"Vi skal ikke se bort fra kulturelle forskelligheder. Den menneskelige utilpashed er også en afspejling af den nuværende farlige march i retning af en skizofren verden." (Club of Rome)

Jeg har ofte spekuleret over, hvor EU har sine klichéer fra. For dens åbenlyse ideologi er igen og igen bliver omsat i et par ord som: det nye globale samfund/den nye verdensorden, verdens-regeringsførelse, klimaændring, miljø, bæredygtig udvikling, fælles velstand, fred og sikkerhed, fælles værdier, energiforsyning,  demokrati, menneskerettigheder, afhængighed, NGO'er, livslang indlæring, leve sammen i mangfoldighed, dialog, illuminist mv. Man har sit ordvalg  fra samme kilde som  sin politiske ideologi.

Det følgende skal vise: 1. Hvordan EU-fraserne ligner Club of Romes fra tiden, før EU blev til. 2. Endvidere hvilken arv EU har overtaget fra denne kilde - og dermed EUs væsen i den Nye Verdensorden.

Faktisk har Club of Rome gennem EU realiseret næsten hele det følgende ideologisk/politiske program!
Nu har de oprettet Club of Rome skoler til at indoktrinere vore børn i dette program.

Club of Rome er den Nye Verdensorden's ideologiske tænketank og blev gengrundlagt i 1968 på David Rockefeller's italienske landsted, Serbelloni - men David var medlem af denne klub allerede i 1953!
Jeg har en mistanke om, at EUs formuleringer stammer fra den første offentlige manifestation af den nye verdensorden: "Grænser for Vækst"  af Dennis Meadows (1973) og "Den Første Globale Revolution" af (s. 75)Alexander King & Bertrand Schneider, Club of Rome, 1991. Alexander King var en af grundlæggerne af Romklubben. Jeg har ikke været i stand til at spore dette ordvalg længere tilbage. Gorbatjov, Steven Rockefeller og Maurice Strong skrev "Earth Charter" 1994-2000 - og bruger en lignende formulering som "Den Første Globale Revolution".

Club of Rome er tæt tilknyttet EU, som det fremgår af dette dokument fra 2001: Club of Rome arrangerede en høring i EU Parlamentet under protektion af formanden for EU-Parlamentet og modtog "værdifulde bidrag fra Kommissionen".

Her er citater fra dette Club of Rome-program på 165 sider:
"Jeg håber, at Club of Rome vil fortsætte med at skabe uro i sløve sjæle " Prins Philip, hertug af Edinburgh.
Se denne imponerende liste over klubbens æresmedlemmer.

"Der er behov for at overveje alle disse (interaktive globale problemer) som væsentlige vinkler af illumination (Point3/Introduction)… og gøre vores vision bæredygtig og derefter mobilisere den menneskelige energi og politiske vilje til at opbygge det nye globale samfund".

"Vi er overbeviste om, at vi er i begyndelsen af et nyt verdenssamfund".
Sandsynligheden for store forstyrrelser  og ændringer i verdens klima, den usikre karakter af verdens fødevaresikkerhed, tvivl om energiforsyning og omfattende ændringer i den geopolitiske situation."

"Vi er overbevist om, at omfanget af disse ændringer er nok til til en større revolution på verdensplan."

"Der er positive tegn. Unge er gode til at starte revolutioner."

"Den menneskelige race er gennem sin udnyttelse af naturen i gang med et væddeløb mod ødelæggelse af planeten, og muligheden for uoprettelige klimatiske ændringer er overhængende trusler. En universel politisk vilje er nødvendig."

"Verdens solidaritet skal opstå på grund af omfanget af farer for fremtiden."

"Håb for omformningen af verdenssamfundet
T
iden er ved at rinde ud."  Fødevareforsyningen rækker ikke til befolkningstilvæksten. Tab af fælles værdier som religion og tro på det politiske system, herunder velfærdsstaten, der har ødelagt ansvar og selvstændighed, har ført til manglende disciplin, vandalisme og vold, som fører til terrorisme.
Mafialignende organisationer stræber efter penge og magt. Narkotikahandel siges at tjene mere end oliebranchen! Der er opstået et vakuum."

