En stat kan i sin retsordning hjemle dødsstraf for gerninger, der begås i krigstider eller ved umiddelbar krigsfare.*;denne straf må kun anvendes i tilfælde, der er hjemlet i retsordningen og i overensstemmelse med dennes bestemmelser. 

Lissabon-traktaten synes at forbyde diskrimination mod pædofili - som derved de facto tillades. Se denne  [11] video.

Jeg har tidligere skrevet om Barrosos behov for Lissabon-traktaten,
[12] så EU kan deltage i alle de spændende krige, der føres på vegne af den Nye Verdensorden.

[13] José Barroso 2. Marts 2009Lissabon-traktaten er udvidelsestraktaten. Den …muliggør udvidelser.

[14] Mr Castaños (EESC)  understregede , at Lissabon-traktaten et grundlæggende skridt mod en fælles indvandrerpolitik.

[15] Vote-no-to-lisbon[16] Der Spiegel: I fremtiden vil lovgiverne forpligte forfatningsdomstolen til at forelægge Europa-sager om EU-spørgsmål for Den Europæiske Domstol (Domstolen) i Luxembourg, før den træffer en afgørelse. Dette skønnes af 30 advokater, især ledende akademikere og dommere. Baggrunden for det notat, som er skrevet af dem, er dommen fra Forfatningsdomstolen om EU's Lissabon-traktat. Med henvisning til den, udleder underskriverne, at Forfatningsdomstolen allerede er på vej i den nærmeste fremtid "i retning af en konflikt med EU-Domstolen. Følgerne af en sådan konfrontation ville være yderst fatale fra advokatgruppens perspektiv, fordi EU-Kommissionen i så fald vil være nødt til at indlede en overtrædelsesprocedure i denne sag - og så vil den forventede afgørelse fra EF-Domstolen være forbundet "med vidtrækkende økonomiske sanktioner." Tyskland ville skulle betale, endog "permanent", fordi lovgiverne ikke kan ændre afgørelsen fra forfatningsdomstolen. Truende retslig konflikt kunne derfor kun uskadeliggøres ved,  at forfatningsdomstolen skal være retligt forpligtet til at forelægge sagen for EF-Domstolen inden sin afgørelse. Memorandumet blev underskrevet bl.a. af den tyske Forbundsdags tillidsmænd i Lissabon-processen, de juridiske professorer Ingolf Pernice og Franz Mayer.

[17] Coirposter1-199x300Teori: Forfatningsdomstolen gør krav på kontraktkompetence og det "øverste integrationsansvar" for sig selv - og betragter sig hierarkisk over EF-Domstolen.
Realitet: Dette er direkte i modstrid med Lissabon-traktaten, som måske ikke bliver vedtaget straks. Ingen chance for, at teorien bliver realiseret, fordi straks 26 andre lande ville kræve den samme status, og Lissabon-traktaten ville de facto være død. Forfatningsdomstolen har ikke engang et forbehold i folkeretten for sin fortolkning af Lissabon-traktaten! EU og EF-domstolen kan derfor frit gennemtvinge deres fortolkning. Den tyske forfatningsdomstol har aldrig ophævet en afgørelse fra EF-Domstolen (prøvet det endnu). Og Domstolen har aldrig afvist et EU-direktiv, og dermed ophævelse af det.

Den manglende legitimitet for den nuværende eksistens af EF-Domstolen er ikke engang omtalt i Forfatningsdomstolens kendelse, (skønt det udtrykkeligt er indeholdt i Schachtschneiders klage). Forfatningsdomstolens beslutninger har altid haft forrang for national lovgivning i de seneste årtier. 

[18] 10. Aug. 2009 Goldseiten: Højtstående advokater har forlangt begrænsninger for  Forfatningsdomstolen. "I fremtiden har lovgiver at forpligte Forfatningsdomstolen  …" Nå, hvordan var det nu i forfatningsretten? "Lovgiveren kontrolleres af domstolene". Noget som dette kan læses i de gamle tekst - bøger siden Oplysningstiden. Og frem for alt har Tysklands stik-i-rend-advokater opfordret til det stik modsatte, og dermed afskaffelse af det gamle, etablerede Montesquieu grundlag for loven!? Hvor er ramaskriget fra endnu ikke korrupte advokater?

