Dansk


Se dokumentation for klimaløgnen her og her

Resumé: Artiklen i Daily Mail den 8. September 2013 viser en længe kendt 60% stigning i den arktiske isudbredning siden sidste år  - skønt “videnskaben” havde lovet fri skibsfart over en isfri Nordpol i år - og skaffede varmisterne alvorlige problemer: IPCC ’s AR-rapport skal skrives om på en masse punter efter stærkt pres fra regeringerne i verden, fordi de simpelthen er forkerte.

Nu træder oven i købet ærke-varmisten, EUs klimakommissær, Connie Hedegaard, frem og bekender sin mangeårige løgn: Klimavidenskaben var slet ikke én gang for alle slået fast, som hun og hendes ligesindede havde hævdet. Historisk indrømmer hun i The Telegraph, at “videnskaben var forkert, men vores politik er rigtig.” Hvilken løgn: “Videnskaben” indrømmer, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995 - hvorfor der ikke er grundlag for deres klima skrækkampagner. Alligevel siger hun og EU, at deres politiske plyndring af europæerne er rigtig: gennem klimabørs-gebyrer, salg af CO2-licenser, grønne afgifter overalt, rabiat unødvendig og meget dyr omlægning til grønne energikilder. De tager end ikke de billigste kilder i betragtning. Endv. oprettelse af “grønne job” til at klare arbejdsløsheden. De ignorerer, at spanske forskere har fundet, at hvert nyt grønt job koster mere end 2,2 traditionelle jobs. For år tilbage krævede  disse job skatteydersubsidier på mellem 0,5 og 1,0 millioner per job.

Da klimaløgnen ikke længere går ind hos de fleste, bringer EU straks en ny løgn ud af Club of Romes arsenal (First Global Revolution ) for at opretholde “disciplin” i befolkningen under diktaturet: EU appellerer til vores samvittighed i form grøn energiforsyning til de voksende skarer i de mindst udviklede lande, selv om verden har nok fossil energi til den næste 54++ år. Men hun fortæller os ikke EUs virkelige formål:  Rothschilds en-verdens regering skal udvikle sig yderligere - til det kommunistiske bæredygtighedshelvede, Agenda 21s diktatur, med urbanisering og masseophobning af mennesker. Det er vedtaget af UNEA - og for mere end 10 år siden af ​​den NWO-besatte danske regering. En enorm mængde kapital-omfordeling er nødvendig - fra Vesten til de mindst udviklede lande, der af bl.a. uforanderlige religiøse grunde er bundløse huller, og det skønt videnskaben ikke kan vise opvarmning - nogle peger nu endda på en afkølingsperiode i de næste mange år. Og politikernes galskab fortsætter: De har endda ønsker om at udvikle lidet-pruttende køer -  do. mennesker også, tror jeg. Monsanto er klar med GMO.

*

Det følgende er en historisk afsløring af løgnen om menneskeskabt global opvarmning: EU Klimakommissær Connie Hedegård indrømmer at have løjet for os om 1. at “videnskaben “ligger ubestrideligt fast” . 2. At formålet med hendes politik slet ikke var at redde planeten fra at blive stegt til døde. 3. at hun ønsker at stjæle vores penge til “klima bekæmpelse” alligevel, selvom hun indrømmer, at der ikke er noget videnskabeligt grundlag for at bekæmpe opvarmning. 4. at hun har skjult det egentlige formål med at bedrage os: Agenda 21, en verdensregering, som er vedtaget af UNEA i dette år og af det danske Folketing for 10 år siden 5. EU fortsætter løgnen med nye arbejdspladser: Universidad Rey Juan Carlos March 2009, s.1 oplyser, at der for hver nyt grønt job mistes 2.2 traditionelle arbejdspladser + dem, der kunne have været skabt uden den grønne idelogi. Det gennemsnitlige statstilskud per job i 3 kategorier var fra 0.5 - 1 mio. euro (s. 25). Dette er den Nye Verdensordens ansigt.

The Telegraph 16 Sept. 2013 - I et interview argumenterede EU klimakommissær, Connie Hedegaard, at den nuværende politik er korrekt, selv om videnskaben var forkert, fordi en voksende verdensbefolkning vil lægge pres på energiforsyningen, uanset hastigheden hvormed global opvarmning udvikler sig.
“Tænk, hvis om 30 år fra nu af videnskaben kom tilbage og sagde, ‘wow , vi tog fejl, nu har vi nogle nye oplysninger, så vi synes, det forholder sig anderledes”. Den danske kommissær afviste klager fra offentligheden om, at stigninger i elpriserne skal subsidiere vedvarende energi.”

CONNIE_2673422b

Venstre: EU klimakommissær Connie Hedegaard. Måske tænker hun: “Pokker tage dig,  Daily Mail! og din artikel af 8. Sept. om rekordudbredelsen af den arktiske iskappe! Pga., at vi lovede fri sejlads dér og ingen Nordpolsis i år, har din artikel ødelagt vores undskyldning for vores Nye kommunistiske Verdensorden og vor malkning af befolkningerne i den vestlige verden for deres penge: Ingen tror os mere.”

Hedegaards kommentarer kommer,  mens FNs (bedrageriske) Internationale Panel om Klimaændringer (IPCC) forventes at indrømme, at tidligere videnskabelige forudsigelser om global opvarmning og konsekvenserne af kulstofudledninger har vist sig at være forkerte.
Lækkede IPCC-rapporter, der gennemgår forudsigelserne fra 2007, har sat spørgsmålstegn ved, hvor meget klimaforandringer, der har fundet sted, ved at konkludere, at selv med en fordobling af kulstofemissioner fra 1990-niveauet er den globale temperatur i de seneste 10-20 år kun steget lidt eller langsommere end forudset. I Jyllands-Posten d. 16 september 2013 fortæller Björn Lomborg, at IPCC har overdrevet den globale temperaturstigning med 300 %! Ikke så mærkeligt, når selve IPCC-formand Pachauri til Times of India erklærer, at “klimavidenskab” er politisk bestillingsarbejde!

EU har ofte knyttet ekstreme vejrforhold sammen med global opvarmning, efter at IPCC for seks år siden sagde, at den var mere end 50 procent sikker på, at orkaner, oversvømmelser og tørke blev forårsaget af menneskeskabt global opvarmning. Det tal forventes at blive justeret ned til mindre end 21 procent.

Bjørn Lomborg, professor ved Copenhagen Business School og forfatter til ” Cool it” , en bog, der  argumenterer for, at for megen klimapolitik bygger på skræmmekampagner, beskyldte kommissæren for at være “både afstumpet og galt afmarcheret”.

DK-greengas_reduction

“EU klimapolitikker har direkte øget energiomkostningerne og forårsaget mere energifattigdom - 300.000 husstande i Tyskland mistede deres elforsyning sidste år, fordi de ikke kunne betale deres regninger, og millioner er energi-fattige i Storbritannien. EU klimapolitikker vil koste £174.000.000.000  årligt i 2020. EU-kommissæren synes at antyde, at det at spilde £174.000.000.000 ikke er noget problem,” sagde han. “I det omfang EU klimapolitikker har påvirket verden, har det gjort energi dyrere, givet mindre vækst og sendt flere mennesker ud i fattigdom.”

Regeringens egne skøn mht. opfyldelse af EU-målet er en omkostningsstigning på 33 procent oven i den gennemsnitlige elpris, der skal betales af husholdningerne i 2020. Nye EU afgifter på kulstofemissioner fra industrien er anslået til at koste den britiske økonomi £ 700.000.000, en regning, der gives videre til forbrugerne via højere priser.

Den danske regerings Klimaplan Aug. 2013 - nu faktisk helt forgæves, og afsløret som luftkasteller for godtroende eller onde ideologer:
“Menneskeskabte klimaforandringer er reelle og skal tages alvorligt. Regeringen ønsker, at Danmark bidrager aktivt til at opfylde anbefalingerne fra videnskaben mht. betydelige reduktioner i drivhusgasudledningen. Samtidig ønsker vi at vise Danmark som et eksempel for resten af verden.

Forskere anbefaler, at de industrialiserede lande skal reducere deres kollektive udledning af drivhusgasser med 80-95 % i 2050 i forhold til 1990 som led i en samlet halvering af de globale udledninger. EU har forpligtet sig til dette mål. Det betyder, at vi skal tilpasse vores økonomi betydeligt. Regeringen vil barsle med et klimalovforslag.