Her er planlæggerne af vor fremtid. Og dem har vi ikke valgt!

"CO2 anses for at forvolde større stigning i temperaturen end nogen cykliske ændringer i historisk tid!

"Olie vil blive dyrere. Stor energikrise opstår om et par årtier, fordi der ikke er alternativer til svindende oliereserver. Atomkraft er det eneste reelle alternativ - men vil ikke være på plads på grund af manglende ressourcer og tid."

"Der er nok mad til alle - blot kan de fattige ikke betale for den! Kornprodukter kræver en masse olie. Mangel på olie reducerer fødevareproduktion. "

"Vi må finde en løsning! Ellers vil folk gå i panik!"

"Vi har brug for fjender. Vores nye fjender er vandmangel, sult, underernæring,   analfabetisme,  arbejdsløshed. Men de er alt for ukendte til at fremstilles som fjender til gavn for verdens sammenhold."

"I vores søgen efter en fælles fjende, kom vi på, at  forurening, global opvarmning, hungersnød, vandmangel ville passe ind i programmet!!!
I deres helhed og samspillet mellem dem kan disse fænomener udgøre en fælles trussel, der må konfronteres af alle i fællig.
Men disse fænomener er kun symptomerne.
Vores virkelige fjende er menneskeheden selv
!"

" Demokrati og menneskerettigheder: "I sin nuværende form passer demokrati ikke længere til de opgaver, der er forude. Kun få politikere i embedet er virkelig bevidste om den globale karakter af problemerne. Hvis politikerne ikke bliver globale, bliver de måske væltet af ekstremister!"

"Er denne nye verden, vi befinder os i, til at regere? Med de eksisterende strukturer og holdninger sandsynligvis ikke."

"Problemet er at opfinde instrumenter til styreformer uden vold! - For at sikre fred, retfærdighed, sikkerhed og opfyldelsen af vækst skal vi finde bedre hjælp til regeringsførelse på nationalt og internationalt plan. Og vi skal beslutte om regeringsførelsens kendetegn.


"I vores ordforråd er global styring ikke ensbetydende med regering, men snarere institutioner, der er oprettet til samarbejde, koordinering og fælles indsats mellem suveræne stater! Mange internationale opgaver kan udføres ved hjælp af ikke-statslige ordninger. På mange felter har nationale regeringer indset, at den effektive indsættelse af deres suverænitet kræver, at den skal sammenlægges med andre staters suverænitet.

Den stigende kompleksitet af verden gør det absolut nødvendigt at have et fuldstændigt tag på den enorme mængde information, før en konklusion nås.
De forskellige magtcentre må lære at samarbejde."

"I den nye verden kan nationale regeringer ikke længere have monopol på beslutningsprocessen.

"Symptomer på den globale utilpashed: narkotika, vold, sex ekshibitionisme, terrorisme, mafiaer. De unge har ingen vejledere længere! Børn lærer at være personer uden frihed eller individuelle valg. Medmindre en ung person har masser af mod, han ikke kan handle på egen hånd. Forældre og lærere accepteres ikke længere."
  Som løsning tilbydes et Koran-vers:
"Visselig er man under stress - bortset fra dem der tror og gør gode (muslimske) gerninger"!!!
 
Lige som Club of Rome trådte Frankfurtskolen/68er oprøret frem i 1968

"Den menneskelige utilpashed er en normal fase i denne store forandring. Genfødsel kan ikke finde sted uden smerter!
Forebyggelse af global opvarmning
er en af de største udfordringer, som menneskeheden har stået over for.
CO2-udslippet skal reduceres. Verdensomspændende kampagne for energibesparelse."

