Barroso: Lissabon-traktaten Fører Til Illuminisme, Militær Magt, Hæder Og Verdensregering

Posted By Anders On September 20, 2009 @ 09:37 In Dansk, Euromed | No Comments

Barrosos tale om europæiske værdier. Et uddrag

Resumé: Først roser Barroso pave Johs Paul II fra Krakow for at have igangsat den Nye Verdensordens gnostiske Interfaith bevægelse - begyndelsen på en konstrueret global enhedsreligion. Så nævner han flere gange "menneskets værdighed", en frase der af EU selv er erklæret for "det illuministiske ideal". Til den ende vil Barroso på illuministisk vis udvikle os tilbagestående undermennesker - lige som Hitler, Stalin og Mao ville. Dertil hører også, at Barroso fremhæver Lissabon-Traktaten som vejen til EUs militære storhed med indsatser for at skabe fred overalt i verden. Endv. skal Lissabon-Traktaten sikre, at EU kan komme til at stå for "world governance", styre verden sammen med ligesindede. Det værste, der iflg. Barroso kan ske, er, at EU ikke taler med diktaturets ene stemme, men forfalder til hæslig nationalisme og fædrelandskærlighed. For det vil mindske (hans) EUs hæder, storhed og mulighed for at føre krig i fredens navn. Og han roser de europæiskee værdier - "Frihed, Lighed og Broderskab" - sloganer fra den illuministiske Franske Revolution. Usandt påstår Barroso, at mennesket står i centrum af EU, som blev skabt uden om sine borgere, arbejder uden om sine borgere (med undtagelse af bestukne NGOer og koncernlobbyister), og ignorerer sine borgeres udtrykte ønske (f.eks. Lissabon Traktaten).

[1] EU Kommissionspræsident, José Barroso, Krakow, Polen, 6. sept. 2009:   “Dette møde er specielt. For det første på grund af sin placering - her i Krakow, hjemsted for Johannes Paul II, der indkaldte til det første, historiske møde for fred i Assisi i 1986. “

[2] Interfaith[3] Johannes Paul II får en anden illuminists, Barrosos, ros. Til højre kysser han Koranen! i 1986 samlede han i Assissi alle religiøse ledere til 2 dages bønnemøde for verdensfreden til deres “fælles Store Ånd”.  Billedet til venstre er fra det 20. pavelige Interfaith møde. Efter at det 2. Vatikan Koncil og den [4] Nye Katolske Kathekismus (art. 841) har gjort Kristus overflødig ved at erklære, at hans argeste modstandere, muslimerne, også er frelst, finder årlige Interfaith møder sted. Det sker inden for rammerne af den Nye Verdensordens "[5] United Religions´Initiative”, lanceret af det [6] Rockefeller støttede Aspen Institute," som står for New Age Enlightnment, hvis [7] formål er “verdensenhed”. Her er, hvad Luci(fer)s Trust skriver om denne oplysning/illumination: "…. åndelighed skal ikke være begrænset kun til at acceptere og følge de forskrifter, der er indeholdt i verdens skrifter.”
Kommentar: Så Interfaith betyder: Farvel til Bibelen. Farvel til Kristus. Med pavelig velsignelse. De protestantiske kirkers præsteskab følger vidtgående trop. [8] Pave Benedict XVI er nu officielt tiltrådt den Nye Verdensordens politik.

“Polen er, hvor krigen begyndte, og intet andet land symboliserer mere krigens smerte og lidelser og de grusomheder, den bringer. ….
[9] Barroso-satanistJeg vil gerne i dag hylde den meget specielle rolle, som Polen har spillet i Europas genforening. Johannes Paul II er helt sikkert en af de største personligheder i Europas  historie og har spillet en inspirerende rolle. Faktisk sagde Mikhail Gorbachev, at kommunismens sammenbrud ikke ville have været mulig uden ham.

Højre: EU-kommissær José Barroso gør dobbelt håndtegn for den "[10] guddommelige konge", Rothschild's mand, der skal regere verdensstaten. 