Ko-metan-udslipMethan-udledninger fra køer kan reduceres ved at ændre fodringen af kvæg og udvikling af såkaldte lav-udledningskvæg!” (GMO, Monsanto? )

Kommentar
Dette er et historisk øjeblik : Menneskeskabt global CO2-opvarmning var det vigtigste argument for for Rothschilds Nye Verdensordens fascistiske / kommunistiske en verdensregering. Efter lang tids enighed i medierne tumler pludselig korthuset sammen, fordi sandheden altid vil sejre i sidste ende. Folk kunne simpelthen se og føle fraværet af den globale opvarmning.

Men - globalisternes lager er fuldt af ideer: I Rapport fra Iron Mountain 1967 kom globalisterne frem med den ide, at frygten for ødelæggelse af en eller anden slags kunne erstatte krig, som ellers er uundværlig for den disciplin og civile samarbejde, der er nødvendig i deres udemokratiske NWO stat.

I rapporten med titlen “The First Global Revolution” (s. 75, 1991) udgivet af Club of Rome, en Rockefeller - globalistisk tænketank, finder vi følgende forbløffende erklæring fra medstifter Alexander King: “Da vi søgte  efter en ny fjende til at forene os, kom vi på idéen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ville passe ind i billedet …. Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben den virkelige fjende er så menneskeheden selv .”

Nu er denne CO2-reduktion en bekostelig affære. I august 2013 udsendte den danske regering en klimaplan - idet den ønskede at reducere det danske udslip med 8,5 mio. tons CO2-ækvivalenter årligt. Iflg opgivne tal svarer dette til 88 mia.. DKr. om  året - dvs 520 mia. Kr. til 2020.

Denne og alle de andre indtægtskilder ( “grønne” afgifter, honorarer til Wall Street / London City klimabørser osv.) må ikke gå tabt for Illuminat- røverne. Så disse ideologiske bankstere finder straks en anden undskyldning for deres én-verdensregering. Nu kan de vende tilbage til Club of Romes Oliemangel igen (oprindeligt sagde de, at den betød verdens ende omkring 2000 e.Kr.) - selv om der er masser af fossil energi i kendte ressourcer til de næste 54 år med det nuværende årsforbrug - og der findes mere i samme takt som olien suges ud (Forbes 27 March 2013).

Brugen af ​​solenergi-koncentratorer til  at generere ekstremt billig og ren brint-brændstof fra havvand (The Independent 15 Apr. 2013Science 2 Aug. 2013), er en mulighed for energiproduktion. Men denne tanke samt tanken om at udvikle Nicola Tesla frie energi (se videoen ovenfor ), eller energi fra luftfugtighed  - BlackLight Hydrinos og her og her - er tabu: Det ville ruinere de store olie-koncerner, som beriger bankfolk med penge til at bestikke NWO politikere og her med.

SENESTE: Y-Net Magazine 28 May 2013: “Europa har mistet sin vilje til at leve som Europa,” siger Mellemøst- eksperten, Dr. Mordechai Kedar, til Ynet. “Det er samlet i museer, i historien. Hvis lederne ikke vil sætte en stopper for indvandringen, vil vi snart høre dødskvalerne fra kontinentet, som vi kender det.”
Og det skyldes den smarte jødiske farisæiske NWO og evige krig mod goyim som beskrevet i deres “Zions Vises Protokoller.” .

*

Resumé: Efter Muhammedkrisen og den organiserede bølge af vold i de muslimske lande,  udbrød der panik  i EU. Under ledelse af EU-kommissær for udenrigsanliggender og udvidelse, Benita Ferrero-Waldner, blev medieredaktører fra europæiske og euro-mediterrane “partnerlande” trommet sammen til et møde i Wien den 22. maj 2006.

Indledningsvis fortalte Ferrero Waldner redaktørerne,  at ytringsfriheden ikke omfatter retten til at fornærme (islam). Medierne skal udvise selvcensur, hvis de ønsker at undgå EU-lovgivning mod ytringsfriheden. Desuden vil redaktionen være nødt til at sørge for selvcensur i egne rækker!
For at uddanne redaktørerne korrekt sendte EUs Audiovisuelle Observatorium de væsentligste redaktører til Moskva for at lære selvcensur af de erfarne russere.

For at give dette vægt vedtog EUs regeringschefer den “Europæiske Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt” i 2007, iflg. hvilken kritik af islam kan føre til 3 års fængsel, som det risikeres i tilfældet Geert Wilders, som citerede Koranen korrekt!
Desuden er der den Europæiske Arrestordre, hvorefter politiet i en EU-medlemsstat kan hente en borger i en anden EU-stat til fængsling i domslandet som følge af en dom in absentia uden den dømtes viden. (f.eks. i Tyrkiet for at fornærme profeten, når Tyrkiet bliver medlem af EU!).

I Wien blev medierne præsenteret med en lang liste af adfærdsmønstre for at sprede multikulturalisme på bekostning af national “stammekultur”: Selvcensur, Selvcensur, selvcensur! Vis multikulturalisme som normalitet i samfundet!.

Lad redaktører fra euromediterrane muslimske “partnerlande” skrive lederne i vore medier. Uddan masser af muslimer som journalister og giv dem positiv særbehandling ved ansættelser. Uddan lokale journalister i multikulturalisme. Gør multikulturel kompetence obligatorisk for journalister.

Vi skal være opmærksomme på, at indvandrerne kommer fra rige kulturelle og åndelige baggrunde! Bevidstgør journalister og redaktører i de eksisterende kodekser og etiske normer. Mangfoldighed i arbejdsstyrken.
Uddan specialiserede talere, der kan forklare og tale på vegne af mindretal og dårligt stillede grupper; Overvåg dækningen i medierne og samspillet med klageinstanser. Arbejd med klageorganer om at indberette tilfælde af racisme

Opret en tolerancedag for verdens religioner, som kan være en del af en bredere kampagne for at forklare de tre abrahamitiske religioner (helt ny EU-interesse for religion!). Støtte interreligiøse og interkulturelle initiativer og projekter. Forpligte sig til et partnerskab mellem synagoger,  kirker og moskeer. Udstillinger for andre trosretninger i kirker (I moskeerne er krucifikser utænkelige og sandsynligvis diskriminerende over et mindretal).
Multi-kulturelle normer i skolernes læseplaner.

*

Jeg genblogger denne artikel fra euro-med.dk 12 Juni 2009, da meget få har forstået baggrunden for tavsheden og den manglende kritik i massemedierne m.h.t. den uendelige muslimske masseindvandring til Europa - hvilken nu  med velsignelse fra “vore” politikere og medier truer med at styrte vor gamle samfundsorden ned i en suicidal afgrund af kaos. Kritikere betragtes som forbrydere og racister!

*

Det følgende er foredrag nr. 2, som jeg holdt i Fællessalen på Christiansborg i SIOEs regi d. 26. maj 2009. Da stofmængden er stor antager fremstillingen let stikordskarakter.

I: Benita-ferrero-waldner-jack-straw-abdullah-gul1Benita Ferrero Waldner 22. maj 2006 (Til ledende euromediterrane journalister under Muhammed-“krisen”):
”Medierne har en særlig vigtig rolle at spille mod racisme og fremmedfrygt, pga. deres magt til at forme samfundsholdninger.
Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige adfærd.
I forlængelse heraf mener vi ikke, medierne bør censureres udefra, men snarere, at I finder måder at censurere jer selv på. Ytringsfrihed er ikke frihed til at fornærme. (kun til at smigre!)
I behandlingen af spørgsmålet om selvcensur, vil jeg også bede jer om at tænke på behovet for overvågning af jeres egne faglige rækker
.”

II: EU’s Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt
Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 DROIPEN 127
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende forsætlige adfærd er strafbar:
a) offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst, national eller etnisk oprindelse.
b) udførelse af en handling som nævnt i a) i form af offentlig udbredelse eller omdeling af skrifter, billeder eller andet materiale.
c) offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af folkedrab (holocaust),
forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser som defineret i artikel 6, 7 og 8 i statutten for Den Internationale Straffedomstol, hvis denne adfærd er rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.
d) offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af de forbrydelser, der er defineret i artikel 6 i chartret for Den Internationale Militærdomstol, der er knyttet som bilag til London-aftalen af 8. august 1945, hvis denne adfærd er rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.

Medlemsstaterne kan i forbindelse med stk. 1 vælge kun at straffe adfærd, der enten udøves på en måde, der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden, eller som er truende,
nedværdigende eller forhånende.
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overtrædelse af artikel 1, straffes med en maksimumsstraf på mindst 1 til 3 års fængsel.

