Flygtninge-over-muren

Jyllands-Posten. 8. maj, 2009: Italien har netop opsamlet 227 nordafrikanske bådflygtninge og omgående returneret dem til Libyen. "En historisk dag," siger Italiens indenrigsminister, Maroni.

EU har en forkærlighed for indvandring og efterfølgende destruktion af europæisk kultur og raceblandingForkæmperne i denne udvikling er den kriminelle EU Kommissær for Retsvæsen, Jacques Barrot, og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. På grund af EUs Charter for Grundlæggende Rettigheder, er det næsten umuligt at returnere eventuelle asylansøgere eller illegale flygtninge.
Som Barrot har udtalt: Han vil sørge for, at EU's charter og FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder bliver omhyggeligt fulgt. EU-kommissær Frattini foreslog det blå kort system, der vil dræne EU's naboer for, hvad lidet de har af kvalificeret arbejdskraft - der ønskes, at 20 mio arbejdstagere (+ deres familier) kommer til Europa i løbet af de næste 20 år. Nu har EU åbnet et skatteyderfinansieret job center i Mali til en start - for at rekruttere 56 mio arbejdstagere + familier til Europa inden 2050.
På denne baggrund kan følgende næppe forbavse nogen. Men det er en kulturel katastrofe for Europa.

EU gør det let for indvandrerne
. (De 4 lovforslag blev vedtaget d. 7. maj).

EU Pressemeddelelse 28 April 2009: En pakke af foranstaltninger til at forbedre den måde, hvorpå EUs asylordning virker og styrke asylansøgeres rettigheder blev godkendt af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder. Parlamentet har vedtaget ændringer for at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne, når asylansøgninger skal administreres. De 4 forslag vil komme for det samlede Parlament i næste uge i Strasbourg.
Det første lovgivningsforslag…blev vedtaget af udvalget med 33 stemmer for, 1 mod 1 hverken for eller imod og skal styrke asylansøgeres ret til passende modtagelsesforhold: Det fastsætter standarder, som skal sikres med hensyn til bolig, mad, tøj, sundhedspleje, finansielle ydelser, bevægelsesfrihed og adgang til arbejde. Teksten indeholder også bestemmelser om beskyttelse af sårbare personer, såsom mindreårige, gravide kvinder og ofre for tortur og vold.   
African-queue
Regler om anvendelse af tilbageholdelse

Ifølge udkastet til lovgivning bør brugen af frihedsberøvelse afgøres fra sag til sag, og asylansøgere må ikke placeres i fængsler, men i specialiserede tilbageholdelsesfaciliteter. Juridiske garantier mod vilkårlig fængsling skal indføres. Tilbageholdelse af uledsagede mindreårige, skal forbydes.
 
Gratis juridisk bistand til asylansøgere
Kun de retslige myndigheder har beføjelse til at tilbageholde, siger lovgivningen. Administrative myndigheder kan kun i nødstilfælde gøre det, og deres beslutning skal bekræftes af den dømmende magt inden for 72 timer. I mangel af en beslutning  skal asylansøgeren løslades straks. Asylansøgere, der anbringes i forvaring, skal informeres på et sprog, de forstår, eller som det er rimeligt at antage, de forstår, og modtage retshjælp og fri repræsentation, hvis de ønsker det. De skal også være i stand til at modtage lægehjælp og passende psykologisk støtte. 
 
Hertil kommer, at MEPerne mener, at adgang til arbejde skal sikres inden for seks måneder efter en anmodning om international beskyttelse, er indgivet. Mindreårige skal have adgang til uddannelse inden for tre måneder. 
 
Muslimske flygtninhe i belgisk kirkeSårbare mennesker
Medlemsstaterne er forpligtede til at kontrollere, så snart anmodningen om international beskyttelse er indgivet, om ansøgeren har særlige behov: sårbare mennesker, herunder mindreårige, gravide kvinder og ofre for tortur og vold, eller ofre for kvindelig omskæring, skal have tilstrækkelig opmærksomhed , siger MEP'erne. De tilføjer, at torturofre skal sendes hurtigt til et sundheds-center, der passer til deres situation. Medlemsstaterne skal også bistå familiesammenføring og værger skal udpeges til at rådgive og beskytte uledsagede mindreårige.

I Belgien har flygtninge taget permanent ophold i kirker, hvor de har “kirkeasyl”. De vanhelliger kirkerne og tildækker kristne religiøse symboler. Belgiens biskopper sympatiserer med  de “stakkels udokumenterede flygtninge” og lægger skylden på regeringen. Hellere politisk korrekt og spotte Kristus!!
 
