Osiris - Horus  Eye PyramidResumé: Dette er Andrew G. Marshalls  gennemgang af, hvordan verdenseliten har tiltaget sig stadig mere magt i de sidste 20 år. Udviklingen styres af Foundations som Rockefellers, Carnegies, Fords osv., der har stærke redskaber i deres klubber, Universiteter, internationale politiske sammenslutninger som G20, G8, G5, EU. Nu kræver Gordon Brown en verdenscentralbank og world governance. Council on Foreign Relations mener, at nationalstaterne bliver opløst i "world governance": Staternes enkeltelementer: domstole, reguleringsorganer, koncernledere, og selv lovgivende forsamlinger er med i netværk med deres kolleger verden over, opretter et fintmasket net af forbindelser, der udgør en ny, tværstyringsorden. Det er blevet den mest udbredte og effektive måde til international regering. Der sker under world governance en tværnational omstruktureing af samfundsklasserne: Den internationale elite, 6000 i superklassen, er statsløs, samarbejder på tværs af grænserne og er aktivt gennem gældsslaveri ved at afskaffe/reducere middelklassen, der omdannes til tværnational arbejderklasse, som vil blive sultet mere eller mindre ihjel. Den tværnationale elite har dannet et netværk af tværnationale stater, der har afgivet dele af deres suverænitet til overnationale styringsorganer. Nationalstaten har udspillet sin rolle, og i dette århundrede vil den være forsvundet - der vil være en globalt styret regering og vil alle være verdensborgere, siger Council on Foreign Relations. Således er “World Governance” lumskere, mere snigende forræderi end FNs synlige verdensregering.

Vi har set, at den Nye Verdensordensklub, Club of Rome, har beskrevet den Nye Verdensorden som en  kommunistisk diktatorisk enverdensstat. Hvordan organiserer de denne tavse marxistiske revolution? På denne video kan man se Adrian Salbuchi fortælle Den Nye Verdensorden, at vi er forberedt på dens onde gerninger.

Dette er et uddrag af Andrew Marshall's monografi om den Nye Verdensorden - her om den herskende klasse. Først gennemgår forfatteren de regionale byggesten: EU/ Middelhavsunionen), NAFTA / den spirende Nordamerikanske Union, og ASEAN, Afrika og Sydamerika som verdensstaten skal bygges af. Man er i gang med at forsøge at erobre Centralasien – med fare for en planlagt verdenskrig med Rusland (Die Welt 10. maj, 2009) For, som Obama's mentor, Zbigniew Brzezinski, sagde: "Vi kan ikke springe ind i verdensregeringen gennem et hurtig skridt …. Forudsætningen for ægte globalisering til sidst er det progressive regionaliseringsprincip på grund af, at vi bevæger os i retning af større og mere stabile, mere samarbejdsvillige enheder. "
"Dette er en form for socialisme, der kendes som
fascisme, og det vil være den type verdensregering, magteliten planlægger i sidste ende at skabe og kontrollere. I denne regering vil magteliten kontrollere politikere, der vil blive regeringschefer, som vil formidle love, regler og regulativer, der er  gunstige for visse internationale selskaber."

Hvordan den internationale regerende klasse formåede at gribe magten i verden
Kloden-i NVOs-håndAndrew Gavin Marshall, Global Research 13 Aug. 2009: Det økonomiske grundlag for den nuværende krise blev lagt i "Clintons globale projekt." Administrationen omfavnede globaliseringen som sin 'storstrategi'-dvs dens grundlæggende udenrigspolitiske indstilling  mod verden. Den dominerende stilling i USA tillod den liberale gruppe i den amerikanske kapitalistiske klasse at fungere som en forkant af en tværnational herskende elite, der gik i gang med  at danne en tværnational elite-alliance, der kan handle for at fremme omfattende interesser for den internationale kapitalistiske klasse. [75]
I oktober 2008, sagde Gordon Brown, at vi "skal have en ny Bretton Woods - opbygge en ny international finansiel arkitektur for de kommende år." En artikel i The Telegraph rapporterede, at Gordon Brown ønsker "at se IMF reformeret, så den bliver en 'global centralbank”, der nøje overvåger den internationale økonomi og det finansielle system." [88] I en lederartikel i Washington Post, skrev Gordon Brown, at "den nye Bretton Woods" bør bygge videre på begrebet "global governance." [ 89] Han opfordrer også til en "global økonomisk politibetjent", måske i form af Bank for International Settlements (BIS) [90]. I november 2008 blev det rapporteret, at Baron David de Rothschild "deler de fleste menneskers mening, at der er en ny verdensorden. I sin udtalelse siger han, at banker vil betale deres gæld ud, og der vil komme en ny form for global governance. "[91]
Ud af den finansielle krises aske vil der opstå en ny verdensorden under opbygningen af  global regering.