III: Europæisk arrestordre!
I slutningen af februar blev 1 dansker udleveret til strafforfølgelse i Tyskland med risiko for 5 års fængsel – for salg af nazimusik, hvilket ikke er strafbart i Danmark. En tysk ret havde krævet dem udleveret. Denne arrestordre kan forløbe på den måde, at pludselig står et fremmed lands politi (efter Tyrkiets EU optagelse evt. tyrkisk politi) for at afhente en intetanende person, der er dømt ved en udenlandsk ret in absentia – og uden at kunne forsvare sig – f.eks. fordi f.eks. Tyrkiet mener, at en person i hht. EUs rammeafgørelse har fornærmet islam og profeten!

Geert wildersIV: EUs Audiovisuelle Observatorium var i Moskva i 2005 for at lære selvcensur af de erfarne russere
“Under udviklingen af det (russiske) projekt er en dialog med retsvæsenet blevet etableret. ND Hohlov, næstformanden ved Nizhniy Novgorods regionale domstol, og MV Lysov, formanden for Nizhniy Novgorods Regionale råd af dommere, udtrykte deres høje agtelse for projektet. Dommerne har deltaget aktivt i seminarer for journalister i Nizhniy Novgorod.”

V: Racisme, Fremmedfrygt og Medierne
På vej mod respekt og forståelse  for alle religioner og kulturer. Et EU-seminar inden for rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet.
Wien, den 22-23 maj 2006 - under ledelse af det østrigske EU-formandskab i samarbejde med Europa-Kommissionen og Det Europæiske Observationscenter for Racisme og
Fremmedfrygt
(EUMC).

Over 100 førende journalister, mediepraktikere og civilsamfunds-repræsentanter fra Europa, Nordafrika og Mellemøsten deltog. Repræsentation fra næsten alle EU-lande og alle EUs ti Middelhavspartnere.

Euromediterranien-partnerskabet har længe fremmet dialogen  mellem kulturerne i EU og de sydlige Middelhavslande.
* Fostre interkulturel og interreligiøs dialog.
* Bekæmpe racisme og fremmedfrygt og andre former for intolerance

De emner, der drøftes inkluderer:
* forbedre rapporteringsnormer og ansvarlighed hos journalister;
* selvcensurpolitikker i EU og i Syd-Middelhavslandene;
* registrere virkningerne af medierapportering om etniske og religiøse mindretal;
* undgå negative stereotypier
* rekrutteringspraksis i medieindustrien;
* balancere ytringsfrihed med beskyttelse mod hadefuld tale;
* gøre bedre brug af ekspertise og erfaring med civilsamfund

Seminaret var bygget op omkring tre områder:
* Forordning (lovgivning og håndhævelsesmekanismerne);
* Selvcensur (adfærdskodekser, redaktionelle standarder, klagemekanismer);
* Strukturelle tiltag (multikulturel uddannelse, ansættelse, repræsentation af
kulturelle og religiøse grupper i mediernes programmer).

Åbningstalerne blev fulgt op af en hovedtale af  Doudou Dien, FN’s særlige rapportør om moderne former for  racisme, racediskrimination, fremmedfrygt og intolerance:
*politisk instrumentalisering og banalisering af  racisme (???);
*intellektuel legitimering af racisme gennem akademikere og medierne (???);
*stigning i voldelige manifestationer af racisme og fremmedhad (hvem begår volden?)
*stigning i politiske, juridiske og folkelige udtryk for intolerance og diskrimination mod muslimer i Europa, især siden 9 / 11 angreb mod USA.
*Sammenstød mellem de gamle nationale identiteter, der defineres etnisk og religiøst af uddannelse og historiebøgerne, og virkelighedens dynamik i et multikulturelt miljø i de europæiske samfund ligger til grund for genopblussen af racisme og fremmedhad i Europa.
*Den danske karikatur-krise er en illustration af denne identitetskrise (???).
*Anerkend og accepter den grundlæggende realitet,  at disse mennesker ikke kommer fra kosmos, men fra rige kulturelle og åndelige baggrunde.
*Giv (I) og tag (de) og praktiser kulturel mangfoldighed.

Forslag til mediecensur
* Frivillige organer for medieorganisationer kan spille en konstruktiv rolle i selvcensur.
* Sikre, at selvcensur er brugervenlig
* Gør selvcensur mere synlig for offentligheden.
* dialog blandt selvcensurerende organer på begge sider af Middelhavet
* Øge bevidstheden blandt journalister og redaktører om eksisterende kodekser og etiske standarder.
* Mangfoldighed i arbejdsstyrken.
* Gør brug af bestemmelser i lovgivning mod forskelsbehandling, hvor de findes.
* Øg antallet af mindretalsjournalister gennem ligestillingspolitikkerne, positiv særbehandling
* Gøre interkulturel kompetence et obligatorisk jobkrav for professionelle mediefolk

*Vis multikultur som en normal del af samfundet i populære  programmer (fiktion – Morten Korch?).
*Drøfte, hvordan man undgår  sprog, som tilskynder til fordomme, fjendtlighed og spændinger mellem samfund.
* Giv mere adgang til sydens eksperter i det nordlige medier som særlige kolumnister, kommentatorer, etc.;
* Nå ud til minoritetsgrupper og mindretals unge og få dem til at vælge  journalistik som karriere (f.eks gennem stipendier);
* Udvikle uddannelsesprogrammer for at bringe fagfolk fra “Nord” til “Syd” og omvendt;

Deltagerne foreslår, at civilsamfundet:
* Opbygger modne medierelationer ved at udpege og uddanne specialiserede talsmænd, der kan forklare og kan  tale på vegne af mindretal og sårbare grupper;
* Overvåg mediernes rapportering og samspil med klageorganer.

Europæiske / internationale institutioner og fonde
* Støt produktionen af en Euromed med-hvidbog om  fælles standarder for journalistik
* Fortsæt journalistudvekslinger og medieinitiativer som Euromed Journalist-prisen om Kulturel Mangfoldighed;
* Oprettelse af en politisk og juridisk ramme for at fremme mangfoldighed i medierne for at dæmme op for racisme.

Interfaith-copenhagenDeltagerne foreslår, at religiøse ledere
*Forpligter sig til partnerskab mellem synagoger,  kirker og moskeer. mellem synagoger, kirker og moskeer
* Opret udstillinger om andre trosretninger på steder for gudsdyrkelse;
* Etablere en Religionernes Verdenstolerancedag, som kan være en del af en bredere kampagne i medierne for at forklare de tre abrahamske religioner (helt ny interesse for religion!)* Støtte interreligiøse og interkulturelle initiativer og projekter.
* Gør multikultur til standard i skolernes læseplaner.

Kommentar
Der er meget mere! Døm selv om ytringsfriheden er truet i Euromediterranien.

Min holdning er: Ikke at rette vreden mod muslimerne. De er som de er – og alt hvad de gør, gør de pga. Koranens befalinger. Det kan der aldrig laves om på. Derimod retter jeg vreden mod ”vore” politikere som imod bedre vidende og daglige erfaringer blver ved at sluse muslimer ind – for at få udskiftet Europas befolkning og kultur i globalismens uhellige navn.

SENESTE: The Guardian 25 May 2013: Næsten 2/3 (af briterne) tror, der vil komme et “sammenstød mellem civilisationerne” mellem britiske muslimer og hvide briter i Kølvandet på mordet på en britisk soldat  i Woolwich, viser et rundspørge.

*

Resumé: Euromediterranien-processen er baseret på den af EU iværksatte Barcelona-Erklæring fra 1995: 1.. et politisk og sikkerhedsmæssigt partnerskab 2.. et økonomisk og finansielt partnerskab og 3.. et kulturelt, socialt og humanitært partnerskab blev aftalt mellem EU og 9 nordafrikanske og mellemøstlige lande.
I 2008 blev dette væsen udvidet til at være Middelhavsunionen, der omfatter alle EU- og Middelhavslande undtagen Libyen,  men med Jordan i stedet. Unionen har 2 præsidenter, en “partner” og en EU-politiker, en egen parlamentarisk forsamling, såvel som et sekretariatet og nogle flere udvalg. EU-kommissær Louis Michel sagde, at EU skulle omfatte hele Nordafrika - og tidligere EU-kommissær, den italienske udenrigsminister Frattini, sagde, at Middelhavsunionen skulle nå til den Persiske Golf, medinddragende Saudi-Arabien.
Kraften bag denne bevægelse er en verdensregering, som iflg. EU-Rådets formand, van Rompuy, styrer verden siden 2009.