Lissabon-traktaten - hvor står den nu? 
[19] EU Observer 20 July 2009:  En gruppe af centrum-højre tjekkiske senatorer har angrebet en national lov i forbindelse med EU's Lissabon-traktat og har planer om at bede landets forfatningsdomstol om at udsætte ratifikationen til lovgivningen er ændret. Kritikerne fra senatet, det tjekkiske parlaments øverste kammer, [20] Coir_posterfreedomhævder, at en sådan overdragelse af beføjelser til Bruxelles altid skal godkendes af ikke mindre end et forfatningsmæssigt flertal, hvilket er 60 procent af underhusets deputerede og senatorerne, mens loven om det særlige EU-mandat kun kræver et simpelt flertal. Senator Jiri Oberfalzer kræver også, at rettens egen indflydelse skal styrkes så den berettiges til at kontrollere, om de enkelte skridt, som EU-institutionerne foretager, er i overensstemmelse med den tjekkiske forfatning. Mens senatorerne argumenterer for, at ratificeringen af Lissabon-traktaten bør suspenderes, indtil de foreslåede ændringer er vedtaget, er de også ved at udarbejde en ny klage over den nye traktat for den 27 nationer store blok, der skal stemmes om ved Irlands folkeafstemning den 2. oktober. Præsident Vaclav Klaus har gjort det klart, at han på ingen måde har travlt med at underskrive dokumentet, idet han både venter på initiativerne fra ODS senatorerne og resultatet af den irske afstemning.

[21] The Telegraph 26 July, 2009: Støttet af 17 tjekkiske senatorer, har Klaus, en kritiker af traktaten, planer om at henvise dokumentet til sit lands forfatningsdomstol i begyndelsen af august. Ved at finde en afgørelse om, hvorvidt traktaten er i overensstemmelse med den tjekkiske forfatning, vil Klaus kunne forsinke undertegnelsen af traktaten i den tjekkiske lovgivning, indtil Domstolen har truffet sin afgørelse. 
Det kunne forpurre ambitionerne hos Sverige, den nuværende indehaver af EU's roterende formandskab, om at se traktatens bestemmelser presset igennem inden udgangen af året, hvis Irland stemmer for at godkende traktaten i sin folkeafstemning d. 2. Oktober. Fredrik Reinfeldt, den svenske statsminister, sagde for nylig, at han ønskede at se EU "gå over til Lissabon-traktaten, hvis det er muligt, i slutningen af vores formandskab". Han vil have et EU's stats-topmøde i Bruxelles den 29-30 oktober til at nominere kandidater til stillingerne som 1. præsident for Det Europæiske Råd, hvortil Tony Blair forventes at blive den britiske regerings kandidat, og 2. en ny højtstående repræsentant for udenrigs-og sikkerhedspolitik. 

[5] EurActiv 16 Sept. 2009:  Den konservative gruppe (af MEP'er) håber, at den tjekkiske præsident Václav Klaus og hans polske modpart Lech Kaczynski ikke vil underskrive deres Lissabontraktat-ratifikationer men forhindre EU's reformtraktat i at træde i kraft, indtil de britiske konservative er kommet til magten næste forår, siger Geoffrey Van Orden, et ledende konservativt MEP, til EurActiv i et interview. Og hvis der kommer et valg, er det sandsynligt, at det konservative parti ville vinde dette valg, og [22] Coir_postermonkeyat det ville give den britiske befolkning en folkeafstemning [om Lissabontraktaten]. Og jeg har ingen tvivl om, hvad svaret fra den britiske befolkning om Lissabon-traktaten vil blive. Det ville det være det samme svar som i de fleste europæiske lande, hvis borgere havde fået lejlighed til at udtrykke sig. Jeg vil sige, det er ikke så mærkeligt, folk er mere desillusionerde over politik i alle vore lande, hvis de ser politikerne træffe de beslutninger, de ikke vil have dem til at tage. Det er min første kommentar. For det andet, ja, har alle disse ledere været under et enormt pres, og dette pres vil sandsynligvis fortsætte. 