Polen er nu et meget respekteret medlem af den europæiske familie. Det deltager fuldt ud i beslutninger om kontinentets fremtid. Hvad skal den fremover være? Min egen opfattelse er klar. Udgangspunktet må være vores tro på menneskets værdighed. Troen på, at denne værdighed er umistelig. Denne opfattelse stammer fra vores fælles intellektuelle, kulturelle og åndelige arv. Den bør forene alle europæere - uanset deres kulturelle, religiøse tro eller filosofiske overbevisning.

Den er kilden til vore fælles europæiske værdier:
Frihed:
fordi hver enkelt er ansvarlig for at udvikle sit eget potentiale. Men man kan ikke gøre dette uden ansvar. Ja, uden ansvar er frihed et tomt begreb. 
[11] Stenkastende-muslimer-i-london-east-endMenneskerettigheder og alle de fundamentale friheder, som går hånd i hånd med retstilstand og demokrati er nu anerkendte som uundværlige i vor union.

Tolerance - eller for at sætte det i højere grad - en solid forståelse for værdien af pluralisme og mangfoldighed i vores samfund. Dette hænger naturligvis stærkt sammen med ånden fra Assisi. Johannes Paul sagde: "At sige 'Europa' skal svare til at sige" åbenhed. "Tolerance betyder, at vi ikke kan acceptere nogen form for forskelsbehandling mellem mennesker.

Solidaritet - solidaritet mellem mennesker, der ikke eksisterer kun som individer, de er en del af et fællesskab. Men også solidaritet mellem medlemslandene  i vores Europæiske Union, og med andre dele af verden, fordi intet land i verden alene kan håndtere de globale udfordringer i det 21. århundrede. For et Europa, der bygger på værdier, skal den moralske udfordring af den globale fattigdom fortsat være et af vores mest overbevisende mål. Vi må ikke tillade, at den økonomiske krise i den udviklede verden skal udtynde vores mission om at bringe hjælp til dem, der står over for udfordringen med at overleve i så mange dele af verden. Jeg er fast besluttet på at fortsætte med at sørge for, at Europa skal bygge på vores pionerarbejde, og fungere som en forkæmper for udviklingslandene - Afrika i særdeleshed. Vores fokus skal fortsat skal være på at nå [12] millenniumudviklingsmålene.

Jeg vil tilføje en særlig bekymring for miljøet, fordi ud over de forpligtelser, vi har for vores medmennesker, er vi også i stigende grad opmærksomme på de forpligtelser, vi har for vores planet og de kommende generationer. 

[13] Eufor2Men Europa bør gøre mere for fred. Derfor håber jeg, at Lissabon-traktaten snart vil blive ratificeret og underskrevet af alle medlemsstater, fordi det vil styrke vores evne til at handle globalt. Vi har været aktive for at fremme menneskerettighederne, aldrig tøvet med at fordømme deres overtrædelse. Men vi skal i højere grad bruge vores potentiale som en civil magt for fred, ved at knytte sikkerhed og udvikling sammen med at redde og rehabilitere fejlslagne stater. Vi kan og skal gøre mere for at spille vores rolle i konfliktløsning og fredsbevarelse og fredsskabelse.  Ikke-spredning vil være en stor udfordring i de kommende år.

Vi må sætte den menneskelige værdighed i centrum for vores bestræbelser.

Jeg tror, at hverken markedet eller staten er mål i sig selv. De er blot et middel til et formål. Det formål er den menneskelige udvikling. Med andre ord, er de vores tjenere, ikke vore  herrer. De skal skabe de betingelser, der fremmer den størst mulige udvikling af hver og én af os.