Adskillige politikere har erklærert, at ønske om undergravning af europæiske nationalstater og deres kultur med multikultur er grunden til den muslimsle masseindvandring.

Euromed-processen begyndte med Hitlers samarbejde med stormuftien af ​​Jerusalem, som oprettede Handschar divisionen på Balkan. Efter krigen flygtede mange nazister til Egypten, konverterede og fik høje militære stillinger. De beholdt deres bånd til Europa og arbejdede for tilnærmelse. General de Gaulle ville have hævn, fordi han ikke var inviteret til Jalta. Derfor ønskede han at dominere Europa i stedet for briterne –  ved hjælp af atombomber, venskab med Tyskland og integration af hans franske kolonier i det europæiske samarbejde. Efter oliekrisen i 1973, krøb EF politikere for araberne for at få moderate oliepriser - til trods for Henry Kissingers manipulatoriske firedobling for olieselskaberne af olieprisen gennem Yom Kippur-krigen.

Europarådet overbød sig selv ved at tage arabernes fødselsoverskud  som vandrende arbejdstagere og familiesammenføring samt ved at sprede arabisk kultur i Europa, alt på skatteydernes omkostninger. I Europarådet nedgjorde “vore” parlamentarikere skammeligt vores kultur og religion i 1970erne og roste shariaen og dens kultur til skyerne - og senere fulgte Tony Blair op på disse løgne.

Partnerskabet var ikke juridisk bindende, kun betragtede EU det som sådant, og araberne tog fordelene - men gjorde intet til gengæld.

Med det arabiske forår gik Euromeds hykleri i stå - og den økonomiske krise tog ønsket fra EU-landene om at investere i ”partnerne”. Hvad der forblev, var EUs løfte om at give “partnerne” de fire EU-friheder, herunder fri bevægelighed i EU. Nu er Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan gradvis ved at opnå en sådan “avanceret status”. I praksis betyder det, at EU beholder alle lovlige og ulovlige indvandrere (hurtigt legalisering) med den begrundelse, at de ikke kan sendes tilbage til deres hjemstavn, fordi de elskede diktatoriske “partnerlande” ikke overholder EUs fine “Grundlæggende Rettigheder” - som er til beskyttelse af indvandrere og et våben mod kritiske indfødte europæere (f.eks “Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedfrygt” med 3 års fængsel for kritik).

Selv politikerne bør vide, at Koranen forbyder integration i vantro lande. Ikke desto mindre importerer Europa flere og flere muslimer - med stigende oprør fra utaknemmelige indvandrere og de af den grund forarmede indfødte europæere.

Planen for kulturel islamisering af Europa blev udarbejdet i 2005 af det danske Udenrigsministerium i samarbejde med UNESCO, Den Arabiske Liga og den imperialistiske islamiske ISESCO i “Rabat Commitment”.


*

Berlingske Tidende 27. maj 2013:  »Vi har allerede fået et etnisk proletariat visse steder. Det er skræmmende at tænke på, hvordan det kan udvikle sig, hvis vi ikke tager hånd om det.Fremover skal flere kommuner trække dem i sociale ydelser, « (Karen Hækkerup, social- og integrationsminister medl. af soc. dem., der er hovedskyldig i den muslimske masseindvandring.)

*

Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-Mediterranean

Hvordan kan nogen undre sig over, at muslimer ikke kan integreres? Medina blev i 622 integreret i kun 3% terroristiske muslimer! Et forbillede for Islam.

Se flg. Koransure (engelsk http://quran.com) , der forbyder venskab med og integration i vore vestlige samfund:

Dræb vantro: Sura 2: v.190-192,3:122, 4:95, 9:5.
Vi hensætter de vantro i skræk , Sura 3: 151, S.8:60
Udvandring og kamp mod vantro: Sura 2 v.218, S. 4:97, 100, S. 9:20. For muslimer skal arve kristnes fremmede lande og huse (S. 33:27)
Vantro skal besejres og i Helvede Sura 3 v.12, v.56, S. 8:39, 65,
Ikke tage vantro venner S.3:v.28, 118, S. 4:89, 144, S. 5:55
Vantro er forbrydere S. 3:82 - især hvis de er lys-øjede S. 20:102
Hold ikke løfter til vantro S. 9:1 .

Få indvandrerne væk fra Islam? . S.4: 115: Den, der forlader islam, skal forfölges og styrtes i Helvede.

Grunden til at jeg genudgiver denne artikel fra 10. Juni 2009 er, at den politiske iscenesættelse af den muslimske masseindvandring i det store hele er stadig ukendt, skønt den er  årsag til de udbredte muslimske optøjer, som vi tiltagende ser dag for dag. Flere politikere indrømmer, at netop dette kaos skal til for at omstyrte vor gamle samfundsorden for  den Nye Verdensorden.
D. 26.maj 2009 holdt jeg i SIOE-regi et foredrag om Euromediterranienprocessen: Unionen for Middelhavet i Christiansborgs Fællessal. Dette er mit manuskript – stedvist stikordsagtigt.

“Hvad jeg ved om Euromediterranien, har jeg ikke fra insider viden – men derimod fra EU’s egne hjemmesider – og dem er der mange af – samt fra EU pressemeddelelser og EU pdf. filer om større beslutninger. Desværre er EU begyndt at fjerne nogle af de allervigtigste pdf. filer fra nettet– dog har jeg dem som kopier.
Men jeg begynder kort med historikeren Bat Ye´or, som har skrevet et imponerende værk om Eurabia (2005), hvori hun gennemgår, hvordan ”vore” politikere har siddet i møde efter møde med araberne - og solgt os og vor kultur til islam, ja ligefrem leflet for araberne og på utrolig vis nedgjort vor kultur.

Bat Ye´or
Charles de Gaulle var vred over ikke at være inviteret til Yalta konferencen i 1945. Han ville hævde sig og regere et stærkt Europa v. hj.a. 1. Paris-Bonn aksen 2. A-Våben 3. Medtage de tidligere franske kolonier i det europæiske samarbejde. Det blev en hovedhjørnesten i fransk udenrigspolitik.

Så kom oliekrisen i 1973 med en 4-dobling af oliepriserne, som araberne fik skylden for, skønt Sheik Yamani var den, der virkelig forsøgte at holde prisstigningen nede. Mange mener, at det var Henry Kissinger, der gennem et dobbeltspil fik prisen sat op på vegne af olieselskaberne (Andreas von Rétyi, Bilderberger, Kopp Verlag, 2006).
D. 15 dec. 1973 holdt EF et topmøde her i København. 4 arabiske udenrigsministre var inviteret, og det ser ud, som om EF faldt på knæ for araberne og bad om rimelige oliepriser – hvilket blev delvist tilstået.
Men på uhyggelige betingelser: Vi skulle aftage en væsentlig del af det muslimske fødselsoverskud som ”vandrende arbejdstagere” - og sikre dem familiesammenføring og desuden udbrede kendskab til arabisk sprog og kultur i Europa.

Dette er helt ufatteligt – og ikke mindst, at vore medier intet har fortalt os derom – men ligefrem synes at være med i denne sammenrotning imod os. Enhver af mine henvendelse til medierne om Euromediterranien har indledningsvis vakt stor interesse hos journalisterne – og blev derpå tiet ihjel. Jeg har henvendt mig hos 6 folketingsmedlemmer, 3 ministre og et EU parlamentsmedlem og EU Kommissær Margot Wallström på et møde (hun blev rød i hovedet og svarede ikke på mine spørgsmål), 3 aviser med spørgsmål, artikler og materiale om Euromediterranien. Og jeg har omdelt ovenstående folder samt dens reviderede 2. udgave til samtlige folketingsmedlemmer: Ingen kommentarer.

I det følgende vil jeg fortælle om, hvordan Eurabia har udviklet sig til Middelhavsunionen.
Men først 3 citater for at vise, hvordan de politikere tænker, som har solgt os til islam.

I: Tony Blair, 9. dec. 2006: “En muslim kan en dag blive premierminister.”

Tony Blair A Global Alliance For Global Values” 2006
“Det, som falder mest i øjnene, når man læser Koranen - for så vidt som den kan oversættes fra det oprindelige arabiske - er at forstå, hvor fremskridtsvenlig den er. Jeg taler som medlem af en anden tro med stor spagfærdighed og ydmyghed. Jeg er ikke kvalificeret til at dømme. Men for en udenforstående slår Koranen mig som en reformerende bog, der forsøger at føre jødedom og kristendom tilbage til deres oprindelser, snarest lige som reformatorerne forsøgte med den kristne kirke. Den er inklusiv. Den hæver videnskab og viden til skyerne og afskyr overtro. Den er praktisk og mht. regeringsførelse, kvinder og ægteskab langt forud for sin tid.
Under Koranens vejledning var udbredningen af islam og dens herredømme over tidligere kristne lande “betagende”. Igennem århundreder grundlagde den et imperium, som førte verden an i udvikling, kunst og kultur. Når vi ser tilbage på middelalderen, var tolerancens bannerbærere i hin tid meget sandsynligere at finde i muslimske end i kristne lande.”