Genhusning af asylansøgere 
Forslagene har til formål at sikre højere standarder for beskyttelse af enkeltpersoner og klare det bedre i situationer, hvor modtagelseskapaciteten i  asylsystemer i medlemsstaterne er under særligt pres.  

2. lovforslag, som blev vedtaget enstemmigt, støtter disse principper. Det foreslår, at solidariteten mellem medlemsstaterne blive styrket ved hjælp af obligatoriske instrumenter såsom dannelsen af hold af nationale eksperter til at bistå medlemsstater, der står med et stort antal asylansøgninger, og oprettelsen af et genhusningsprogram, så modtagere af international beskyttelse skal modtages af en anden medlemsstat end den, der gav dem denne beskyttelse.
 
Forbedring af Eurodac fingeraftryksdatabasen
Dublin-systemet kunne ikke fungere uden et system til identificering af udenlandske statsborgere, der allerede har indgivet en asylansøgning i en anden medlemsstat. Dette system er Eurodac, en digital metode til sammenligning af fingeraftryk, som har været i drift siden 2003. Medlemsstaterne vil være forpligtet til at slette data, der ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet. Dette lovforslag blev vedtaget med 28 stemmer for, 4 imod og 3 undlod . 
 
Et kontor for at hjælpe medlemsstaterne
Endelig har Borgernes Rettigheds-Udvalg vedtaget et forslag om at godkende oprettelsen af et europæisk asyl-støttekontor. Dette organ skal yde ekspertbistand til at hjælpe med at gennemføre EU's asylpolitik, og vil fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og hjælpe dem, er underlagt særlige pres. MEP'erne ønsker, at dette kontor skal udvikles i samarbejde med FN's Højkommissariat for Flygtninge og relevante NGO'er. Kontoret bør desuden indføre et varslingssystem, så medlemsstaterne og Kommissionen kan forudse stor tilstrømning af ansøgere om international beskyttelse samt en ordning med obligatorisk solidaritet blandt alle medlemsstater mht.  genhusning af folk, der har fået bevilget international beskyttelse, hvis et medlemslands mationale asylsystem bliver overbelastet. 

De strømmer ind - ingen vil have dem - så EU holder dem 
The Globe and Mail 5 May, 2009: Indvandrere, som flokkes til denne travle havneby, prøver næsten alt for at komme ud. De klamrer sig til undersiden af traktorpåhængsvogne, der lastes på skibe og færger. De sniger sig ind i kølelastbiler, ryster af kulde blandt tremmekasser med grøntsager. De lukker sig selv inde som amatør-Houdinier i pakvogne med dobbelt bund. Deres bestemmelsessted er Italien, næste stop efter Grækenland på menneskehandelsruterne i Europa. Nogle bliver fanget, før de klarer overfarten. Nogle dør af kvælning i deres skjulesteder pga. luftmangel.
I Italien har Silvio Berlusconis regering sagt, at den vil sætte hæren ind i større byer i sommer for at indfange illegale indvandrere og vil holde nyankomne isolerede i ølejre, indtil de kan hjemsendes.

Men håbet og desperationen får dem til at komme, gør Patras til en magnet for tusindvis af ulovlige indvandrere, som de græske embedsmænd siger, at de ikke længere kan klare eller absorbere. Tilstrømningen af illegale indvandrere, der kommer til Grækenland - og derefter forsøger at snige sig ud - er vokset dramatisk i det seneste par år. Sidste år blev mere end 146.000 mennesker arresteret for at komme ind i landet illegalt, en 65-per-cent stigning i forhold til 2006, og mange flere menes at slippe ind uopdagede.
Hvis de fanges, får udokumenterede migranter taget fingeraftryk, tilbageholdes i et par dage i overfyldte fængsler og bliver derefter løsladt med ordre om at forlade landet inden 30 dage.
Men deportationsordrer kan kun fuldbyrdes, hvis indvandrerens hjemland er villig til at tage ham tilbage. I tilfælde af asiater, afrikanere og arabere, som udgør en stadig større andel af illegale indvandrere, sker det meget sjældent