Så for at betragte markedet et øjeblik, så har krisen lært os, at vi har brug for en effektiv regulering for at sikre, at det virker for mennesker. Men det er ikke nok. Fordi selv
den smarteste og mest effektive regulering kan ikke erstatte behovet for, at virksomhederne skal opføre sig ansvarligt. For i sidste ende var krisen ikke primært en krise pga. (svigtende) regulering og tilsyn. Det var først og fremmest en værdikrise, og jeg insisterer på ordet værdi. Det resulterede, i hvert fald delvis, ud fra en manglende evne hos nogle til at forstå deres bredere etiske ansvar, fra overvægten af et paradigme, som ikke var [14] bæredygtigt (kommunistisk begreb). I fremtiden skal markederne være  rettet mod udøvelse af det fælles gode.

Jeg mener også, at vores unikke europæiske erfaringer er afgørende relevante internationalt. Krisen har vist, at verden har brug for værdier og nye modeller for at inspirere til nye idéer. Efter krisen vil økonomien være forskellig fra før-krise-økonomien. Der vil være en langt større vægt på alle former for bæredygtighed -finansielt, socialt, miljømæssigt. Det er vores model, den europæiske samfundsmodel, som er bedst rustet til at tage denne udfordring op.
Krisen viste uden nogen tvivl, at den globale indbyrdes afhængighed er irreversibel. Men det globale samfund har endnu ikke fundet et fælles sæt af værdier og regler, eller endda de rigtige fora, inden for hvilke vi skal arbejde på disse regler og værdier. Med over 50 års transnationel regelfastsættelse og forvaltning af indbyrdes afhængighed, er Europa den naturlige fortaler for global styring ([15] world governance), som verden nu behøver mere end nogensinde. Det er på denne måde, at Europa ønsker at hjælpe med at forme den globale styring med sine positive værdier.

Dette kunne være Europas øjeblik. Et kontinent, hvor frygtelige grusomheder blev begået i det sidste århundrede har kald til at blive en førende kraft for fremskridt i dette århundrede.

[16] Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150 Europa nu står over for et vanskeligt valg. Et valg, som ikke længere kan udskydes. Hvis Europa fungerer som en enhed og taler med én stemme, kan det blive en med-leder i  verden, i partnerskab med andre. Men hvis det ikke handler som en enhed - hvis det falder som offer for det "splittede magt-syndrom«, til grim nationalisme og chauvinisme, - vil det være forvist til sidelinjen. Europa skal vælge den første af disse muligheder. Ikke så det kan søge magten for sin egen skyld, men for at det kan blive forkæmper for værdier som fred, frihed og solidaritet og for at give vores positive bidrag.

Det er den slags i Europa, jeg tror på. Et Europa, der sætter mennesker i centrum for sit projekt. Et Europa, der fremmer menneskers
udvikling
i størst mulig forstand. Et Europa, som fremmer udviklingen af "det hele menneske og alle mennesker."”

Kommentar
Barroso taler ikke sandt. EU sætter ikke borgerne i centrum af sit projekt. EU har ingen forbindelse med europæerne. EU blev skabt uden europæerne og arbejder højt over dem.
Det er tilsyneladende en pæn tale baseret på [17] EU Charteret om Fundamentale Rettigheder. Men Lissabontraktaten siges at være nødvendig for EU's militære ambitioner overalt i verden under betegnelserne fredsskabelse og fredsbevarelse. Et "ædelt" formål - som man ser det i Afghanistan og Irak - og hvor næste gang? Dette er helt i overensstemmelse med forventningerne hos [18] Javier Solana, som også savler efter Lissabon-traktaten som børn efter slik for at erobre verden for den Nye Verdensorden - i Somalia, fx.

[19] Benita-Ferrero-Waldner-EuromediterraneanLad os se på disse værdier: Frihed. Hvem er fri i Europa? Medierne fik ordre på at indføre selvcensur, hvis de ønskede at undgå lovgivning mod ytringsfriheden ([20] Benita Ferrero Waldner, Wien 22. maj, 2006) – og gentaget af [21] Euromed og Medierne. Hvis europæerne skulle være tilbøjelige til at give udtryk for deres utilfredshed med muslimer og citerer Koranvers, kan de kan blive dømt til [22] 3 års fængsel for fremmedhad og racisme (Gert Wilders slap med nød og næppe). Vi har ret til at sige nej til Lissabon-Traktaten, hvis vi får lov at stemme - men EU er lige glad.