Hvad Bat Ye´or ikke vil skrive under på: Inden år 1200 havde muslimerne i det ”Gyldne Andalusien” udryddet kristendommen. Oprørere blev korsfæstet og kristne slaver fra plyndringstogter i store dele af det kristne Europa blev tvangsudskrevet til militæret – hhv. til haremer.
Muslimerne tror, islam er “urreligionen” – jødedom og kristendom et par degenererede sideskud – som Tony Blair, EUs kommende præsident,  også synes skal føres tilbage til islam, “urreligionen”!!!

SkakspilBat Ye´or “Eurabia” 2005 – Europarådets Parlamentariske Forsamling sept. 1991.
Formanden for Europaparlamentets Komité for Ungdom, Kultur, Uddannelse, Sport og Medier, Roberto Barzanti:
fremhævede islams kulturelle overlegenhed over Eropa,
udtrykte beundring for Madrassa-systemet (islamisk religiøs skole, der avlede Taliban) og fremhævede at det skulle tjene som model for Erasmus-programmet. Og han roste Ibn Malik, og lignende, der i Det ”Gyldne Andalusien” - EU’s forbillede - pålagde ikke-muslimer de strengeste restriktioner samt an Nawawi, der gik ind for at dræbe vantro mænd og gøre deres kvinder og børn til slaver.
Hvorpå Europarådets Parlamentariske Forsamling vedtog talrige anbefalinger vedr. udviklingen af arabiske og islamiske studier på forskellig områder som opdragelse, medier og kultur.

I 1998 talte den engelske udenrigsminister, Robin Cook, i Ismaeli Centeret i London og sagde:”Det er den vidunderligste påmindelse her i Londons hjerte, at vor kulturs rødder ikke blot er græske eller romerske – men lige så vel islamiske. Islamisk kunst, videnskab og filosofi har hjulpet med at skabe dem, som vi er og vores tankegang.

II: Barcelonaerklæringen indgået i Barcelona i 1995 Mellem alle EU Lande og 10 “partnerlande”: Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Palæstinensernes Autonomi, Israel, Jordan, Syrien, Libanon, Tyrkiet.
Er som også Middelhavsunionen en hensigtserklæring - ikke juridisk bindende. Men EU behandler den som juridisk bindende. Arablandene har taget, hvad de kan bruge – og set bort fra pligterne

1. Politisk del
Euromed_logo_2Fred, stabilitet og sikkerhed samt fælles velstand i Middelhavsområdet.
Respekterer menneskerettighederne, demokrati.
Sikrer ytringsfrihed,
religionsfrihed, uden forskelsbehandling på grund af race, nationalitet, sprog, religion eller køn;
Bekæmpe alle udtryk for intolerance, racisme og fremmedfrygt.

2. Økonomisk del

Frihandelsområdet: Parterne har sat 2010 som mål for gradvis etablering af dette område, som vil dække størsteparten af handelen.
Handel med tjenesteydelser, herunder etableringsret, vil gradvis blive liberaliseret.

3. Kulturel og social del
partnerskab på det sociale, kulturelle og menneskelige område. Dialog og respekt mellem kulturer og religioner er en nødvendig forudsætning for at bringe folk tættere sammen (hvorfor det?).
kulturer er en kilde til gensidig berigelse;
fremme udveksling af kultur og mennesker og kendskab til andres sprog,

Den Europæiske Naboskabspolitik 2004 støtter udover euromediterrane partnere - også de østeuropæiske partnere. ENP koster i tiden 2007-2013 ca. 12 mia. euro + noget løst.

Benita Ferrero Waldner til Alliance of Civilisations, Madrid 15. 01.2008/EU Pressemeddelelse:
“EU og Alliance of Civilisations arbejder mod samme mål… fremme den mellemfolkelige forståelse gennem vores politiske dialoger og særlige initiativer såsom Interfaith Dialog “(senere).

III: 6. Euromediterrane Udenrigsministermøde Napoli 2.-3. dec. 2003Mare-nostrum
Forstærke og fremme partnerskabet. ”Giver muligheden for EU’s nabolande- partnere til i sidste ende at opnå EU’s fire grundlæggende friheder: fri bevægelighed for varer, tjenester, kapital og personer til gengæld for håndgribelige politiske og økonomiske reformer, gradvis integration i det udvidede europæiske indre marked  (bekræftet af statsministeren 29. aug. 2008), oprettelse af en Euromediterran Stiftelse for Dialog mellem Kulturerne
en Euro-Mediterran  Parlamentarisk Forsamling
og en styrket Europæisk Investeringsbank (EIB) til at investere i regionen.

Sunday Express 11. okt. 2008: EU har oprettet hvervekontor i Mali. Vil hente 56 mio afrikanske arbejdere + deres familier til EU inden 2050 for at rette vor demografiske skævhed.
Marokko er den første ”partner”, der har fået denne avancerede status.

Anna Lindh Foundation 2005 – hjemmehørende i Alexandria/Ægypten
1. ALF direktør, Traugott Schoefthaler
”Kulturpolitikker må undgå skematiske forestillinger såsom den populære  skelnen mellem “os” og “dem”. De (FN-generalsekretær De Cuelhar og Amin Maalouf) advarer til og med mod brug af udtrykket “den anden”, da det åbner døren for indførelse af kollektive identiteter for den enkelte (nationalitet, kristendom).”

Anna Lindh Foundation blev til i samarbejde mellem UNESCO, ALECSO, EU og Europarådet, og de fortsætter samarbejdet: “ALF’s Euro-Mediterrane læreruddannelsesprogram blev oprettet i maj 2006 i samarbejde med ALECSO og Europarådet. Det giver lærere fra Euro-Med-lande undervisningsfærdigheder og materiale om kulturel og religiøs mangfoldighed…
Sidste år kørte ALF ”1001 Aktioner” for kulturel mangfoldighed.

ISESCO.CKU1IV: Udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur Og Udvikling.
Et kursus i manipulation. Dette er et program til afvikling af dansk og europæisk kultur. Udenrigsministeren fører indenrigs/opdragelsespolitik

Olaf G. Hansen’s tale i Rabat på vegne af Det Danske Center for Kultur og Udvikling er co-sponsor af denne (Rabat) konference.
Øvrige sponsorer: Protektor: Hans Majestæt Kong Mohamed VI.Andre sponsorer: UNESCO, OIC, ISESCO, ALECSO og Anna Lindh-Foundation- og med deltagelse af Europarådet som observatør.

Ifølge CISESCOs Charter er dens opgave at
4h) støtte indsatsen for de uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle institutioner for muslimer i ikke-medlemsstater af ISESCO (Hindre integration).
5a) …at udvikle islamisk kultur og offentliggøre den, og at formidle undervisning i arabisk til ikke-arabisk-talende over hele verden, idet det er den hellige Korans sprog (“missionsbefaling”).  DCKU indgik d. 27.maj 2005 samarbejdsaftale med ISESCO (linket nu tømt for indhold!).

Medier
ændre den traditionelle “nyheds-journalistik” for at give højere prioritet til kultureljournalistik og sociale portrætter af det daglige liv, den menneskelige historie, som kan skabe identifikation, fascination og - interkulturel forståelse.
“Billeder” i medierne og i offentlige rum, der udfordrer de stereotype “billeder” vi alle har om mennesker fra andre kulturer.
interkulturelle kompetencer” i uddannelsen af nye generationer af journalister i journalistskolerne. .
udveksling mellem journalister, redaktører, medie-institutioner her og i partnerlandene.

Kultur
Uden en stærk “kulturel forvaltning og administration” vil der kun være nogle få bæredygtige aktiviteter som redskaber for dialog.

Uddannelse
multikulturel uddannelse i skolernes læseplaner.
Multikulturel uddannelse af lærere mv
multikulturelle læseplaner gennem nye undervisningsmaterialer og revision af de eksisterende lærebøger (der fortæller, at vore aner var danske og kristne).
skoleforbindelser og udvekslinger som metode til at fremme tværkulturel indlæring og globalt etisk indhold i skolerne.