Og nu en personlig historie
Flygtninge-fortvivlelseAnsamed 5 May, 2009Ansamed 5. maj, 2009: " Abdullah har besluttet at drage hjem – men uden glæde. Faktisk fortæller hans øjne en bedrøvet historie om nederlag. Abdullaher, Mohammeder, Ahmeder og Alier, som har klaret den til Libyen efter pinefulde rejser fra hjertet af Afrika – men ikke har formået at erobre ''Fæstning Europa.''
De mislykkede indvandrere flyver hjem på charterfly, med dokumentation fra deres konsulater efter at have modtaget læge – og psykologhjælp samt penge til at hjælpe dem med at blive genindsluset økonomisk og socialt i deres eget samfund. De første fire måneder af 2009 har set 363 indvandrere blive sendt hjem (1460 i 2008) til Ghana, Mali, Cameroun og Togo. Abdullah, 35, forlod sin lille landsby i Burkina Faso den 10. Maj 2007, krydsede sit eget land, Niger, Algeriet og Libyen på 40 dage. Abdullah er tilbageholdende med at tale om libyerne, om, hvordan de behandlede ham, politiet og dets angreb på indvandrerhuse eller gaderazziaer. I dag, 23 måneder efter hans rejse er påbegyndt, har han valgt ikke at risikere at krydse Middelhavet og ikke at opholde sig som en slags nutidens slave i Libyen. Hans rejse er slut. Måske Abdullahs' europæiske drøm er gået tabt."

Kommentar
En sørgelig historie, ja, – for Abdullaher vil blive tvunget til at flygte igen og igen – af 2 grunde:  1. Muslimske samfund har alt for høje fødselstal – og fødselsoverskudet kan ikke overleve hjemme. 2. Generelt er muslimske lande tilbagestående og viser næsten ikke tegn på fremskridt overhovedet. Når det lykkes Abdullah, Muhammed, Ali etc. at tage magten i Europa og indføre deres elskede Sharia, som er grunden til deres ulykke, vil forholdene her blive som der. Og hvor vil de så flygte hen – som deres Koran befaler dem?

Den muslimske indvandring lægger en demografisk tidsindstillet bombe under Europas kultur. Se denne skrækindjagende video.

Førstebehandlingen af EU-lovgivningen vil finde sted 4-7maj. Ingen tvivl om den vil blive vedtaget. Således underskriver EU den endelige dødsdom over den europæiske kultur inden for et par årtier.
Badflygtninge For EU-Parlamentets opgave er ikke at beskytte europæernes interesser - men at fremme den Nye Verdensordens verdensregering. Denne pressemeddelelse er et meget klart bevis på denne dagsorden, som ikke engang kan betragtes som hemmelig mere (se videoer i højre margen af denne blog). Konspirationsteori? Nej! Sammensværgelser bliver ikke meddelt til offentligheden. Ikke desto mindre er det eneste skalkeskjul, disse globale forrædere har, at offentligheden tror, at dette er "konspirationsteori"! Hjernevask er et meget potent våben, der virker i generationer - indtil misgerningen afsløres ved meget mere voldelige begivenheder end den daglige vold i vores gader.

Ovenstående vil ikke blive nævnt af den nye verdensordens-dominerede medier - og vores børn kommer til at betale dyrt for vores uvidenhed og ligegyldighed.
Indvandrere-i-italien
Italien og Malta har netop haft et skænderi om modtagelsen af afrikanske flygtninge fra det sunkne tyrkiske skib, Pinar.
EU kommissær Barrot  brugte lejligheden til at formane til EU solidaritet og til, at de øvrige medlemsstater tager deres del af den endeløse tilstrømning af muslimsk fødselsoverskud

Det er svært at finde antallet af asylansøgere til EU. I 2006 fik Det Forenede Kongerige 30.500, og Tyskland fik 28.900. Østrig modtog 22.500. Med hensyn til indvandring under et: Når de er ankommet, er risikoen for at blive tilbagesendt ringe: Trods 650 000 EU-afvisningsafgørelser i 2004, blev kun 164 000 faktisk sendt tilbage til deres hjemlande. I Danmark er indvandringen fra den muslimske verden eksplosiv.
Politiet er dybt frustreret, fordi det ikke er den tiltagende kriminalitet voksen.

Der er kun ét middel til at forhindre vor egen undergang: Fort Europa! For taknemlighed viser indvandrerne os ikke – kun foragt. Rigtig integration her - dvs. frafald fra islam - betyder døden ved halsoverskæring  i flg. OIC-konference d 30. april, 2009!

Næste måned vil EU-Parlamentet forsøge at få din stemme. Som den britiske Labour immigrationsminister , Phil Wollas, for nylig sagde: "Kom og stem på et af partierne, som er repræsenteret i Europa-Parlamentet i dag. Stem blot ikke  på British National Party (som er imod indvandring – og derfor stemplet som nynazistisk!). Bliv væk fra EU-valget. Eurokraterne er virkelig bange for lave valgprocenter i deres meningsløse valg. EU-Parlamentets partier er bare et fedt - så ensrettede som i Sovjetunionen.