I en artikel i Foreign Affairs 1997, Council on Foreign Relations´Journal,  diskuterer Anne-Marie Slaughter det teoretiske grundlag for den nye verdensorden. Hun forklarer fremkomsten af, hvad hun kalder en "ny middelalderlighed" i modsætning til liberal internationalisme. "Hvor liberale internationalister ser et behov for internationale regler og institutioner for at løse problemer, proklamerer de nye middelalderlige nationalstatens ophør." Resultatet er ikke verdensregering, men den global governance. Hvis regering betegner den formelle magtudøvelse gennem etablerede institutioner, betegner styring kooperativ problemløsning af en skiftende og ofte usikker karakter. "[27]

Slaughter erklærer, at "Staten ikke forsvinder, den falder fra hinanden i sine enkelte funktionelt adskilte dele. Disse dele-domstole, reguleringsorganer, koncernledere, og selv lovgivende forsamlinger er med i netværk med deres kolleger i udlandet, opretter et fintmasket net af forbindelser, der udgør en ny, tværregeringsorden, "og endvidere at "tværstyringsformen er hurtigt ved at blive den mest udbredte og effektive måde til international styring." [28] Slaughter er i øjeblikket direktør for politisk planlægning for USAs udenrigsministerium og har tidligere siddet i bestyrelsen for Council on Foreign Relations.

kloden-i-bilderbergs hænderSamfundsklasserne bliver omstruktureret under world governance
I det sidste par årtier er der sket en samtidig klasseomstrukturering, hvor verdens middelklasse  synker ned i gældsslaveri, mens verdens øverste klasser har indledt en proces med transnationalisering. Hvad vi har været vidne til og er vidne til den seneste tids begivenheder, er transnationalisering af klassestrukturer og dermed af arbejdskraften.

Hvad forbinder den herskende elite?
Den transnationale herskende elite er statsløs.
Det internationale system eksisterer kun som en medviden mellem folk, og i den forstand består systemet af idéer, ikke af materiale kræfter. Det er et sæt af ideer, et tankespind, et system af normer, som er blevet arrangeret af visse mennesker på et bestemt tidspunkt og sted.
En tværnational kapitalistisk klasse (TCC) er dukket op, "og denne TCC er en global herskende klasse. Det er en herskende klasse, fordi den styrer løftestænger for en opbygning tværnationalt statsapparat og den globale beslutningsproces. "[32] Denne klasse har ingen grænser, og er sammensat af teknokratisk, medier, virksomheder, banker, sociale og politiske elite verden. 

"Staterne kan beslutte, at "reducere deres suverænitet eller endog at opgive den. Hvis det skete, ville der ikke længere være et internationalt anarki, som vi kender det. I stedet vil der være en “fagre ny, ikke-anarkistisk verden” - måske en, hvor stater er underordnet i forhold til en verdensregering. "[33]

Som Robinson og Harris forklarer i deres essay, med en tiltagen af TCC, er der også en stigning i et tværnationalt statsapparat (TNS), som er "et spirende netværk, der omfatter omdannede og udadtil integrerede nationale stater, sammen med overnationale økonomiske og politiske fora, men man har endnu ikke opnået nogen centraliseret institutionel form. "[34] Blandt de økonomiske apparater af TNS ses IMF, Verdensbanken, WTO og regionale banker. På den politiske side ser vi en G7, G22, FN, OECD og Den Europæiske Union. Dette blev yderligere fremskyndet med den Trilaterale Kommission", som samler transnationaliserede fraktioner af erhvervslivet, de politiske og intellektuelle eliter i Nordamerika, Europa og Japan." Endvidere har World Economic Forum udgjort en vigtig del af denne klasse, og jeg kan tilføje, Bilderberg-gruppen. Robinson og Harris gør opmærksom på, at "Undersøgelser om opbygningen af en global økonomi og transnationale forvaltningsstrukturer flød ud af tænketanke, universitets-centre, og politiske planlægningsinstitutter i centrale lande." [35]  

TNS apparatet har været et afgørende princip i organisation og socialisering for den tværnationale klasse, "som har verdens bedste universiteter, transnationalt orienterede tænketanke, de førende spidsborgerlige stiftelser, som Harvard School of International Business, Ford [og Rockefeller] og Carnegie Fonden, [og] politiske planlægningsgrupper såsom Council on Foreign Relations. "Disse" eliteplanlægningsgrupper er vigtige for at integrere klassegrupper, udvikling af nye initiativer, kollektive strategier, politikker og projekter om klassestyring, og at skabe konsensus og en politiske kultur omkring disse projekter. "[36]

Robinson og Harris identificerer World Economic Forum som "den mest omfattende tværnationale planlægning organ af TCC og et kvintessens-eksempel på et virkelig globalt netværk, der binder TCC sammen i et transnationalt civilsamfund." [37] Jeg vil i stedet foreslå Bilderberg-gruppen.