[23] EU Observer 9. Sept., 2009:Tysklands Forbundsdag vedtog 5. september en lovgivning, der tillader den endelige ratifikation af EU's Lissabon-traktat, hvilket  endnu en gang presser fokus tilbage på Irland og dets folkeafstemning. [24] Bundesrat har vedtaget lovgivningrn d. 18. september 2009.
[25] Deutsche Welle 18 Sept., 2009: Tysklands 16 delstater enedes i fredags enstemmigt om at vedtage ændringer i den nationale lovgivning, der gør EU's reformtraktat mere i overensstemmelse med tysk lovgivning. 

[26] Blogactiv 1 Sept. 2009, ireren Jim Murray: Ved folkeafstemningen sidste år spillede en gruppe kaldet COIR en betydelig rolle og har nu lanceret deres kampagne for et nej ved den kommende folkeafstemning. Ifølge deres hjemmeside står [27] COIR for Liv, Tro og Frihed bl.a. Deres grunde til at modsætte sig traktaten, omfatter påstand om, at den vil: * bringe abort til Irland gennem en kommende afgørelse fra EF-Domstolen om, at abort er en rettighed i henhold til Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Menneskerettigheder. * blive anvendt til at nedbringe den irske mindsteløn til måske så lidt som 1,84 € i timen, via udstationeringsdirektivet - 1,84 € er angiveligt den gennemsnitlige mindsteløn blandt en række medlemsstater .* give EU mulighed for at ændre vores nuværende lave selskabsskatter * begrænse Irlands ret til at søge direkte udenlandske investeringer. De havde en effekt sidste gang, og vil have det igen, hvis ikke de bekæmpes effektivt. 

[28] Coir-poster-vote-weightCOIR synes at være relativt godt finansieret og planlægger en plakatkampagne rundt om i landet.

Kommentar
Vi ser, at den tyske forbundsdag, Forbundsrådet og den tyske forfatningsdomstol er besat af tanken om at aflevere al deres magt til EU, og dermed i realiteten eliminere deres egen myndighed og eksistensberettigelse. Vi ser, at den retslige fortolkning er helt overladt til en ulovlig institution, EU-Domstolen. Kald det hvad man vil, bare ikke demokrati.
Nu til Irland: Mht. den økonomiske dommedags-profeti i tilfælde af et "Nej": Det er ikke sandt - ifølge verdens førende økonomi-avis, Wall Street Journal. [29] The European Journal bringer 100 grunde til at sige "nej" til Lissabon-traktaten. For EU er [30] korruption, og [31] her og [32] her.
Nu ser EU ud til endog at at gøre kritik af pædofili kriminel. Glemt er [33] Marc Dutroux og andre børnelokkere. Så langt ned ad af depravationens og ondskabens vej er EU nået med henblik på at behage sin stadig voksende muslimske befolkningskomponent, som tillader samleje med 9-årige-piger. Jeg tror, en kultur, der har afskaffet beskyttelsen af sine børn, fortjener at uddø.

Men det korrupte EU har nu blot behov for Lissabon-traktaten til at ødelæggel den sidste rest af anstændighed. Derfor [34] tilbyder Barroso 15 mio euro til den irske by Limerick… hvis … Vores eneste håb for at undgå den katastrofale Lissabon-traktat ligger hos en enkelt mand, den tjekkiske præsident Vaclav Klaus, den eneste anstændige og ærlige politiker tilbage i EU. Vil det menneske være stærk nok til at modstå det enorme pres og angreb på ham og hans land? Men selv om han kan udsætte ratifikationen, til de konservative er tilbage ved magten i Det Forenede Kongerige - vil det sandsynligvis ikke være nok. Der er [35] snævre bånd mellem torierne og Rothschild.  Den [36] Nye Verdensorden vil få sin vilje i sidste ende med penge og trusler – med eller uden et irsk “Ja” - og vi fortjener det, fordi vi ikke reagerede over for forræderne, mens tid var – blot sagde: “Pth! Konspirationsteori”!