“Images of Middle East” - en større international kulturel festival i 2006, med HKH Prins Joachim som protektor. Den skulle være den største af sin art i verden med fokus på Mellemøsten.
musik, teater, dans, film, litteratur, billedkunst, fotografi, design, arkitektur, publikationer samt et stort program i skoler / uddannelse og et program med medierne, både TV, radio og interaktive medier.
Mere end 400 kunstnere, journalister og undervisere fra Mellemøsten deltog – i 9 danske byer + Helsingborg.
- Sammenfaldende med et større fokus på de nationale tv, radio og interaktive medier om Mellemøsten i løbet af disse to måneder. Israel blev udelukket efter krav fra Saudi-Arabien – og Udenrigsministeriet bøjede sig!
For en måned siden var lederen af “Images” meget frustreret over meget ringe medieinteresse.
En lærerinde fortæller mig, at CKU-multikulturen ikke har nået hendes skole – men lærerne er vrede over indvandrerdrengenes opførsel.

Union_for_the_Mediterranean.correctV: 13. juli 2008: Barcelona-processen: Middelhavs-Unionen bygger på Barcelona-erklæringen. Vedr. opbygning: se her
Stats-og regeringscheferne gentager den fuldstændige afvisning af forsøg på at knytte nogen religion eller kultur sammen med terrorisme.
Deltagere: EU + “partner” lande: Algeriet, Ægypten, Israel, Jordan, Libanon, Mauretanien, Monaco, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien, Tunesien. Kroatien og Tyrkiet, EU- kandidatlandene, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro.

Den Arabiske Liga skal indbydes til møder i Unionen for Middelhavet i medfør af sin deltagelse i Barcelona-processen.
Man afstår fra at udbygge den militære kapacitet udover et legitimt forsvarsbehov / EU etablerer en 6o.ooo mand udrykningsstyrke til verdens brændpunkter!
respekt for alle religioner og trosretninger
fremme legal indvandring til gavn for alle berørte parter - bekæmpe ulovlig indvandring – gennem legalisering!! (I 2004 fik 640.000 indvandrere til EU afslag. Kun 164.000 blev sendt tilbage! - Indholdet nu slettet, skønt  linket stadig kan ses  i en EU pressemeddelelse!!). EUs Charter om Fundamentale Rettigheder umuliggør stort tilbagesendelse til de diktatoriske muslimske lande!
uafhængig af EU’s udvidelsespolitik
Øge potentialet for regional integration og samhørighed … . oprette regeringsførelse på lige fod mellem partnerne. Euro-Mediterranien-partnerskabet er drevet i alle sine aspekter af princippet om konsensus (dvs. hemmelige aftaler og ingen demokratisk proces).
Financiering: Den private sektor; bidrag fra EU budgettet og alle partnere; bidrag fra andre lande, internationale finansinstitutioner og regionale enheder; den Euro-Mediterrane Investment and Partnership Facility (FEMIP); ENPI Euro-Med rammen, Neighbourhood Investment Facility.
Stats-og regeringschefstopmøder hvert 2. år og Udenrigsministerkonferencer. Den Euro-Mediterrane Parlamentariske Forsamling med 50% medlemmer fra EU og 50% fra “Partnerlandene vil blive det legitime parlamentariske udtryk for Unionen for Middelhavet.
Anna Lindh-Foundation for Dialog mellem kulturer vil stå for den kulturelle dimension. En af de 2 co-præsidenter vil være fra EU og den anden fra Middelhavspartnerlandene.

Projekter

Oprensning af Middelhavet, Sø-og landtransport motorveje, udvikling af  motorveje til søs, herunder tilslutning af havne i hele Middelhavsområdet . Oprettelsen af kystnære motorveje og modernisering af det transeuropæiske Maghreb  tog, vil øge strømmen af og fri bevægelighed for mennesker og varer.  Gibraltartunnel ventes færdig i 2025
Civil Beskyttelse: Alternativ energi, Middelhavssolar Planen. Videregående uddannelse og forskning, Euro-Mediterrant Universitet (Slovenien). internationale finansielle institutioner og regionale enheder; den

GibraltartunnelVI:  Marokko tæt på EU-lignende medlemskab. EU Pressemeddelelse 13 Okt, 2008: Gradvis integration af Marokko i en række af EU’s sektorpolitikker, og udvikling af mellemfolkelige udvekslinger.
materiel støtte.
EU-Marokko aftalemekanisme på højt ministerniveau,
Marokko kan være til stede ”på fløjen” ved visse af EU-Rådets ministerielle eller arbejdsgruppemøder, krisestyringsoperationer osv.
tættere forbindelser mellem Europa-Parlamentet og de marokkanske Repræsentanternes Kammer, erhvervsorganisationer, økonomiske og sociale råd og mellem Marokko og Europarådet.

Den EU-Marokkanske Handlingsplan er også interessant:
“Udvidelsen af Den Europæiske Union, der trådte i kraft den 1. maj 2004, har medført dybtgående ændringer af den politiske, geografiske, økonomiske og sociale situation i EU, hvilket giver mulighed for at konsolidere og uddybe forbindelserne med nabolandene mod øst og syd.” (Det fortalte man os ikke ved udvidelsen!)
Hallal-bankHalal banker i Spanien (Halal Institute) og i London
visumlempelse i overensstemmelse med EU-retten;
Udvikling af transportsektoren og forbindelse med det transeuropæiske transportnet;
liberalisere etablering og udenlandske investeringer, handel med tjenesteydelser,
kapitalbevægelser: (arabisk kapital kan nu lettere købe vore medier og banker).
Fri bevægelighed for personer og navnlig arbejdstagere og koordination af social sikring.
Informationskampagner i Marokko om den lovlige migrations muligheder i EU (herunder familiegenforening, ligebehandling og integration af indvandrere) Fremme sprogundervisning og formidle marokkansk kultur i EU.

InterfaithI 2002 fortalte nuværende EU Kommissær Louis Michel det Belgiske Parlament, at EU skulle omfatte hele Nordafrika og Mellemøsten. Den italienske udenrigsminister, tidl. EU-kommissær, Frattini, sagde, at Middelhavsunionen skal nå til den Persiske Golf og omfatte også Saudi Arabien.
Barroso har betegnet EU som et imperium, hvis love skal skal strække sig ud over Europas grænser

VII: 20-års jubilæum for Interfaith møderne Det er ikke blot på det politiske område, at der er globale samlingsbestræbelser i gang. Siden 1986 har paven afholdt Interfaith møder, hvor ledere af alverdens religioner i 2 dage beder til hvad, de helt ukristeligt mener er deres fælles gud. EU har foranstaltet Asien-Danmarks-demografiEuropa møderne, der også har en stærk ASEM-Interfaith mission i gang. Tony Blair´s Interfaith Foundation bruger også en usandfærdig forestilling om en fælles gud som redskab til at fremme den Nye Verdensorden.

IX. Danmarks Demografi/Ebbe Vig/ Danmarks Statistik: Mellem 2035 og 2047 vil indvandrede ikke-vestlige folkeslag få flertalet i Danmark.

Gordon BrownsOpdukkende Nye Verdensorden” (G-20-møde) er baggrunden.” Denne NVO danner iflg. EU-rådspræs. van Rompuy  en-verdensregeringen siden 2009

Husk, hvad Lenin sagde: “stik  en bajonet ind: hvis I møder stål, så træk jer tilbage. Hvis I møder grød, så stød til.”

Følgende er en anmodning om at protestere mod et snigende totalitært statskup i EU nu.
Jeg ved, at nogle mennesker er skeptiske over for Avaaz (se nedenfor)

Hvis du er bange for at underskrive Avaaz ‘ anmodning - så brug den nedenanførte danske protestindsamling fra danske journalister og gennemsborgere. Udfyld formularen nederst på blanketten.
En e-mail vil blive sendt til dig efter din underskrift. Klik på linket deri for at bekræfte din underskrift.

Democracy-barred

Avaaz (en global protesthjemmeside): Dele af et nyt lovforslag (§ 22, 24 og 27), med navnet “Offentlighedsloven” truer Danmarks, og potentielt andre landes, demokrati i kernen.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil den danske offentlighed, medierne og endda oppositionens folketingsmedlemmer ikke længere have lov til at overvåge vitale dele af regeringens papirtrafik, hvilket lægger et effektivt røgslør om den danske  regering. Ulovlige aktiviteter inden for administration vil derved frit kunne skjules for offentligheden, medierne og endog den parlamentariske opposition. Dette vil sætte scenen for en ukontrolleret regering og det danske demokratis død.
Danmark er allerede kendt inden for Skandinavien for sine hemmelighedsfulde traditioner og praksis inden for statsapparatet. Regeringen indrømmer åbent, at de seneste skandaler ikke ville være blevet afsløret under det foreslåede nye lov.