Kissinger-order-chaosBilderberg er simpelthen det mest indflydelsesrige planlægningsorgan, der sidder oven på et stort hierarki af forskellige planlægningsorganer og institutioner og selv er en central del af apparatet til dannelsen af en tværnational stat, men er ikke en "verdensregering." Det er en global tænketank

Den økonomiske krise er måske den største "mulighed," der nogensindeer givet TCC til at  omforme verden  efter deres design, idealer og mål.
Men for at nå disse mål, skal alle klasser  transnationaliseres, ikke blot den herskende klasse. Nu hvor der er en "superklasse" af tværnational sammensætning, skal de andre klasser følge trop. Middelklassen er udset til udryddelse, fordi det meste af verden ingen middelklasse har. Og for fuldt ud at integrere og internationalisere en middelklasse, ville dette kræve industrialisering og udvikling i steder som Afrika, og det vil udgøre en massiv trussel mod superklassen, da middelklassen ville være en ventil, hvorigennem de ville miste en stor del af deres rigdom og magt. Deres mål er slukke begrebet om middelklassen og transnationalisere en lavere uuddannet arbejderklasse, gennem hvilken de vil sikre sig ultimativ velstand og magt.

Den økonomiske krise tjener disse formål,og en stor procentdel af lavere klasser i verden, ludfattige endog forud for krisen, vil lide allermest, mest sandsynligt fører det til en massiv reduktion i befolkningstallene, især i "udviklings-" eller "tredje verdens-stater”.

Høg over høg
TCC eller superklassen (Rothkopf  anslår antallet til 6000 personer inden for den herskende klasse), …. er ikke selv immun over for sådanne drastiske og hurtige ændringer.

Opbygning af den politiske struktur i en global regering
Strobe Talbott, viceudenrigsminister i Clinton-regeringen fra 1994 til 2001, er også medlem af Council on Foreign Relations og den Trilaterale Kommission og er i øjeblikket formand for Brookings Institution: "Inden for de næste 100 år, "vil nationer, som vi kender dem, vil være forældede; alle stater vil anerkende en enkelt global myndighed. 
Babels_tower_globalismGennem tiderne har der været en generel tendens til større enheder, der kræver suverænitet. Hver Verdenskrig inspirerede oprettelsen af en international organisation, Folkeforbundet i 1920'erne og De Forenede Nationer i 40erne. Det Europæiske Fællesskab fører an med den form for regional samhørighed, der kan bane vejen for globalisme. Den bedste metode til demokrati, er en føderation, en sammenslutning af enkeltstater, der giver visse beføjelser til en central regering og samtidig bevarer så mange andre for sig selv. "[56]

I en 2001-udgave af Foreign Affairs skrev Richard Falk og Andrew Strauss en artikel med titlen "Mod Globalt Parlament": National-staten er et gammeldags begreb, der ikke har nogen rolle at spille i en moderne globaliseret verden. "(61) . Marshall bringer mange flere lignende udtalelser.

Kommentar
Hensigten om udslettelse af middelklassen og dennes udskiftning med poletariat gør naturligvis den massive muslimske indvandring og den tiltagende arbejdsløshed, som Wall Street superklassen har skabt i middelklassen, forståelig.
Men jeg tror ikke, at den Nye Verdensorden kan klare sig helt uden en veluddannet middelklasse.

Globalisterne foregøgler os en fager ny ikke-anarkistisk verden i deres verdensstat– skønt  globalisieringens hidtidige forløb pga. indvandring og parallelsamfund kun har avlet tiltagende kaos, vold og anarki.

Den mest fremtrædende af Den Nye Verdensordens klubber er uden tvivl Council on Foreign Relations, som styrer i USA og resten af verden ved hjælp af David Rockefeller´Studies Program. Som det fremgår af ovenstående foragter CFR nationalstaten og fremmer den globale styring / verdensregeringen ved en udemokratisk korporativ klike af transnationale selskaber, politikere, medier, mennesker og deres mestre bag hele denne forrædderiske forbrydelse mod os: arkitekterne bag den nye verdensorden, dvs. Illuministerne, for hvem EU erklærer at arbejde (explanatory statement).

UN_NWOCFR gør et forgæves forsøg på at skelne mellem global regering og global styring med henblik på at stikke os blår øjnene: "Hvis regering betegner den formelle magtudøvelse gennem etablerede institutioner, betegner ledelse kooperativ problemløsning af en skiftende og ofte usikre støbning. "Men hvem bestemmer "konsensus" i en fart? Dem med pengene: Illuministerne og deres købte politiske håndlangere, som er åndeligt statsløse. Således sandes det: Penge regerer verden – og de kommer fra Lucifers lydige følgesvende, som har stjålet dem fra os.

Vi får at vide, at komponenter af vores stater (domstole, udøvende magt, lovgivende regeringer osv.) mister deres uafhængighed ved at etablere netværk på verdensplan (dvs. modtager ordrer fra globaliseringens guruer: illuministerne, hvis hoveder er Rothschild- og Rockefellerdynastierne og deres redskaber:Council on Foreign Relations, Bilderberg, den Trilaterale Kommission, Club of Rome.

"Superklassen", "Age of Transitions´” overmenneskelige teknologisk implanterede guder og undermennesker, der skal gøres til robotter, slaver, hvis antal skal bringes ned – de unyttige spisere. Hele bundtet skal transnationaliseres, være statsløse, uden karakter. En kvægbesætning - ikke tænkende enkeltpersoner. Hvor langt de dog allerede er kommet i den retning!

Kun Gud kan stoppe denne galskab - for vi er aldeles hypnotiserede af disse forbrydere.