[1]


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10769

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederskillevejen.jpg
[2] EUbusiness 8 Sept., 2009: : http://www.eubusiness.com/news-eu/treaty-ireland-spain.ct/
[3] irerne ikke vil redde os denne gang: http://www.eubusiness.com/news-eu/ireland-poland.jn/
[4] The Telegraph d.18 Sept: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/6202923/Brussels-lobbyists-have-445000-whip-roun
d-to-push-Irish-Yes-vote.html

[5] tjekkerne: http://euobserver.com/9/28682
[6] The Wall Street Journal 16 Sept. 2009: : http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052970203917304574412641980083218-lMyQjAxMDA5MDEwNjExN
DYyWj.html#articleTabs%3Darticle

[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederschachtschneider13.jpg
[8] Prof Karl Albrecht Schachtschneider, : http://www.hintergrund.de/20090210353/politik/inland/das-unrecht-des-vertrages-von-lissabon.html
[9] dødsstraf bliver genindført med Lissabon-traktaten: http://euro-med.dk/?p=949
[10] Artikel 2 i protokol Nr 6 til EMRK: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/114.htm
[11] video: http://www.youtube.com/watch?v=vdHuRabSQDU&eurl=http%3A%2F%2Fwww.faithfreedom.org%2F2009%2F07%2F
07%2Fislamic-pedophilia-in-practice-video%2F&feature=player_embedded

[12] så EU kan deltage i alle de spændende krige: http://euro-med.dk/?p=10680
[13] José Barroso 2. Marts 2009: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/83&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=enJos%C3%A9

[14] Mr Castaños (EESC): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/09/23&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedervote-2dno-2dto-2dlisbon.jpg
[16] Der Spiegel: http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,641250,00.html
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercoirposter1-2d199x300.jpg
[18] 10. Aug. 2009 Goldseiten:: http://www.goldseitenblog.com/peter_boehringer/index.php/2009/08/10/die-gewaltenteilung-wird-in-frag
e-gestel

[19] EU Observer 20 July 2009: http://euobserver.com/9/28566
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercoir-posterfreedom.jpg
[21] The Telegraph 26 July, 2009: : http://euro-med.dk/billeder/billedercoir-postermonkey3.jpg
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercoir-postermonkey.jpg
[23] EU Observer 9. Sept., 2009: http://euobserver.com/9/28634
[24] Bundesrat har vedtaget lovgivningrn: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
[25] Deutsche Welle 18 Sept., 2009: : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4702776,00.html
[26] Blogactiv 1 Sept. 2009: http://irelandandlisbon.blogactiv.eu/2009/09/01/the-no-side-is-moving/
[27] COIR for Liv, Tro og Frihed: http://www.coircampaign.org/
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercoir-2dposter-2dvote-2dweight.jpg
[29] The European Journal: http://europeanjournal.typepad.com/my_weblog/2009/09/irelands-100-reasons-to-vote-no-to-the-lisbon-t
reaty.html

[30] korruption: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/5872742/EU-whistle-blower-MEP-blocked-from-new-p
ost.html

[31] her : http://euro-med.dk/?p=2353
[32] her: http://euro-med.dk/?p=502
[33] Marc Dutroux : http://judicial-inc.biz/marc_dutroux.htm
[34] tilbyder Barroso 15 mio euro til den irske by Limerick: http://breakingnews.ie/ireland/15m-aid-package-proposed-for-former-dell-workers-426999.html
[35] snævre bånd mellem torierne og Rothschild: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article6814923.e
ce

[36] Nye Verdensorden : http://euro-med.dk/?p=10021