Førende internationale vagthunde er allerede berørt. IPI (International Press Institute) advarer om, at denne nye udvikling kan tilskynde andre lande til at gøre det samme. Det internationalt anerkendte Canadiske Center for Lov og Demokrati kalder loven “uacceptabelt svag for et land, der  roser sig af at være et åbent demokrati.” Danmark har brug for din hjælp til at stoppe dette direkte angreb på demokratiet, før den tredje og endelige afstemning for at vedtage lovforslaget, og før denne farlige lov spreder sin demokrati-fjendtlige dagsorden til andre lande.

Baggrund

En dansk underskriftsindsamling har samlet underskrifter i månedsvis - og har nu opnået 83.000 underskrifter mod den danske “offentlighedslov”.

Journalisten.dk (organ for danske journalister) skriver: Regeringen modtager alvorlig kritik fra professor Tim Knudsen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, for sin “Offentlighedslov”. Han mener, at den kontroversielle § 27, stk 2, viser, at “de ikke forstår, hvad et parlament er eller den respekt, man skylder et parlament.”
“På nogle punkter vedrørende kontrol af de perifere dele af den offentlige sektor giver den nye lov øget indsigt. Men det virker, som om de kun har øget indsigten i alt, hvad der er langt væk fra Parlamentet. På denne måde kan vi alle hjælpe Parlamentet med holde alle de andre i stramme tøjler. Men når det kommer til Parlamentet selv, er der øget hemmelighedsholdelse. Professor Tim Knudsen kaldte tilføjelsen af ​​§ 27, punkt 2, »fuldstændig idiotisk”.Dette er den klausul, der undtager dokumenter fra aktindsigt,” når de udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politiske proces.

Det er ikke kun almindelige borgere, der bliver modløse, det er også dine (journalist-) kolleger fra pressen. Det forværres endog ved, at der er tavshedspligt-bestemmelser på en række andre love, der ikke vises i offentlig ret.

Så er der sådan en ting, som at de kan lukke sagen, hvis man betragter sagen som  ​​chikane og (indbragt af) urostiftere.

De vil være i stand til at afvise anmodninger om informationsfrihed, hvis det fører til uforholdsmæssigt stort arbejde, og hvis de tror, det er chikane mod en myndighed. Det åbner en ladeport for fortolkning. Faktisk har jeg forståelse for, at de ikke ønsker at sende det til (offentlig) høring. “Selvfølgelig kan man sige, at det bekræfter, at de ikke er stærke fortalere for åbenhed.”

Kommentar:
Jeg beder jer underskrive protestindsamlingen af hensyn til vort demokrati. Danmark er bare prøveklud. Hvis dette attentat på demokratiet lykkes, er vejen åben for vilkårlig behandling af Europas borgere.

Jeg er ligeglad med, hvem der ser min protest. Jeg ønsker blot at skille mig af med en moralsk skyld. Vi har ikke nogen alternativ protestform. Vi har tiet alt for længe.

Wikipedia: Ifølge The Guardian: ” Avaaz er kun fem år gammel, men er eksploderet til at blive klodens største og mest kraftfulde online aktivist-netværk”. I 2008 brandmærkede den konservative canadiske minister, John Baird,  Avaaz som en “tåget udenlandsk organisation”, knyttet til milliardærfilantropen, George Soros.

En anden konservativ canadier, Ezra Levant, forsøgte at lave forbindelse mellem Soros som  indirekte støtte af  Avaaz.org  gennem MoveOn, men artiklen blev senere trukket tilbage som grundløs, og en undskyldning blev givet til Soros.

Seneste EUObserver 4 March 2013: EU-kommissær Cecilia Malmström: “”Jeg har arbejdet hårdt på at slette vendingen “illegal indvandrer” fra alle kommissionsdokumenter. Intet menneske er illegalt, aldrig nogen sinde”

*

Vedr indvandringens omkostninger var de i 2001 30% af Danmarks und Sveriges Statsbudgetter. Mere her .
Det følgende er en folder udgivet af grundlovsforeningen Dansk Kultur.
Vedr. baggrunden for masseindvandringen: Se om Euromediterranien Processen.

Indvandringens-omkostningerStaten får et katastrofeunderskud på over 100 milliarder, forhøjer skatter og afgifter, skærer i hjælp til gamle og syge, lukker skoler og bruger ulandshjælpen på udgifter, som skyldes indvandring til Danmark fra fortrinsvis muslimske lande.
Allerede 2005 erkendte Jyllands-Posten: ”Den politiske og intellektuelle magtelite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storindvandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tage livet af den danske enhedskultur” (04.06.2005 s. 11). Fra 2011-12 er indvandringen og udgifterne løbet helt løbsk og passerer 100 mia!

Vollsmose som eksempel på, hvad skatteyderes penge bruges til:
Gratis bus og koncerter til indvandrere 2.844.402 kr, morgenvækning til trætte elever 1.880.855, bedre image 11.421.411, markedsføring 4.385.000, tre konsulenter 6.040.692, herunder ekstremisten Asma Abdol Hamid, drift 9.596.542, forsøg på at hindre hærværk 3.821.641, BonBon-Land mv. I alt 58.482.279 kr.
(Jyllands-Posten 18.02.2012).
Alene på boligforbedringer blev der i ghettoer brugt 48 mia. fra 1993-2011 og afsat 11 mia fra 2012 iflg. ministeriernes egne tal. (Den korte Avis 21.02.2012).

Vollsmose er blot én ud af 25 asylcentre - så tallet  58.482.279 kr., skal ganges med en tocifret faktor.

Også store summer doneret til enkeltpersoner
En kroatisk zigeunerfamilie har kostet Danmark 74 mio siden 1974. (The Korte Avis 17/12/2012). En bandeleder skal være under opsyn i asylcentret døgnet rundt - 7 millioner kroner om året (BT 15/02/2013). Men han er kun én af 52 udviste dømte personer, der bor på “tålt ophold” i Danmark.

Asylsager, der førte til opholdstilladelse, steg allerede i årene 2000-2008 fra 35.000 til 69.277. Antal asylcentre steg fra 7 til 25. (Danmarks Statistik 2011). ”Familiesammenføringer stiger i 2012 med tusinder pga. regeringens afskaffelse af pointsystemet og regeringens øvrige lempelser.”
(Advokater med speciale i familiesammenføring, Information 12.01.2012).
Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer: ”Massiv stigning i antal indvandrede på førtidspension. Antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er permanent arbejdsuduelige, er på 5 år steget med 51%, på Fyn med 68%. Kommunerne magter ikke at få dem i arbejde. 3% færre danskere kom på førtidspension.” (Berl. Tid. 02.01.2012).

Arbejdsløsheden bl. indvandrere fra ikke-vestlige lande eksploderer:
Fra 2010 til 11 er arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige indvandrere, især muslimske, steget fra 46 til 54%. (Tekst TV nov. 2011). Af arbejdsduelige somaliere var 2009 kun 38% i arbejde, irakere og libanesere 41%, skønt staten præmierede kommuner med kr. 30.000 for at ansætte en indvandrer, en klar diskrimination af arbejdsløse danskere (Statistisk Årbog 2011).

Kriminalitetsomkostninger eksploderer: Over 70% af indsatte i ungdomsfængsler er af anden etnisk herkomst. Voldtægter steg i 2010 til 430, voldsforbrydelser til 18.000! (Danmarks Statistik 2010). Mænd fra Somalia, Marokko og palæstinensere er de mest voldelige. De begår bl.a. voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som gennemsnittet. (Jyllands-Posten 07.12.2010). ”Rekordmange blev fremstillet i Københavns Dommervagt i 2011. Næsten 70% var af udenlandsk herkomst” (1422 ud af 2099). (E.B. 10.02.2012, Rapp. fra Kbhs politi).

Nationalbanken advarer (kvartalsoversigt 2008): ”En stor del af indvandringen er sket fra mindreudviklede lande med lav erhvervsfrekvens og stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har forværret de off. finanser. Hvis indvandring skal understøtte finansieringen af den off. sektor, skal det ske ved superindvandring. Det dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en dansker, undlader at tage familie med og forlader landet før pensionsalderen.”