[17] EUs Charter Om Fundamentale Rettigheder indeholder en masse fine ord om f.eks. ytringsfriheden. Men de synes kun at gælde for mindretal, så som homoseksuelle, muslimske immgranter osv. Artikel 11, Ytrings-og informationsfrihed siger: … 2. Frihed og pluralisme i medierne skal respekteres. (Hvilket EU ikke gør!). [23] Euromediterranien forbigås systematisk – ja [24] kaldes sågar konspirationsteori – skønt EUs dokumenter i stedet viser konspirationspraksis.

Artikel 21: Ikke-diskriminering. “Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering er forbudt. Senere hedder det: Nydelse af disse rettigheder medfører ansvar og pligter med hensyn til andre personer, til det menneskelige fællesskab og de kommende generationer.” Så hvad der er tilbage at kritisere? Kun det lokale fodboldhold! Fint at sige, der er ytringsfrihed - men det er forbudt at beskrive og kritisere det,  der virkelig er ved at ændre vore samfund!

Artikel 41
Ret til god forvaltning: 2. Denne ret omfatter enhvers ret til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning, som måtte berøre ham/hende negativt. Så hvorfor har EU og dets regeringshåndlangere ikke hørt mig, eller givet mig og alle andre europæere ret til at stemme om deres Lissabon-traktat?

[25] Illuminatpyramide-illuminerer-klodenSolidaritet: omfatter hele verden - især Afrika. Dette job bliver allerede praktiseret i [23] Euromediterranien-processen, nu [26] Unionen for Middelhavet. Eller gør det? Inden 2050 vil EU have lokket [27] 56 mio faglærte afrikanske arbejdere og deres familier til EU, hvilket efterlader afrikanerne i stigende tilbageståenhed og fattigdom. Så siger Barroso: "Vi må ikke tillade, at den økonomiske krise i den udviklede verden udtynder vores mission om at bringe hjælp til dem, der står over for den udfordring at overleve i så mange dele af verden". Næsten rørende idealistisk. Men sandheden er, at hans partnere i den Nye Verdensorden, som han så ofte nævner, er de Rothschild agenter, der [28] lavede krisen, dvs. den [29] Amerikanske Centralbank, Fed, og Wall Street. [30] Barroso's økonomiske vagthunde så alle de subprime bobler og fiduser – men sagde ikke noget. Og [31] nu  hyrer Barroso den samme Rothschildbande til at kontrollere EU's og verdens økonomi igen! Viser han os, solidaritet ved at acceptere [32] Codex Alimentarius og udsætte os for GM-fødevarer uden mærkning?  Art. 20 handler om ligestilling.

Miljø: Dette viser bedre end noget andet arten af Mr. Barroso og [33] EU's klima-svindel: En stor løgn, der egner sig til at plyndre os undersåtter og fremme deres [34] verdensstat. Der er ingen klimakrise - og der er ingen CO2-skader på Jorden.

Menneskelig udvikling og menneskets værdighed: Dette er det mest skræmmende, da det er et klart Ny Verdensordensmål. I [35] explanatory statement af dette EU forslag står: "Det (EU) skrider frem mod sit mål om oprettelse af et politisk fællesskab i overensstemmelse med det [36] illuministiske ideal om menneskets ophøjede værdighed." Jeg er bange for, at i stedet for at udvikles, er vi i en smertefuld afvikling af menneskeheden ind i en [37] posthuman fase.  Hitler, Stalin og deres konsorter“ fulgte også  [38] Adam Weishaupts illuministiske ideal om menneskers udvikling og overmenneskenes sublime værdighed.

"Menneskets ophøjede værdighed" er af EU erklæret for et illuministisk mål  - og Barroso fremsætter her sin illuministiske trosbekendelse!