"Et FN-initiativ, et Miljøsikkerhedsråd, anbefales  samt regelmæssige møder mellem industrielle ledere, bankfolk og politiske embedsmænd om miljøet. FN skal indkalde til en regeringskonference til at planlægge alternativ energi. Det er vigtigt at anvende de bedste hjerner og udstyr, fordi sagen er så vigtig. Offentligheden skal informeres gennem uddannelsesprogrammer til at forstå konsekvenserne af passivitet! Dette vil omfatte energibesparelser, betydningen af bevarelse af kulturelle værdier, miljøbeskyttelse osv."

"Vi opfordrer UNESCO til at tage sig af denne opgave! "

"Støtte små virksomheder og NGO'er.
En vigtig opgave for Club of Rome er at overbevise de politiske beslutningstagere om, at det er muligt for Nord og Syd at arbejde sammen. Europa bør give støtte til udvikling og fremme udviklingen af teknik og forskning i Syd. "

"Du skal ikke tænke på verden som et atlas af nationale stater. Betragt det som et vejr-kort med vejr-systemer hvirvlende uafhængigt af nationale grænser: Dette er indbyrdes afhængighed/intedependens !"

"Genoplivningen af kulturelle identiteter og enorme regionale enheder er forenelige. Den tilsyneladende konflikt udspringer af vanskeligheden ved at forene dem inden for rammerne af den nationale stat, som ikke kan tilpasses den aktuelle situation og derfor behøver at blive erstattet af et verdenssamfund!"

"Vi kan ikke ønske det nye samfund uden at det bygger på den antagelse, at vi kan leve sammen i forskellighed."
 

"Til de globale problemer har vi brug for et globalt forum … .
Nationale demokratiske regeringer kan kun planlægge ad hoc - ikke fremsynet. Og de kan ikke håndtere globale problemer. De behøver ikke forny sig - men reagerer på pres fra folket! "

"Vores fremtidige opgave er med en utrolig hastighed til at tilpasse sig en uophørlige kæde af nye udviklinger - ikke at have faste holdninger! Til hjælp har man massemedierne,  bidrag fra videnskab og læring samt udfordring til uddannelse. Vi er nødt til at lære at absorbere og beherske de kulturelle faktorer, der er nødvendige for intelligent deltagelse i samfundet og for accept af ansvaret. "

"Det vil kræve megen forskning og arbejde at nytænke den ædle opgave for uddannelse, således at lærerne opdager det enorme og ædle i deres opgave:" At bane vejen for en udvikling af sind og adfærd og dermed give fødsel til det nye civilisation. "
 

Kan vi tale om universale værdier, der er fælles for alle indbyggere på planeten?
Blandt de værdier, som forhåbentlig alle er enige om, foreslår vi: frihed, tolerance, menneskerettigheder, fred.

"Dialog og kommunikation gør sameksistens mulig - fordi kulturelle værdier kun tilsyneladende adskiller sig fra hinanden.

Tænke globalt - handle lokalt. Mange lokale NGO'er hjælper mennesker i forskellige
situationer.

"En streng stammeopfattelse må være i miskredit."

" Vi er nødt til at konstruere stabilitet. Dette kan kun ske ved dyrkning af oplyst (illumineret) interesse for overlevelsen af racen på verdensplan. Dette kan kun gøres muligt gennem universel forståelse af den knibe, menneskeheden er i, dens farer og dens løfter.

Kommentar: Jeg tror, Club of Rome har dannet  skole for eurokraterne - og at de har lært at blive godt oplyste, illuministiske (explanatory statement)- som de siger - ansatte af de reelle magthavere i verden: Lederne af den Nye Verdensorden.
Bemærk: når disse ideologer siger vi, mener de vi - ikke dig og mig!

Disse folk indrømmer frækt, at de fandt på kunstige "fjender" som menneskeskabt klimaforandring for at skræmme os skyldbetyngede sammen og ind i deres verdensstatprogram.

Og læg mærke til: De vil såmænd ikke andet end at gøre dig til en ny Peer Gynt - vendekåbe-mennesket uden holdning eller sjæl - en tom skal -
robotter, som menneskene med de kasseformede hoveder på EU posteren! Er vi ikke allerede vidtgående kommet dertil?

Her er andre kommentarer på tysk til dette program