PISA-undersøgelsen påviser massiv stigning i antal analfabeter:
I 2010 var 14% af børnene analfabeter, da de forlod folkeskolen. Men af 2.generationsindvandrere fra arabiske lande er hele 64% af børnene analfabeter, når de forlader en dansk folkeskole, hvorfor de ikke kan gennemføre en uddannelse. Antallet af gode læsere blandt disse faldt fra 7 til 6%. Indsatsen bl. indvandrerbørn betød, at danske børn (især de svage) blev svigtet. Trods dette udtalte undervisningsminister Morten Østergård (R) jan. 2012: ”Vi kan glæde os over, at gabet mellem unge af anden etnisk baggrund og danske er næsten udvisket.”

Antallet af muslimske indvandrere eksploderer
Hver ikke-vestlig indvandrer, der siden 1980’erne fik opholdstilladelse i Danmark, er nu blevet til 4, mens hver vestlig indvandrer kun er blevet til 2. En undersøgelse fra Ishøj har påvist, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, var blevet til 2.913 personer i 2000 som følge af familiesammenføringer og fødsler. (Jyllands-Posten 24.06.2011). Indvandrere fra vestlige lande bidrager til det danske samfund med netto 34.000 kr. årligt til statskassen, mens indvandrere fra ikke-vestlige lande årligt koster samfundet 31.000 kr. i snit. (Rockwool Fonden, citeret i Jyllands-Posten 24.06.2011).

Stadig flere boligområder bliver ghettoer
I 2011 blev 4 nye boligområder udnævnt til ghettoer. Det skyldtes bl.a., at andelen af kriminalitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7%, svarende til 3 gange så mange kriminelle som i Danmark som helhed.
(Jyllands-Posten 05.10.2011).

For at finansiere den dramatiske stigning i indvandringsudgifterne, må staten i 2012 låne over 100 milliarder, som skal tilbagebetales (og forrentes). Regeringen har strøget efterlønnen og hjælp til syge og gamle, nedlægger 300 skoler og pålægger industri og familier afgifter og skatter, der ødelægger konkurrenceevnen, lukker virksomheder og gør landet fattigt.
Som følge af indvandring af uintegrerbare folkegrupper steg arbejdsløshedsunderstøttelsen i 2009 til 36 mia, kontanthjælpen til 15 mia, boligstøtten til 12 mia, udgifterne til revalidering til 81 milliarder (Danmarks Statistik 2010) og er nu ude af kontrol.

TIL SAMMENLIGNING:
Årlige omkostninger for hele det danske forsvar: 21,0 milliarder
Årlige udgifter Kirkeministeriet: 0,6 milliarder
Årlige udgifter Miljøministeriet: 1,9 milliarder
Årlige omkostninger kultur, museer, teatre, biblioteker, osv.: 6,0 milliarder
Årlige omkostninger til kollektiv trafik: 10,5 milliarder
Årlige omkostninger til hele hospitalssektoren: 58,0 milliarder
Samlede indtægter fra dansk fiskeri: 2.9 milliarder
Indtægter fra landbrug, skovbrug og gartneri: 64,0 milliarder
Indtægter fra gas, olie, salt, kalk: 46,0 milliarder
(Statistisk Årbog 2011)

HVEM BETALER DE OVER 100 MILLIARDER FOR EN LØBSK INDVANDRING?
Etisk og moralsk falliterklæring:
Pengene tages fra de gamle og syge: Pengene hentes delvis ved at stryge hjemmehjælp fra gamle og syge og skære 19 milliarder af pensionerne.
Pengene tages fra de fattigste U-lande: ”de fattige lande skal betale for, at den nye regering vil give asylansøgere lejligheder og parcelhuse ved ankomsten til landet. Udflytningen betyder udgifter på 400 mio. på to år. Regeringen bruger alene i 2012 samlet 975 mio. ulandskroner på asylsystemet, penge, som de fattigste lande skulle have haft.” (Jyllands-Posten 21.12.2011).
Pengene tages fra Udkantsdanmark: Man bruger 2 milliarder kr. fra bl.a. landsbyggefonden, penge, som burde have været et løft for Udkantsdanmark, hvor huse forfalder, og skoler lukkes.
Pengene tages fra børnefamilierne: 300 skoler lukkes, børnehaver lukkes og fordyres. (DR nyheder jan. 2012)

SANDHEDEN SKJULES
Tekst Tv 04.01.2012: Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har aflyst den indvandringsundersøgelse, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens omkostninger økonomisk og kulturelt. Hun udtaler: ”Nu er den tid heldigvis forbi.”

Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-Mediterranean Kommentar
Dette er kun begyndelsen. De skildrede omkostninger er allerede nu et år senere pga. yderligere eksplosiv indvandring steget endnu mere. Men dette er også tilsigted af “vore” NVO-Politikere, der ønsker at nedrive den gamle verdensorden for at kunne opbygge deres kommunistiske og  sataniske Nye Verdensorden   efter Adam Weishaupt/Rothschilds recept. Bagved står Rockefellers Council on Foreign Relations samt hans Bilderbergere og Trilaterale Kommission – som udtrykt bl.a. ved det fremtrædende bestyrelsesmedlem i begge grupper, Goldman sachs direktør og tidl. EU-Kommissær, Peter Sutherland, Rockefellers Club of Rome og Tony Blairs regering samt den  danske regering – og EU – som udtrykt af Kommissær Cecilia Malmström.
Som om dette ikke var nok, vil EU Parlamentet nu lette erhvervelse af turistvisum for folk i lande uden for EU - især ældre og syge – forat skabe arbejdspladser i turistindustrien uden for sæsonen. At mange af disse indvandrere ikke vender tilbage eller vil være i stand til at blive sendt tilbage til deres udviklingslande, der ikke overholder EU s grundlæggende rettigheder, synes at være underforstået for at fremme vores økonomiske og kulturelle sammenbrud.

Bashar Assad har beordret genoptagelse af våbenoverførsler til den libanesiske Hizbollah
Dette blev aftalt med Irans nationale sikkerhedsleder, Saeed Jalilee, der ankom til Damaskus efter Israels rapporterede luftangreb sidste onsdag, 30 januar, bl.a. på syriske lastbiler i færd med at transportere de sofistikerede Iran-leverede våben fra Jamrayas militære kompleks nord for Damaskus til Hizbollah i Libanon.
Ifølge vores kilder mener israelske militære taktikere, at som vinter vejret begynder at klare op, vil Syrien og Iran udtænke snedige metoder til overliste Israel og få våben til Libanon.
I forventning om sådanne tricks har det israelske luftvåben i de seneste dage kastet et tæppe over grænseområdet. Det overvåger konstant færdsel på tværs af grænsen og er klar til at forhindre våbentrafik. Uden at gå igennem nogen formaliteter, har Israel således effektivt indført en flyveforbuds-regime over en stødpudezone på tværs af den syrisk-libanesiske grænse og sat den under kontrol af sit luftvåben. Disse overførsler blev udtrykkeligt forbudt i henhold til FN-Sikkerhedsrådets resolution 1701, som sluttede den israelske-Hizbollah-krig i 2006 (DEBKAfile 4 Febr. 2013).

*
Desperat EU Parlamentsformand: “Når folk vender sig bort fra et projekt eller en idé, så vil den på et tidspunkt være færdig,”

Martin-schultzTysklands Martin Schulz, som også blev valgt til formand for Europa-Parlamentet i januar sidste år, advarede om, at EUs overlevelse var “truet”, i et interview offentliggjort i mandagens udgave af Bonns General Anzeiger avis.
Han tilføjede, at EU havde mistet en stor del af offentlighedens støtte.
Den britiske premierminister, David Cameron, havde simpelthen “gnedet salt i et åbent sår,” sagde Schulz, da han bebudede en folkeafstemning om Storbritanniens fremtid i EU. Hvis briternesudrtæden af EU gik videre, advarede han, ville medlemslandene blive “legetøj for de økonomiske og politiske interesser i andre regioner af verden”, og ville “kaste sig ud i ubetydelighed.” (Deutsche Welle 4 Febr. 2013).

*
Klimatisterne vakler i troen
The New York Times 4 Febr. vil ikke opgive CO2–klimasvindelen - men må indrømme, at CO2 “ikke er sådan en energisk motor for global opvarmning som klimafordkere hidtil har hævdet”.
Mens masser af klimaforskere holder fast i tanken om hele viften af ??mulige udfald, herunder en farlig opvarmning på mere end 4,5 grader C., er der er en voksende masse af revideret, publiceret forskning, der barberer den høje ende af den mulige skøn over opvarmning pga. af  fordoblede kuldioxid-niveauer væk.

Next Page »

Web Analytics