Se på ordene frihed, lighed, solidaritet. Sammenlign dem med "Frihed, Lighed og Broderskab" - et slogan fra den Franske Revolution, der blev indledt og instrueret af  illuminister/illuminati.
[39] Marquis de Luchet, illuministen Mirabeaus ven, skrev i januar 1789 i sit essay om Illuminat/illuminist-sekten: "Vildledte folk. Man må forstå, at der findes en sammensværgelse til fordel for despotisme mod frihed, for uduelighed mod talent, last mod dyd, eller uvidenhed mod lyset! … Alle arter af mislykkethed, der rammer Jorden, hver halvfærdig idé, hver opfindelse passer til [38] illuminaternes ideal.… Målet er herredømme over alt og alle. "


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10680

URLs in this post:
[1] EU Kommissionspræsident, José Barroso, Krakow, Polen, 6. sept. 2009:: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/speeches_20090906_en.pdf
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederinterfaith13.jpg
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/pope-kisses-koran.jpg
[4] Nye Katolske Kathekismus : http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm#841
[5] United Religions´Initiative: http://www.augustreview.com/issues/religion/global_religion_for_global_governance_2005071210/
[6] Rockefeller støttede Aspen Institute: http://euro-med.dk/?p=341
[7] formål er “verdensenhed”.: http://www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill__1/key_concepts/education_in_the_new_
age

[8] Pave Benedict XVI: http://euro-med.dk/?p=9510
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbarroso-2dsatanist9.jpg
[10] guddommelige konge: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica24.htm#twenty-four
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstenkastende-2dmuslimer-2di-2dlondon-2deast-2dend11.jpg
[12] millenniumudviklingsmålene: http://www.un.org/millenniumgoals/
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereufor2.bmp
[14] bæredygtigt: http://euro-med.dk/?p=9541
[15] world governance: http://euro-med.dk/?p=10021
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbabel-2dtower-2deurope-2dmany-2dtongues-2done-2dvoice-2d1502.jpg
[17] EU Charteret om Fundamentale Rettigheder: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
[18] Javier Solana: http://euro-med.dk/?p=10042
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbenita-2dferrero-2dwaldner-2deuromediterranean14.jpg
[20] Benita Ferrero Waldner, Wien 22. maj, 2006: http://euro-med.dk/?p=9058
[21] Euromed og Medierne: http://euro-med.dk/EU-Documents/Euromed-And-The-Media-Media-0607.pdf
[22] 3 års fængsel for fremmedhad og racisme : http://euro-med.dk/EU-Documents/Framework-Decision-On-Racism-And-Xenophobia-93739.pdf
[23] Euromediterranien: http://euro-med.dk/?p=8949
[24] kaldes sågar konspirationsteori: http://sydsvenskan.se/sverige/article547942/quotEurabiaquot-jamfors-med-konspirationsteorier.html
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederilluminatpyramide-2dilluminerer-2dkloden.jpg
[26] Unionen for Middelhavet: http://euro-med.dk/?p=1226
[27] 56 mio faglærte afrikanske arbejdere og deres familier til EU: http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%
20hamiltonMORE

[28] lavede krisen: http://euro-med.dk/?p=8191
[29] Amerikanske Centralbank: http://euro-med.dk/?p=3167
[30] Barroso's økonomiske vagthunde : http://euro-med.dk/?p=6956
[31] nu  hyrer Barroso den samme Rothschildbande: http://euro-med.dk/?p=9078
[32] Codex Alimentarius : http://euro-med.dk/?p=10550
[33] EU's klima-svindel: http://euro-med.dk/?p=8401
[34] verdensstat: http://euro-med.dk/?p=5141
[35] explanatory statement af dette EU forslag : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[36] illuministiske: http://euro-med.dk/?p=511
[37] posthuman fase: http://euro-med.dk/?p=
[38] Adam Weishaupts illuministiske ideal: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[39] Marquis de Luchet, illuministen Mirabeaus ven: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/german_union_and_french_revolution.htm